Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Політична думка з проблем міжнародних відносин Еразма Роттердамського? (ВІРНА)   радив шукати причину міжнародних конфліктів у самих людях

Політична думка з проблем міжнародних відносин І. Канта? (ВІРНА)  аналізував проблеми міжнародних відносин з позицій захисту права інтересів людини.

Політична думка з проблем міжнародних відносин Лао - цзи? (ВІРНА)  різко критикував усяке насильство;

Політична думка з проблем міжнародних відносин Н. Макіавеллі? (ВІРНА)  одним із перших почав розглядати державу з точки зору інтересів людини

Політична думка з проблем міжнародних відносин Платона?(ВІРНА)  виводив політику і війну з природних властивостей людини;

Політична думка з проблем міжнародних відносин Т. Гоббса?(ВІРНА)  пояснював походження міжнародних конфліктів трьома причинами -  суперництвом, недовірою, жаданням слави.

Політична думка з проблем міжнародних відносин Ф. Ніцше? (ВІРНА)   одним із перших поділив війни на справедливі та несправедливі;

Політична думка з проблем міжнародних відносин Ціцерона? (ВІРНА)  одним із перших поділив війни на справедливі та несправедливі;

Політична думка Київської Русі зазнала найбільшого впливу (ВІРНА)  Візантії

Політична думка Київської Русі зазнала найбільшого впливу.. (ВІРНА)  Візантії

Політична ідеологія - це: (ВІРНА)   система пануючих політичних, правових, релігійних, філософських уявлень, поглядів на дійсність

Політична мімікрія - це: (ВІРНА)  пристосування до навколишнього політичного  середовища

Політична свідомість натовпу відзначається: (ВІРНА)  спрощеністю

Політична свідомість -це: (ВІРНА)  опосередковане відображення політичного життя

Політичний режим - це: (ВІРНА)  сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи

Політичний стереотип  - це: (ВІРНА)  спрощене та емоційне сприйняття політичної сфери

Політичні вчення Стародавнього Сходу носили, переважно: (ВІРНА)  релігійно-міфологічний характер

Політичні знання, політичні оцінки  охоплюються поняттям: (ВІРНА)  політична свідомість

Поняття "громадянин" виникло: (ВІРНА)  Стародавня Греція

Поняття громадянське суспільство і держава в політичній думці розмежував.. (ВІРНА)  Гегель

Популізм - це: (ВІРНА)  Загравання певних політиків і політичних сил з масамипрезидентсько - парламентська;

Початок лібералізму як суспільно-політичної доктрини поклали погляди? (ВІРНА)  Д.Локка

Представником якої течії в українській політичній думці був І.Франко.. (ВІРНА)  радикально-демократичної

Принцип легітимності це: (ВІРНА)  здатність влади створювати віру та переконання в власній закон прокуратура.

Прихильником якої форми державного правління був Ж.Ж.Руссо? (ВІРНА)  республіка

Проміжні типи політичної культури - це: (ВІРНА)  культури, що притаманні суспільствам, що находяться в процесі трансформації

Процес деідеологізації свідомості охоплює: (ВІРНА)  відмову від попередніх цінностей

Процес політичної соціалізації - це: (ВІРНА)  засвоєння індивідом цінностей та традицій політичної системи;

Різновидами авторитарних режимів є: (ВІРНА)  всі  перераховані

Соціальним підґрунтям громадянського суспільства є: (ВІРНА)  суспільство з динамічною соціальною структурою

Соціальною базою тоталітарних режимів є: (ВІРНА)  люмпени та маргінали

Стійкість та життєздатність політичної системи залежить від: (ВІРНА)  ступеня співвідношення і відповідності політичної системи цінностям політичної культури

Сукупність політичних орієнтацій та моделей поведінки, які характерні для певних соціальних груп та регіонів, що відрізняється від домінуючої культури в суспільстві - має назву: (ВІРНА)  субкультури

Суспільний рух, що виник у Франції в другій половині 18 ст., мав назву.. (ВІРНА)  Просвітництво

Сутністю лібералізму як ідеології є (ВІРНА)  святість природних прав та свобод особи

Теократія -це: (ВІРНА)   Режим, за яким вся повнота влади належить церкві

Теоретична свідомість, емпірична свідомість, ідеологія та суспільна психологія є складовими: (ВІРНА)  Політичної свідомості

Теорії природного права та суспільного договору виникли? (ВІРНА)  наприкінці 16 перша половина 17ст.

Тип політичної культури по відношенню до влади: (ВІРНА)  пануюча

Толерантність - це: (ВІРНА)  терпиме ставлення до інших, думок, вірувань та позицій

Тоталітаризм - це: (ВІРНА)  спосіб організації суспільства, який характеризується підкоренням   суспільства державі