Вивчення принципу дії та устрою мілівольтметрів, логометрів і цифрових приладів, страница 2

Механічний момент утворюється за рахунок скручування розтяжок і пропорційних куту обертання ϕ та питомому протидіючому моменту W. При наявності такого протидіючого моменту рамка повертається до повного зрівноваження моментів:         ϕ*W.

Звідки:

Де К- чутливість вимірювального механізму до струму.

Таким чином, кут обертання пропорційний чутливості вимірювального механізму і струму, який проходить  по рамці.

До рамки мілівольтметра жорсткого прикріплена алюмінієва стрілка 3, яка зрівноважена вагами 5. За положенням стрілки на шкалі визначається значення вимірюваної величини.

Промисловість випускає мілівольтметри типів:Ш-69003,Ш-69004,Ш-4500,Ш-4540,Ш-4541,МВУ6-41,М1530,М1730.

Прилади виконані у металевих корпусах з аналогічних логометрах можливістю їх закріплення на щитах контролю.

В основному вони використовуються для заміру температури в комплекті з термопарами. Для підтримання заданої температури в приладах МВУ6-41,М1530,М1730 передбачена електрична система, яка дозволяє задавати і підтримувати необхідні значення температури, при використанні їх в якості П—регуляторів.

3. Устрій, принцип роботи та призначення цифрових

перетворювачів

Устрій ,  принцип роботи та призначення цифрових перетворювачів. Впровадження систем управління АСУТП на основі програмуємих засобів контролю та керування з використанням мікропроцесорної техніки викликало необхідність оперативного контролювання та корегування технологічними  параметрами процесів. Для вирішення даної задачі в ДСП розроблено ряд спеціальних приладів , які дозволяють оперативно і в наглядній формі відображати значення технологічних параметрів , а також передавати іх у цифровій формі на мікропроцесорні контролери.

Всі устрії автоматики ,які обробляють інформацію в мікропроцесорних системах використовують цифрову форму сигналу. Але всі датчики працюють в режимі аналового сигналу і для переходу на цифрову форму використовуються спеціальні перетворювачі. 

На рис. 3.1. представлена типова блок-схема перетворювача. Він включає в себе слідуючи електронні  елементи : Д-датчик,  СУ- система підсилення, СН – система нормалізаціі, ФП – фільтр, АЦП -  аналогово-цифровий перетворювач.

АЦП

 
 


Блок-схема: ручной ввод: Д

СН

 

СУ

 

ФП

 
                                                                                                                         МПК

                                                                                                                                  

Інформаційне табло

Рис. 3.1.  Блок схема перетворювача

Працює перетворювач  слідуючим  чином. Від датчика вихідного сигналу,наприклад: датчика температури – типу ТХК або ТСМ ,датчика тиску – типу Сапфір – 22 або іншого подається на підсилювач сигналу СУ , який підсилює сигнал до необхідної величині з метою його нормалізації ,за допомогою пристроя нормалізації , до стандартного ряду сигналів, 0-20 МВ , 0-20 МА , 0-10 В , і т.п.   Потім сигнал фільтрується від небажаний всплесків  напруги або току і направляється на аналогово-цифровий перетворювач, який формує  цифровий  сигнал.

Після перетворення сигналу у цифрову форму він направляється у двох напрямках: перший-на мікропроцесорний контролер ,другий – на інформаційну систему.

На мал. 3.2 – 3.5 представлені цифрові прилади , які використовуються у засобах автоматизації у теперішній час.

   

Рис. 3.2. Цифрові прилади 2ТРМ1, МС8

   

Рис. 3.3. Цифрові прилади Метакон 562, Т-424

   

Рис. 3.4. Цифровіприлади Елметро 8-ЕР,

  

Рис. 3.5. Цифрові прилади Метро 8-ЕР,

Контрольні питання

1.  Що називається логометром, його призначення?

2.  Які типи логометрів випускає промисловість?

3.  Будова логометра.

4.  В чому полягає принцип роботи логометра?

5.  Яка особливість схеми логометра?

6.  В комплекті з якими первинними приладами працює логометр?

7.  Який принцип дії магнітоелектричного мілівольтметра?

8.  Типи мілівольтметрів.

9.  В комплекті з якими первинними перетворювачами працюють мілівольтметри?

10.  Загальне призначення цифрових приладів?