Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 11

     G – кількість молока, яка надійшла в вакуум – апарат, кг/с;

     C – теплоємність молока, Дж/ кг К;

      tкип – температура кипіння, оС;

      tо – початкова температура молока, оС;

      ігр – ентальпія гріючої пари, Дж/кг;

      Сконд – теплоємність конденсату, Дж/кг К;

       tконд – температура конденсату, оС;

       ηт – коефіцієнт, враховуючий втрати тепла (η = 0,96-0,98).

Температура конденсату на 1,5-2 оС менша температури гріючої пари.

            Витрати гострої пари визначаються за формулою:

Dо = Dгр / (1 + U), кг/с

де Dгр – витрати гріючої пари, кг/с;

     U – коефіцієнт інжекції (визначається в залежності від тиску пари по графіку, приведеному в підручнику [9, с. 348]).

            Теплообмінну поверхню для однокорпусної вакуум – випарної установки можна визначити за формулою:

F = Q / K ∆tкор, або

F =

W r – G C (tкип - tо)

K ∆tкор              ,  м2

Витрати води на конденсатор визначають за формулою:

G = W (iгр – Cк tк) / (t'2 – t1) Cводи, кг/с

де W – кількість вторинної пари, яка надходить на конденсатор, кг/с;

      iгр – ентальпія вторинної пари, Дж/кг;

      Cк – теплоємкість конденсату, Дж/кг К;

      t'2 – кінцева температура суміші води і конденсату, оС;

      t1 – початкова температура води, яка поступає на конденсатор, оС;

      Cводи – теплоємкість води, Дж/кг К;

      ∆tкор – корисна різниця температур    ∆tкор = tгр – tкип,

       tгр – температура гріючої пари, оС.    

Запитання для самоперевірки.

1.  Призначення і класифікація вакуум – випарних установок.

2.  Принцип дії вакуум – випарних установок  з використанням вторинної пари.

3.  Призначення і принцип дії вакуум – апарату плівкового типу.

4.  Переваги вакуум – апарату плівкового типу.

5.  Конструкція, принцип дії термокомпресора і його призначення.

6.  Призначення вакуум – насосів.

7.  Призначення, конструкція, принцип дії конденсатовідвідників.

8.  Визначення витрат води при конденсації вторинної пари.

Тема 12. Обладнання для виробництва сухих молочних продуктів.

Класифікація обладнання для одержання сухого молока і сухих молочних продуктів.

            Конструкція і принцип дії контактних сушарок. Сушильно – дробарний агрегат для виробництва знежиреного молока.

            Розрахунок продуктивності, витрат тепла, пари. Теоретичний і реальний процеси сушіння. Типи, конструкція і принцип дії розжилювальних сушильних агрегатів.

            Дискові і форсункові розжилювальні сушільні агрегати, їх конструкція і принцип дії.

            Конструкція і принцип дії фільтрів, циклонів, калориферів, вентиляторів і іншого допоміжного обладнання.

            Розрахунок витрат тепла, пари, використаної потужності розжилювальних сушарок.

            Сушарки для сушіння молочного цукру, твердих молочних продуктів, конструкція і принцип дії.

            Установки для сушіння сублімацією.

            Правила експлуатації при виробництві сухого молока і сухих молочних продуктів.

Методичні вказівки. Сушіння – тепловий процес видалення вологи із продукту за рахунок випарювання.

В молочній промисловості сушіння використовуються при виробництві сухого молока, сухих вершків, казеїну, молоч6ного цукру і інших молочних продуктів.

            Сухе молоко можна довго зберігати в неохолоджених приміщеннях. Одержаний продукт в 8 раз легший від питного молока при однаковій харчовій цінності.

            Використовується два методи сушіння: контактний (плівковий) і розпилювальний (повітряний).

            Студент повинен добре засвоїти конструкцію і принцип дії сушильних апаратів і допоміжного обладнання, вміти користуватися діаграмою вологого повітря.

            Особливу увагу студент повинен звернути на теплові процеси, вивчення яких дає можливість виконувати основні розрахунки сушарок.

            Кількість випареної вологи визначається за формулою:

W = G (Cс - Cв) / Cс, кг вип. вологи /с

де G – витрати вологого продукту, кг/с;

     Cс – питома вага сухих речовин у сухому продукті, %;

     Cв -  питома вага сухих речовин у вологому продукті, %.