Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин: Методичні вказівки до виконання практичного заняття

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичного заняття

на тему:

«Вивчення обладнання для миття,

видалення щетини, міздріння шкіри

та механічного розділення туш тварин»

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичного занятття

на тему:

«Вивчення обладнання для миття,

видалення щетини, міздріння шкіри

та механічного розділення туш тварин»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

денної і заочної форми навчання

СУМИ

2010

УДК:637.02

Укладачі: Радчук О.В., зав. кафедри, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв

Кацов В.М. ст. викладач кафедри   технологічного обладнання харчових виробництв

        Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки  до виконання практичного заняття на тему: «Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин»  для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 26

В методичних  вказівках викладені загальні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

Рецензенти: Сіренко В.Ф.,к.т.н., доцент кафедри енергетики в АПК; Шандиба О.Б., к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці Сумського національного агарного університету.

Відповідальний за випуск: к.т.н. доцент зав. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв Радчук О.В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 6 від “ 15 ” лютого 2010 року.

©Сумський національний аграрний університет, 2010

Вступ

          Вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м’ясної промисловості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія», спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» обумовлено актуальністю вирішення проблеми забезпечення споживачів доброякісними продуктами м’ясопереробки.

          Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

          Кількість завдань визначається робочою програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

На початку занять проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань.

          Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку по кожній роботі.


Мета проведення практичних занять

          В результаті вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м’ясної промисловості» студенти повинні знати устрій, правила експлуатації і методи розрахунку  основних параметрів машин і апаратів, що використовуються у м’ясопереробному виробництві.

          Конструювання нового обладнання, модернізація діючого, підбір агрегування машин для конкретних технологічних процесів пов’язані з технологічними розрахунками, навички виконання яких набувається на практичних заняттях.

          Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

          Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати калькулятор для інженерних розрахунків і довідкову літературу або галузевий каталог обладнання. Заліки по практичним заняттям при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи.


Практичне заняття №9

«Обладнання для миття туш свиней. Обладнання для видалення щетини»

Мета:          1. Вивчити обладнання для миття туш свиней.

                    2. Вивчити обладнання для видалення щетини.

                    3. Опанувати правила виконання технологічних розрахунків обладнання для видалення щетини.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити будову, принципи роботи та правила експлуатації обладнання для миття туш свиней на прикладі машини К7-ФМД.

Похожие материалы

Информация о работе