Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості"

Страницы работы

Содержание работы

Правила вибору варіантів та правила виконання

Вступ

Дисципліна обладнання підприємств молочної промисловості забезпечує вивчення студентами основного і допоміжного обладнання  яке використовується на підприємствах молочної промисловості.

           В результаті вивчення предмету студенти повинні засвоїти конструкцію, принцип дії, вимоги безпеки при експлуатації машин і апаратів, уміти визначати витрати тепла, води, електроенергії та інше. Студенти повинні знати, що до обладнання підприємств молочної промисловості приділяються особливі технічні та технологічні вимоги: доступ до всіх його частин для огляду, можливість швидкої розборки і зборки, недопустимість попадання  мастильних матеріалів в продукт і т.п.

            Основною формою при вивченні дисципліни є самостійна робота студентів з підручниками та спеціальною літературою. Вивчення теоретичного матеріалу необхідно проводити по темам, дотримуючись наступної послідовності: спочатку ознайомитись по програмі із змістом теми, а потім, користуючись методичними вказівками, приступити до її вивчення по рекомендованій літературі. Студент повинен уміти відповідати на контрольні запитання. Вивчений теоретичний матеріал повинен бути закріплений розбором вирішення задач, які подаються у підручниках.

            Після засвоєння студентом програмного матеріалу можна приступити до виконання контрольної роботи.

Зміст та методичні вказівки до вивчення дисципліни

Короткий історичний огляд розвитку обладнання молочної промисловості. Типи молокопереробних підприємств і їх технічне оснащення. Класифікація технологічного обладнання підприємств молочної промисловості. Вимоги до машин і апаратів молочної промисловості. Значення холоду і холодильної техніки при виробництві молочних продуктів.

Розділ 1. Технологічне обладнання

Тема 1. Обладнання для транспортування і зберігання молока на фермах і молочних заводах

      Конструкція спеціалізованого транспорту для доставки молока на заводи і вивезення готової продукції (автоцистерни, авторефрежератори, автотранспорт з ізотермічним кузовом).

      Трубопровід для транспортування молока.

      Техніко-економічні показники різних методів транспортування молока.

      Будова і принцип дії обладнання для охолодження і зберігання молока на фермах.

      Обладнання для зберігання молока і молочних продуктів на заводах – резервуари горизонтальні, вертикальні, універсальні і резервуари для кисломолочних напоїв.

      Використання резервуарів великої ємності. Розрахунки ємності і обертання цистерн і резервуарів.

Практичне заняття. Розрахунок задач по визначенню ємності, питомої ваги і питомої поверхні резервуарів для транспортування і зберігання молока.

      Визначення зміни температури молока при транспортуванні і зберіганні.

Методичні вказівки. При вивченні матеріалу даної теми необхідно добре засвоїти не тільки конструкцію і принцип дії обладнання, але й основні розрахунки. Особливу увагу необхідно приділити визначенню часу вивільнення резервуарів і зміни температури молока при транспортуванні і зберіганні.

      Час вивільнення резервуарів, коли приток рідини в них закінчується і рівень рідини Н в резервуарі постійно знижується, а швидкість витоку W зменшується, розраховується за формулою:

τ = 2V / FW, с

де τ – час витоку, с;

    V – кількість рідини, м3;

    F – площа перетину вихідного отвору, м2;

   W – швидкість витоку, м/с.

      Швидкість витоку рідини із резервуару при постійному рівні розраховується за формулою:

W = μ Ö2g H, м/с

де μ – коефіцієнт витоку, який залежить від конструктивних особливостей

           вихідного устрою (для молочних баків і танків μ = 0,7÷0,9);

     g – прискорення сили тяжіння, м/с2;

     Н – висота стовпчика рідини, м.

      Якщо рівень рідини в резервуарах постійний, то час витоку рідини

τ = V / FW

      Час вивільнення горизонтальних циліндричних резервуарів і цистерн при надходженні в них повітря розраховується так:

τ = 1,7V / FW

Для визначення зміни температури при транспортуванні або зберіганні необхідно знайти кінцеву температуру продукту t2

t2 = 2K F τ1 (tc – t1) + 2M C t1/ 2 M C + K F τ, оС

де к – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2К (величина приймається відповідно [8]);

F – площа поверхні резервуара, м2;

τ 1 – час находження продукту в резервуарі, с;

tс – температура навколишнього середовища, 0С;

t1 – початкова температура продукту, 0С;

С – теплоємність продукту, Дж / кг К;

М – маса продукту, кг.

Питання для самоперевірки

  1. Будова автоцистерни.
  2. Будова авторефрежератора.
  3. Як проходить процес наповнення і вивільнення цистерни.
  4. Яке обладнання використовується для первинного охолодження молока на фермах.
  5. Конструкція і призначення вертикальних резервуарів.
  6. Призначення і будова універсальних резервуарів.
  7. Конструктивні особливості резервуара для кисломолочних продуктів від універсальних.
  8. Ефективність використання резервуарів великої ємності.

Тема 2. Обладнання для об‘ємного обліку молока на заводі, ваги для визначення кількості молока

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
291 Kb
Скачали:
0