Проведення градуювання автоматичного моста КСМ 2, страница 2

Згідно затвердженої методики ДСП ми повинні провести повірку по всім оцифрованим значенням шкали КСМ-2.

Р 4831

КЛ.ТОЧ.    0.02

КСМ-2

КЛ.ТОЧ.   0,5

Рис. 2.1. – Схема підключення приладу

В таблиці 2.2. вказані всі необхідні дані для проведення повірки і дані, які повинні бути отримані.

Таблиця 2.2. – Результати виміру

№ з/п

Дані градаційної таблиці

Показання КСМ-2 о С

Похибки

Висновок

to C

Rt, Oм

a, о С

b, %

g, %

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

11

90

12

80

13

70

14

60

15

50

16

40

17

30

18

20

19

10

2.3. Порядок виконання роботи

1. Підключити зразковий магазин опору до автоматичного мосту КСМ-2 по двопровідній схемі і включити в мережу 220 В автоматичний міст КСП-2.

2. Почергово, згідно градаційної таблиці 2.1. для термометра опору типу 50П встановити  на магазині опору значення опору, яке відповідає заданій температурі.

3. Записати значення температур, які показує автоматичний міст КСМ-2 в таблицю 2.2.

4. Провести розрахунки всіх похибок і записати в таблицю 2.2.

5. Порахувати середнє значення приведеної похибки, отриманої в результаті повірки і зробити висновок про придатність прибору до експлуатації.

3. Порядок оформлення і зміст

У звіті повинні бути зазначені:

1. найменування лабораторної роботи;

2. мета лабораторної роботи;

3. перелік приладів, що використовуються у роботі з вказівкою технічних даних, які відзначені на шкалі, або лицевій панелі приладу: тип, заводський номер, градуювання шкали, клас точності, межі виміру, зовнішній опір сполучених проводів;

4. схема підключення елементів використовуваними при виконанні роботи;

5. таблиця 2.2. з результатами випробувань;

6. висновки по роботі.

Контрольні питання

1.  На чому застосоване застосування термометрів опору виміру температури?

2.  що таке градуювання термометру опору?

3.  Призначення автоматичного врівноваженого моста?

4.  Рівновага моста, його ознаки і умови.

5.  Принцип дії автоматичного врівноваженого моста.

6.  З якою метою роблять повірку вимірювальних мостів?

7.  Методика перевірки вимірювальних мостів.

8.  Що таке клас точності приладу?

9.  Як визначають всі види похибок автоматичного моста?

10.  Переваги трьох провідної схеми включення термометра опору в мостову схему перед двох провідною.

Література.

1.  Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. – М.: «Химия», 1982. – 296 с.

2.  Автоматизация технологических процессов и производств пищевой промышленности.: Учебник / Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперин И.В., Цюцюра В.Д. – К.: «Аграрное образование», 2001. – 224 с.