Вивчення обладнання для подрібнення: Методичні вказівки до виконання практичних занять

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для подрібнення»

СУМИ

2011


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для подрібнення»

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

СУМИ

2011


УДК:637.02

Укладачі: Радчук О.В., зав. кафедри, к.т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв;

Кацов В.М. ст. викладач кафедри   інженерних технологій харчових виробництв

        Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки  до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для подрібнення» для студентів 4 курсу напрям підготовки 6.051701  „Харчові технології та інженерія” /Суми, 2011.-с. 28

В методичних  вказівках викладені загальні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

Рецензенти: Сіренко В.Ф. к.т.н., доцент кафедри енергетики АПК; Шандиба О.Б., к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці Сумського національного агарного університету.

Відповідальний за випуск: к.т.н. доцент зав. кафедри інженерних технологій харчових виробництв Радчук О.В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 6 від “ 21 ” лютого 2011 року.

© Сумський національний аграрний університет, 2011

ВСТУП

Вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м'ясної промисловості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія», спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» обумовлено актуальністю вирішення проблеми забезпечення споживачів доброякісними продуктами м'ясопереробки.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента .

Кількість завдань визначається робочою програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

На початку занять проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань.

Виконання практичних робіт оформляється у зошиті за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку по кожній роботі.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м'ясної промисловості» студенти повинні знати устрій, правила експлуатації і методи розрахунку основних параметрів машин і апаратів, що виконуються у м'ясопереробному виробництві.

Конструювання нового обладнання, модернізація діючого, підбір агрегування машин для конкретних технологічних процесів пов'язаних з технологічними розрахунками, навички виконання яких набувається на практичних заняттях. Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен повинен мати калькулятор для інженерних розрахунків і довідкову літературу або галузевий каталог обладнання.

Заліки по практичним заняттям при пред'явленні студентом звіту про виконання роботи.

Методика проведення лабораторно-практичних занять

Лабораторно-практичне заняття №15

Вивчення обладнання для подрібнення.

Мета: 1. Вивчити побудову, принцип роботи та правила експлуатації обладнання для подрібнення твердої сировини на прикладі силового подрібнювача.

2. Опанувати методику виконання технологічних розрахунків.

Порядок виконання роботи

1.Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2.Ознайомитись з технічною характеристикою силового подрібнювача.

3.Вивчити конструкцію силового подрібнювача.

4.Вивчити принцип роботи і порядок підготовки до пуску.

5.Ознайомитись з конструкцією різних моделей подрібнювачів твердої сировини.

Похожие материалы

Информация о работе