Глосарій термінів з дисципліни "Холодильні машини та устаткування" (термодинамічні цикли, холодильні цикли, холодильна машина, холодоакумулятори, сухий лід)

Страницы работы

Содержание работы

Глосарій

Термодинамічні цикли – це замкнені цикли, що складаються з визначених термодинамічних процесів та відбуваються як у прямому ,так і у зворотньому напрямках.

Холодильні цикли – це зворотні цикли, у яких тепло переноситься з нижнього температурного рівня на більш високий за допомогою якого-небудь робочого тіла

Холодильна машина – це комплекс технічних пристроїв, за допомогою яких здійснюється холодильний цикл

Холодильний коефіцієнт це коефіцієнт , який показує ефективність роботи холодильної машини і дорівнює відношенню відібраної теплоти до затраченої зовнішньої енергії (роботи).

Ізоентальпа- графік термодинамічного процесу, який протікає при постійной ентальпії

Холодопродуктивність - кількість тепла, яке холодильна машина забирає за одиницю часу від охолоджуваного середовища

Холодильний агент – це робоча речовина холодильної машини.

Дроселюючий  вентильвентиль, у якому  знижується тиск холодильного агенту до тиску кипіння.

Детандеррозширювальний циліндр, у якому відбувається адіабатне розширювання холодильного агенту і зменшення тиску

Ентальпіяце тепловміст речовини

Абсорбціяефект поглинання рідини речовиною, яка називається абсорбентом.

Ректифікаторустрій, де здійснюється розділення фракцій.

Тепловий баланс рівняння зв’язку між затраченою та використаною теплотою

Абсорбентречовина, що поглинає.

Абсорберустрій, де відбувається поглинання

Ежекторце устрій, що створює розрідження потоку.

Тепловий коефіцієнт це коефіцієнт, який дорівнює відношенню теплоти, відведеної у зворотному циклі, до теплоти, підведеної в прямому циклі

Компресор – це устрій, що служить для відсмоктування газів ( парів ), їх стиску і нагнітання

Блок циліндрів конструктивний вузол у компресорі, де розташовані циліндри.

Картеремність у компресорі для масла.

Індикаторна діаграма діаграма, на який зображено процес стискування газів( парів холодильного агенту ) у компресорі.

Дроселюваннязниженнятиску за допомогою опору

Коефіцієнт дроселювання коефіцієнт , який дорівнює відношенню робочого об’єму до загального об'єму циліндру.

Індикаторний коефіцієнт корисної дії - це відношення теоретичної потужності Nтеор до індикаторної потужності Nі дійсного компресора

Коефіцієнт теплопередачі коефіцієнт, що характеризує інтенсивність теплообміну

Розподільникце устрій, за допомогою якого створюється обертовий рух води при її русі по внутрішній поверхні труби.

Випарник -  це теплообмінний апарат, у якому охолоджується проміжний холодоносій у результаті теплообміну з киплячим холодильним агентом.

Масловіддільникце устрій, що відділяє масло від холодильного агенту ( аміаку, наприклад ) у холодильної машини.

Ресиверицесталеві циліндричні посудини, використовувані як ємності рідкого холодильного агента.

Автоматизація - це оснащення машин і установок приладами, за допомогою яких забезпечується ведення виробничого процесу або окремих операцій без особистої участі людини.

Ізоляція – це відділення об'екту від середовища, яке здійснюють спеціальними матеріалами, при виборі яких ураховують наступні їхні властивості: коефіцієнт теплопровідності, щільність, гігроскопічність і паропроникність, вогнестійкість,   морозостійкість, здатність до сприйняття і виділення запахів, здатність протистояти гниттю і враженню грибками, здатність протистояти гризунам і паразитам, механічну міцність.

Коефіцієнт теплопровідності це коефіцієнт, що характеризує інтенсивність теплообміну у твердому тілі.

Лідце твердий стан замороженої  води.

Льодосоляне охолодження - охолодження льодом в суміші з деякими солями.

Концентраціявмістречовини у розчині.

Холодоакумулятори – це металеві ємності різної форми, які містять заморожуваний льодосоляний розчин при температурі нижче температури плавлення .

Сухий лід — це вуглекислота у твердому стані. Якщо при атмосферному тиску до твердої вуглекислоти підвести теплоту, то вона сублімує, тобто переходить у газоподібний стан, минаючи рідку фазу.

Похожие материалы

Информация о работе