Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 7

       К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2 К;

       F – робоча поверхня апарату, м2;

       ∆tср – середній температурний напір, 0С.

Робоча поверхня апарату  F = Q / K ∆tср ,

де Q – теплове навантаження, Вт;

      К – коефіцієнт теплопередачі, Вт / м2 К;

      ∆tср – середній температурний напір, 0С.

Число каналів в пакеті визначається по формулі m = V / f Wм ,

де V – об‘ємна продуктивність апарату, м3/с;

      f – площа поверхні каналів, м2 ;

     Wм – швидкість молока в потоці, м/с.

Число пластин в секції Z = F / F1,

де F – робоча поверхня секції, м2;

       F1 – робоча поверхня пластини; для пластини Тип – 2 – 0,2 м2 .

Число пакетів в секції і = Z / 2m,

де Z  - число пластин в секції ;

     m -  число каналів в пакеті.

Питання для самоперевірки

1.  Конструкція охолоджувачів відкритого типу.

2.  Класифікація пластинчатих охолоджувальних установок.

3.  Переваги автоматизованих пластинчатих охолоджувальних установок.

4.  Класифікація і принцип дії установки ООУ – М.

5.  Класифікація пластинчатих охолоджувально - пастеризаційних установок.

6.  Конструкція і принцип дії установки ОПЛ – 10, 01 – ОПК – 5.

7.  Що називається коефіцієнтом регенерації.

8.  Що називається каналом.

9.  Що називається пакетом.

10.  Як розраховується коефіцієнт регенерації.

11.  Класифікація трубчастих теплообмінників.

12.  Недоліки і переваги трубчастих теплообмінних установок.

13.  Дезодоратори, їх призначення і принцип дії.

Тема 7. обладнання для виробництва дієтичних кисломолочних продуктів.

Обладнання для виробництва кефіру резервуарним способом. Особливості переміщення кефіру по трубах.

Обладнання для виробництва ацидофіліну, простокваші, ряжанки.

Методичні вказівки. Вивчаючи обладнання, даної теми, студент закріплює матеріал раніше вивчених тем. Особливу увагу необхідно приділити резервуарному способу виробництва кефіру і переміщення його по трубах.

Питання для самоперевірки.

1.  Яке обладнання використовують для виробництва ряжанки, простокваші, ацидофіліну.

2.  Яке обладнання використовують для виробництва кефіру резервуарним способом.

Тема 8. обладнання для виробництва сиру і виробів із сиру.

Обладнання для підготовчих операцій по виробленню сиру і виробів із сиру.

Конструкція і принцип дії сировиготовлювачів з пресуючою ванною.

Конструкція і принцип дії сировиготовлювачів неперервної дії і їх економічна ефективність. Охолоджувачі для сиру, їх основні розрахунки.

Обладнання для виготовлення виробів із сиру, конструкція і принцип дії.

Лінія по виготовленню зернованого (домашнього) сиру. Лінія по виготовленню  і пакування глазурованих сирків.

Основні вимоги безпечної експлуатації обладнання.

Практичне заняття. Вивчення конструкції роботи і складання ескізів основного обладнання для виробництва сиру і виробів із сиру. Розрахунок продуктивності охолоджувачів і витрат холоду для охолодження сиру.

Методичні вказівки. Вивчаючи матеріал даної теми студент повинен особливу увагу звернути на виготовлення сиру з використанням сировиготовлювачів і сепараторів обезводнення білкового згустку.

            Студент повинен засвоїти, що автоматизована лінія для виробництва сиру неперервним методом на основі коагуляції білків молока в потоці являється прогресивною, дозволяє одержати високоякісний продукт і значно збільшити продуктивність праці.

            Вивчив конструкцію і принцип дії обладнання для виготовлення сиру, необхідно, провести розрахунки продуктивності охолоджувачів і витрат холоду на охолодження сиру.

            Продуктивність охолоджувача залежить від швидкості обертання барабана для витіснення продукту і розраховується по формулі:

М = 2πn (R22 – R12) Sρkz,

де n – швидкість обертання витіснюючого барабану, об/с;

     R1 – зовнішній радіус витіснюючого барабану, м;

     R2 – внутрішній радіус циліндру, м;

     S – крок шнеку, м;

     ρ – густина сиру, кг/м3;

     k – коефіцієнт об‘ємного переміщення сиру;