Побудова та розрахунок термодинамічного циклу парових компресійних холодильних машин: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, страница 4

-  тиск - Р0 (потрібно через точку 4 провести ізобару і за діаграмою взяти відлік);

-  ентальпія - і4 (через точку 4 провести ізоентальпу і береться відлік);

-  ентропія - s4 (через точку 4 провести адіабату і взяти відлік);

-  паровміст - х4 (через точку 4 провести лінію постійного паровмісту і взяти відлік);

-  питомий об’єм - v4 (через точку 4 провести ізохору і взяти відлік).

a.  Порядок розрахунку

2.  Знаходиться питома масова холодопродуктивність холодильного агенту, тобто кількість теплоти, яку потрібно підвести до 1 кг холодильного агента для перетворення його із рідини в пару і його перегріву за формулою (чисельні значення беруться з абл.. 1):

, кДж/кг,

3.  Робота, яка витрачається на стиснення 1 кг холодильного агента (вся переходе в теплоту при стисненні):

, кДж/кг.

4.  Кількість теплоти, що відводиться від 1 кг холодильного агента в процесі охолодження пари, його конденсації і переохолодження рідини:

, кДж/кг.

З метою поточної перевірки розрахунку потрібно перевірити, чи виконується баланс теплоти: тепло, що сприймається 1 кг холодильного агента повинно дорівнювати відведеному від нього теплу в навколишнє середовище:

5.  Холодильний коефіцієнт циклу:

6.  Потрібна масова витрата холодильного агенту:

, кг/с.

7.  Питома об’ємна холодопродуктивність холодильного агента:

, кДж/м3.

Де:     v1 – питомий об’єм пари холодильного агента в точці 1.

8.  Об’ємна продуктивність компресора:

, м3/с.

Цей параметр використовується при виборі компресора.

9.  Потужність, яку витрачає компресор на стиснення парів холодильного агента:

, кВт.

Цей параметр використовується при виборі двигуна для компресора.

10.  Кількість теплоти, яка відводиться від холодильного агента в конденсаторі і передається воді або повітрю за одиницю часу (теплове навантаження на конденсатор):

, кВт.

Цей параметр використовується при розрахунку та виборі конденсатора.

11.  Підсумком розрахунку є перевірка балансу (кількість сприйнятої теплоти холодильним агентом машини повинна дорівнювати кількості відданої теплоти холодильним агентом машини):

При цьому похибка не повинна перевищувати 2%.Додаток

Термодинамічна діаграма i-lg P хладону-12


Література.

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. Проф. Малежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. – М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.

Зміст

1

Теоретичні відомості і методика розрахунку та побудови термодинамічного циклу.

4

1.1

Теоретичні відомості

4

1.2

Методика розрахунку та побудови термодинамічного циклу.

8

1.3

Порядок розрахунку

11

Додаток

13

Література

14

Рожкова Людмила Георгіївна

ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

на тему:

”Побудова та розрахунок термодинамічного циклу парових компресійних холодильних машин”.

для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091709 – «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

6.091707 – «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

та за напрямом підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

денної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2009 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №