Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин: Методичні вказівки до виконання практичного заняття, страница 7

          T – повний час на переробку однієї порції (туші), хв.

Потужність електродвигуна до пилки визначають за наступною формулою, кВт:

        (10.5)

де      Руд – питомий опір різанню, Н/м2;

          S – ширина пропилу, м;

          h – товщина розрізуваного матеріалу, м;

          υ – швидкість подачі, м/с;

          ηа – коефіцієнт запасу потужності;

              η – К. К. Д від електродвигуна до пилки, приймають 0,85…0,88.

Питомий опір різанню для розрахунків приймається:

·  для охолодженого м’яса з кістками Руд=100…250 МН/м2;

·  для мороженого м’яса Руд=150…350 МН/м2;

·  для сирої кістки Руд=200…500 МН/м2;

Типова задача

Визначити потужність електродвигуна стрічкової пилки для фасування мороженого м’яса, якщо ширина пропилу 4 мм, товщина четвертини 0,2 м, швидкість передачі 0,04 м/с і К. К. Д приводу 0,85.

Потужність за формулою (10.5) складає:

Звіт про роботу

1.  Описати будову, принцип роботи мездрильної машини ММ-3200-1-К;

2.  Описати будову, принцип роботи електропилки ФЕГ, для розпилювання грудної кістки;

3.  Опанувати методику розрахунку технологічних препаратів обладнання для міздріння шкір та обладнання для розділення туш.

Питання для самоконтролю

1.  Як влаштовані ріжучі механізми мездрильних машин?

2.  З якою метою роблять навивку ножів в протилежних напрямках?

3.  З яких елементів складаються подаючі механізми мездрильних машин?

4.  Як розрахувати продуктивність мездрильної машини?

5.  Які види ручного інструменту використовують при розробці туш?

6.  Чим відрізняються пилки для розрізання грудної кістки від пилок для розрізання туш на напівтуші?

7.  Як влаштовані стрічкові пилки для розпилювання туш на напівтуші?

8.  Як визначити потужність електродвигуна пилки для розпилювання туш з пластинчастим пильним полотном?

Література

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001

З М І С Т

Стор.

Вступ

3

Мета проведення практичних занять

4

Організація проведення практичних занять

4

Практичне заняття № 9

5

Мета. Порядок виконання роботи

5

Основні теоретичні відомості

5

Типова задача

12

Звіт про роботу

13

Питання для самоконтролю

13

Практичне заняття № 10

14

Мета. Порядок виконання роботи

14

Основні теоретичні відомості

14

Обладнання для розділення туш

16

Технологічний розрахунок мездрильних машин

21

Типова задача

23

Звіт про роботу

23

Питання для самоконтролю

24

Література

24

    Радчук Олег Володимирович

                                                                          Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичного занятття

на тему:

«Вивчення обладнання для миття,

видалення щетини, міздріння шкіри

та механічного розділення туш тварин»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2010 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №