Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

Ідеологізація спрямована: (ВІРНА)  легітимацію та захист інтересів певних соціальних груп

Ідеологія тоталітаризму - це: (ВІРНА)  пропаганда

Ідеологом теорії освіченого абсолютизму в українській та російській політичній думці  був .. (ВІРНА)  Ф.Прокопович

Ідеологом якого політичного нпряму був В.Липинський.. (ВІРНА)  консервативного

Ідея необхідності політичного об"єднання земель Русі, припинення міжусобної боротьби знайшла відображення.. (ВІРНА) 

Інтереси якої соціальної верстви відображає теорія суспільного договору? (ВІРНА)  буржуазії

Кому належить висловлення: "людина- істота політична"? (ВІРНА)  Аристотель

Кому належить гасло"Україна-для українців" (ВІРНА)  М.Міхновському

Кому належить ідея егалітаризму? (ВІРНА)  Ж.Ж.Руссо

Комунізм -це: (ВІРНА)  реакційна ідеологія

Консерватизм -це: (ВІРНА)  ідеологія, зорієнтована на збереження існуючогоконституційно - парламентською;

Контркультура - це: (ВІРНА)  політико-культурне утворення, що протистоїть домінуючій культурі;

Конфліктний тип політичної соціалізації це соціалізація в умовах: (ВІРНА)  значної культурної неоднорідності

Ліберально-демократична політична культура в духовній сфері відзначається: (ВІРНА)  плюралізмом

Маргінальність -це: (ВІРНА)  тяжіння до заперечення загальноприйнятої системи цінностей

Марксизм як напрям політичної думки виник ... (ВІРНА)  в середині 19 ст

Менталітет -це: (ВІРНА)  відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь

На яких ідеях базувалась програма Кирило-Мефодіївського товариства  (ВІРНА)  християнського світогляду, егалітаризму

На яких рівнях здійснюються  міжнародні відносини? (ВІРНА)  глобальні, регіональні, локальні.

На які гілки влади поширюється державне  управління у вузькому розумінні? (ВІРНА)  на виконавчу.

На які гілки влади поширюється державне  управління у широкому розумінні? (ВІРНА)  на виконавчу, законодавчу, судову;

На які групи можна поділити функції громадських організацій? (ВІРНА)  відносно системи влади в державі, щодо до інтересів членів цих  організацій;

На якому рівні здійснюється політичне управління? (ВІРНА)  державних органів, органів місцевого самоврядування, партій, груп тиску, політичних лідерів, засобів масової інформації;

Найбільш повно ідеї правової держави знайшли відображення у творчості:(ВІРНА)  І.Канта

Найважливішим компонентом ліберально-демократичний тип політичної культури є: (ВІРНА)  ідея індивідуальної свободи

Найважливішою умовою виникнення громадянського суспільства є: (ВІРНА)  демократична правова держава

Негативізм - властивість політичної культури, розглядати політичну реальність через: (ВІРНА)   бінарні позиції (добро-зло)

Необхідні умови для виникнення громадянського суспільства в Україні  створює: (ВІРНА)  органи виконавчої влади та місцеве самоврядування

Нігілізм -це заперечення: (ВІРНА)  загальновизнаних норм та цінностей

Норманська теорія походження Київської Русі обгрунтовувалося... (ВІРНА)  у "Повісті минулих літ"

Ознаками якого режиму є багатопартійність та розподіл влади: (ВІРНА)  демократичний

Оруеллізм - це: (ВІРНА)  пропагандистське маніпулювання фактами

Основними течіями української політичної думки почтку ХХ ст. були.. (ВІРНА)  народництво, консерватизм, націоналізм

Основною метою політичної діяльності , за Д.Донцовим, є  (ВІРНА)  незалежність та зміцнення корінної нації

Патріархальну теорію держави у політичній думці Стародавнього Китаю започаткував: (ВІРНА)  Конфуцій

Первинна соціалізація - це: (ВІРНА)  виховання в сім"ї

Передумовою створення демократичної політичної системи є: (ВІРНА)  Громадянське суспільство

Першу програму українського національного руху заклали ідеї.. (ВІРНА)  Кирило-Мефодіївського товариств

Повсякденна політична свідомість: (ВІРНА)  формується на базі життєвого досвіду людей

Політична автономія України у складі Російської держави була остаточно ліквідована... (ВІРНА)  наприкінці 18ст.

Політична апатія -це: (ВІРНА)  відмова від політичної участі

Політична влада - це (ВІРНА)  організаційно-управлінський та регулятивно-контрольний механізм здійснення політики

Політична думка з проблем міжнародних відносин Г. Гроція? (ВІРНА)   він закликав використовувати для розв'язання міжнародних  конфліктів

Політична думка з проблем міжнародних відносин Дж. Лока? (ВІРНА)  розглядав війну як "силу без права".