Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Авторитаризм - це: (ВІРНА)  тип режиму, що характеризується наявністю сильного центру, що має  концентровану владу

Авторитарна політична культура відзначається: (ВІРНА)  пасивно-підданським ставленням до влади;

Автором концепції ідеальної держави в античній політичній думці був? (ВІРНА)  Платон

Автором теорії легізму був? (ВІРНА)  Шан Ян

Анархія - це ідеологія,  що відстоює: (ВІРНА)  заперечення держави як форми організації суспільства

Антикультура - це: (ВІРНА)  культура, що заперечує загальнолюдські цінності

Базою ідеологічної системи СРСР була: (ВІРНА)  залежність суспільства від держави

В 19ст. українські землі перебували у складі.. (ВІРНА)  Росії, Австро-Угорщини

В Конституції 1710р. стверджувалась ідея прозверхність в українському суспільстві.. (ВІРНА)  козацтво

В основі соціально-політичних поглядів М.Драгоманова були принципи (ВІРНА)  федералізму

В якій з країн марксизм був визнаний як офіційна державна ідеологія? (ВІРНА)  СРСР

В якому політико- правовому документі були визначені договірні відносини України і Росії (ВІРНА)  "Березневі статті" 1654р.

Визначте в якому регіоні Землі з"явилися перші політико-правові вчення (ВІРНА)  Стародавній Схід

Визначте, яка форма політичного процесу , згідно з марксизмом , є визначальною? (ВІРНА)  революція

Відкрита політична культура - це: (ВІРНА)  здатна до новацій та модернізацій;

Відтворення політичної системи суспільства є сутністю: (ВІРНА)  політичної соціалізації

Волюнтаризм - це позиція суб"єкта політики, згідно з якою головною умовою досягнення мети: (ВІРНА)   воля, особисті прагнення й політичні наміри

Вперше поняття "громадянське суспільство" було виокремлено в працях: (ВІРНА)  Гегеля

Гласність -це право на отримання : (ВІРНА)  вірогідної інформації

Головним напрямком політичних досліджень М.Грушевського була проблема...(ВІРНА)  національного самовизначення українського народу

Громадська думка -це відображення ставлення: (ВІРНА)  народу до влади

Громадянське суспільство - це: (ВІРНА)  суспільство громадян, що не залежить від держави  та здатне самостійно

Д.Локк, розробляючи ліберальну суспільно-політичну доктрину, сформулював положення (ВІРНА)  про необхідність розподілу влади на законодавчу і виконавчу

Демагогія -це форма свідомого введення в оману: (ВІРНА)  народу

Демократична політична культура будується на: (ВІРНА)  плюралізмі поглядів та переконань;

Демократія -це: (ВІРНА)   форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на  визнання народу джерелом влади

Державна влада - це: (ВІРНА)  вища форма політичної влади, що володіє монопольним правом на примус

Державний суверенітет УНР був проголошений (ВІРНА)  Четвертим Універсалом

Державно-політичний лад якої країни був для Т.Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського товариства зразком незалежності і демократії..(ВІРНА)  США

Для авторитарного режиму є характерним: (ВІРНА)   циркуляція еліт

Для яких палат широко вживається назва " палата депутатів"? (ВІРНА)  для нижніх палат;

Для якого режиму гарантіями функціонування є створення системи контролю з боку громадянського суспільства: (ВІРНА)  демократичний

До лівого різновиду тоталітарного режиму відносять: (ВІРНА)   італійський фашизм та германський фашизм

До правого різновиду тоталітарного режиму відносять: (ВІРНА)  італійський фашизм та германський фашизм

До структурних компонентів політичної культури відносять: (ВІРНА)  культуру політичної свідомості, культуру політичної діяльності;

До тоталітарних режимів відносять: (ВІРНА)  всі перераховані

До якого періоду відносяться перші в історії України політико-правові концепції  ... (ВІРНА)  11-12 ст.

До якого періоду історії людства відноситься поява перших політичних ідей: (ВІРНА)  середина  I  тис. до н. е.

Домінування влади однієї особи називається: (ВІРНА)  авторитарність

Домінуюча культура - це: (ВІРНА)  комплекс політико-культурних елементів, які притаманні більшості соціальних груп даного суспільства;

Економічною основою громадянського суспільства є: (ВІРНА)  відносини ринкового характеру з розмаїттям форм власності

Елементом тоталітарного режиму  є: (ВІРНА)   ресурс страху та насильства

Елементом тоталітарного режиму є: (ВІРНА)  монопольна ідеологія

Елементом тоталітарного режиму є: (ВІРНА)  сильно централізована влада

Закрита політична культура -це (ВІРНА)  зорієнтований тільки на власні локальні цінності тип

Засновниками першої на українських землях політичної партії були... (ВІРНА)  І.Франко, М.Павлик

Згідно з Д.Локком, головна функція держави: (ВІРНА)  захист природних прав людей

Згідно з Конституцією 1710р. влада в державі повинна..(ВІРНА)  розподілятися між гетьманом і радою генеральної старшини

Згідно з М.Драгомановим.. (ВІРНА)  політична діяльність має базуватися на моральному грунті

Згідно з Т.Гоббсом державна влада повинна бути ... (ВІРНА)  абсолютною

Ідеалом авторитарної політичної культури виступає: (ВІРНА)  неконтрольована влада

Ідеальна форма держави, згідно з Платоном, це  (ВІРНА)  аристократія

Ідеї прородного права і т. зв. "піраміди влади" в українській політичній думці литовсько-польського періоду належать(ВІРНА)  оріховському

Похожие материалы

Информация о работе