Автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, страница 5

у ролі регулюючого органу - регулюючий клапан типу  25430 нЖ  з рейковим механізмом (нормально відкритий діаметр умовного  проходу); у  ролі  пускового  пристрою - силовий  магнітний  пускач   типу КУ-123 (2шт.) та ключ управління типу УП-5312;

у ролі апаратури  сигналізації - одинарне  світлове  табло  типу ТСМ (U=220 В), електричний дзвінок типу ЕВП (U=220  В)  і  сигнальна арматура (U=220 В).

7.5. Опис схеми автоматизації. Схема розробленої системи автоматизації зображена на рис.4.

Для контролю температури гарячої води передбачена  система, яка складається з  термоопору (1а), встановленого  на  трубопроводі  і зв’язаного  з  показуючим  та  самопишучим   автоматичним  мостом (1б), розташованим на щиті. З метою сигналізації цей міст  сполучений з світловим табло (HL1) і дзвінком (НА1).

Система регулювання температури  гарячої  води  складається  з термоопору (2а), автоматичного регулятора (2б), реверсивного  пускача (КМ1) і електродвигуного виконавчого механізму (2в), який  механічно зв’язаний з регулюючим клапаном (2г), встановленим на трубопроводі пари.

Включення електродвигуна насосу, який надає воду на підігрів здійснюється за допомогою кнопки „ПУСК-СТОП” поз 3а та магнітного пускача поз.

7.6. Структурна  схема  і  опис  регулятора. Пропорційно-інтегральне (ізодремне) регулювання поєднує в собі  властивості  пропорційного (статичного) і інтегрального (астатичного) регулювання. В таких регуляторах швидкість зміни  регулюючого  діяння (перестановки регулюючого органу)  Y пропорційна швидкості зміни  неузгодження  і самому неузгодженню  Х, тобто

dy/dф = Kpdx/dф + K4X, 

або       

y-y0=Kpx+K4 xdф,

де      x = t-t3 - відхилення  температури  води  від  заданого  значення  t3;

y - y0 - переміщення регулюючого органу, що змінює витрату  пари  в теплообмінник;

Kp – коефіцієнт передачі регулятора;

K4 = Kp / Tu - коефіцієнт інтегрування регулятора, при  цьому  Т4 -  час інтегрування (ізодрома) регулятора;

ф – час.

Таким чином, в  системі  з  ПІ-регулятором  регулювання  відбувається за відхиленням і інтегралом від  відхилення  регульованої величини. У початковий період після появи  неузгодження  дії  пропорційна складова регулюючого діяння, яка швидко подавляє  основну частину  неузгодження, але  залишає  статичну  помилку. Дія  інтегральної складової проявляється з  часом  і  в  кінці  перехідного періоду досягає значення, необхідного для ліквідації статичної помилки.

Якість регулювання залежить від встановлених значень Кр і  Тu.

Вибраний ПІ-регулятор типу Р 25.2.2  є  електронним, відноситься до системи “Контур“ і виконує такі функції:

- підсумовує сигнали від датчика і  задатчика;

- формує ПІ-закон регулювання (спільно з виконавчим механізмом);

- дозволяє здійснювати ручне дистанційне регулювання.

Структурна схема регулятора наведена на мал.4.

Рис. 4

Регулятор може працювати з двома термоопорами або з  термоопором і уніфікованим  датчиком  постійного  струму (0-5 мА, 0-10В). Вихідний  сигнал - імпульси  постійного  струму  з  напругою  24 В. Коефіцієнт передачі Кр і час ізодрома Тu залежать від  положення відповідних потенціометрів регулятора. Конструктивно  регулятор Р 25.2.2 виконаний у вигляді двох субблоків (вимірювального і  регулюючого).

Список рекомендованої літератури

Основна

1.Автоматизация производственных процессов и АСУТП  в  пищевой промышленности /Под ред.Л.А.Широкова.-М.,1986.-311с.

2.Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник.-М.,1983.-424с.

3.Основы  автоматизации  технологических  процессов    пищевых производств: Учеб.пособие.-М.,1982.-295с.

4.Полоцкий Л.М.,Лапшенков Г.И.Автоматизация химических  производств: Учеб.пособие.-М.,1982.-295с.

5.Стефани Е.П.Основы   построения   АСУТП

:Учеб.пособие.-М.,1982.-352с.

Додаткова

6.Автоматизация    технологических  процессов  пищевых производств /Под ред. Е.Б.Карпина.-М.,1977.-426с.

7.Автоматизированные системы управления  предприятиями  молочной промышленности /Ю.П.Маркин, Б.В.Семенов, Н.П.Лакшин и др.-М.,1977.-271с.

8.Автоматические приборы, регуляторы  и  вычислительные  системы: Справ.пособие/Под ред.Б.Д.Кошарского.-Л.,1976.-485с.