Водовідведення. Обладнання та основні конструктивні елементи. Дворові системи каналізації. Методи та споруди для очищення стічних вод переробних підприємств, страница 6

Залежно від мети очищення  передбачають влаштування таких місцевих локальних споруд: решіток; ів; відстійників; жиро-,  та маслоуловлювачів;  установок; теплоуловлювачів; ; установок обробки осаду та інших. За малої потужності локальні очисні споруди можуть бути зблоковані з основним технологічним об­ладнанням.

При проектуванні локальних каналізаційних споруд малої потужності для окремих будівель і споруд слід керуватися рекомендаціями та поло­женнями СНиП 2.04.03-85 та спеціальною літературою.

Відстійники є основною спорудою механічного очищення стічних вод. Вони використовуються для видалення грубодисперсних речовин, що осідають або спливають. . Залежно від напрям­ку потоку води відстійники поділяють на горизонтальні, вертикальні та радіальні.

Горизонтальний відстійник  - це прямокутний у плані ре­зервуар із співвідношенням ширини і

довжини не менше І : 4 та глиби­ною до 4м.

 Стічні води підводяться каналом до  торцевої стінки відстійни­ка, де за

Горизонтальний  відстійник:

допомогою поперечного лотка  з водозливом рівномірно роз­поділяються по ширині відстійника. З протилежного боку відстійника влаштовується лоток для збору просвітленої рідини 2.

1 — розподільчий лоток: 2 — водозбірний

лоток; 3 — візок; 4 — шкребок; 5  трубопровід випуску осаду; 6 — жирозбірний лоток.

Радіальні відстійники, зазвичай, виконують круглими в плані діамет­ром від 16 до 40 м  і глибиною, що дорівнює 1/6-1/10 діаметру. Радіальними ці відстійники називають тому, що вода в них  рухається в радіальному напрямку. Радіальні відстійники можна розгля­дати як різновид горизонтальних, проте швидкість руху води в них змінна — від максимальної в центральній частині до мінімальної у периферійній, тоді як в горизонтальних відстійниках вона є постійною вздовж всієї дов­жини споруди.

. Підве­дення забрудненої води здійснюється знизу по трубопроводу /, звідки вона потрапляє через центральний розподільчий пристрій 2 у відстійну зону, а просвітлена вода збирається в круговий периферійний жолоб 3. Плаваючі речовини видаляються з поверхі рідин  за допомогою напівзануреної дошки, закріпленої під кутом до осі ферми, що обертається, і подаються трубою у плаваючий бункер, звідки направляються у муловий колодязь.


.


Осад згрібають у приямок 4, розташований у центрі відстійника,шкребками у вигляді жалюзі 5, закріпленими знизу рухомої ферми під кутом 45° до Ті осі. При обертанні ферми із закріпленими на ній шкребка­ми відбувається переміщення осаду по дну відстійника від периферії до центру. Приямок має форму перевернутого зрізаного

конусу. Днище відстійника влаштовують з уклоном 0,02 від периферії до приямку.

Тип відстійника приймають на основі прийнятої технологічної схе­ми очищення стічних вод і обробки осаду, потужності споруд, черговості будівництва, геологічних та гідрогеологічних умов. Число первинних відстійників приймають не менше двох. При мінімальному числі їх розрахунковий об'єм необхідно збільшити на 20 — ЗО %. Наявність декількох відділень дозволяє ремонтувати або чисти­ти одне з відділень без суттєвого зниження якості очищення.

    Швидкість руху води у відстійниках становить 5-10 м/с — в горизон­альних і 0,7 — 1,5 м/с — у вертикальних.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Основні:

1.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація, Київ, Кондор, 2003.

        2.Исаев В.Н. Устройство и монтаж санитарно-технических систем здания: Ученик.- М.: Высшая школа, 1984.

       3.ДроздовВ.Ф. Санитарно-технические устройства зданий:Ученик.- М.: Стройиздат, 1987г.

       4.Справочник проектировщика отопления, водопроводов.- М.: Стройиздат, 1976.

       5. Зацепина М.В.Курсовое и дипломное проэктирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений: Учебное пособие.- Л.: Стройиздат, 1981.

      6.Кедров В.С. Водоснабжение и канализация.- М.: Высшая школа, 1984

      7.Прозоров И.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация.- М.:Высшая школа, 1990

Додаткові:

      8. Абрамов Н.И. Водоснабжение: Учебник.- М.: Высшая школа, 1982

      9. Богуславский И.Д. Санитарно-техническое устройство зданий: Учебник.- М.: Высшая школа, 1980

      10.Грингауз. Ф.И. Санитарно-технические работы: Учебник.- М.: Высшая школа, 1975.