Товарознавчі аспекти екологічно безпечного харчування: Методичні вказівки до виконання практичної роботи, страница 2

Мета ідентифікації полягає у забезпеченні простеження місця перебування товарної партії чи одиничних екземплярів товарів, що спрощує виявлення можливих причин технологічних або передреалізаційних дефектів.

Потреба в ідентифікації зникає лише після повного використання товарів на стадії утилізації. Навіть після реалізації на етапі споживання можуть виявитися критичні дефекти і виникнути необхідність вилучення всієї партії товару, небезпечного для споживача.

Один зі складників забезпечення необхідного рівня якості харчової продукції - її ідентифікація.

Ідентифікація - встановлення відповідності характеристик товару, зазначених на маркуванні, в супровідних документах або інших засобах інформації, вимогам, які до нього висуваються.

Функціональна роль ідентифікації харчової продукції спрямована на:

•  ототожнення продовольчої сировини та харчових продуктів з конкретним найменуванням, сортом, типом і товарною партією;

•  доведення до споживачів необхідної інформації;

•  підтвердження справжності товару. Суб'єктами, що здійснюють ідентифікацію товарів, є:

виробник - під час приймання сировини та напівфабрикатів, виробництва та відпуску харчової продукції;

продавець - під час укладення договорів купівлі-продажу, приймання товару та підготовки його до продажу;

споживач - під час купівлі продукції, орієнтуючись на інформацію про неї та власний досвід.

Залежно від призначення розрізняють асортиментну, якісну і партіонну ідентифікацію.

Асортиментна ідентифікація - встановлення відповідності найменування товару його асортиментній характеристиці, яка зумовлює вимоги, що до нього висуваються.

Цей вид ідентифікації є методом виявлення невідповідності та набуває особливого значення під час товарної експертизи та сертифікації харчової продукції.

Якісна ідентифікація - встановлення відповідності вимогам якості, передбаченим нормативною документацією.

Під час такої ідентифікації встановлюють ступінь відповідності харчової продукції за якістю вимогам стандартів, ТУ та ін. Оцінювану продукцію за результатами ідентифікації поділяють на такі групи:

•  стандартна;

•  нестандартна;

•  умовно придатна;

•  непридатна для харчових цілей.

Стандартну продукцію у разі її товарної сортованості оцінюють на відповідність товарному сорту, зазначеному на маркуванні чи в супровідних документах.

Партіонна ідентифікація - встановлення належності певної частини товару (проби, зразка, одиничного екземпляра) до конкретної товарної партії.

Це найскладніший вид ідентифікації, оскільки не завжди вдається встановити належність того чи іншого зразка харчової продукції до однієї партії.

В Україні маркування, що ідентифікує конкретну товарну партію, застосовують лише для консервної продукції. Для інших видів продукції такого маркування не розроблено.

Маркування є найважливішим засобом ідентифікації харчової продукції. До інших засобів ідентифікації належать нормативні документи - стандарти, технічні умови, правила, що регламентують показники якості, а також технічні документи, в тому числі товарно-супровідні - сертифікати якості, якісні посвідчення, накладні та ін.

Призначення зазначених засобів полягає у регламентації критеріїв ідентифікації.

Критерії ідентифікації - характеристики продукції, що дає змогу ототожнювати найменування представленого товару з найменуванням, зазначеним на маркуванні чи в нормативних, товарно-супровідних документах, а також із вимогами, встановленими нормативною документацією.

У стандартах, технічних умовах, правилах Системи сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини передбачено три групи показників:

•  органолептичні;

•  фізико-хімічні;

•  мікробіологічні.

Для характеристики споживчих властивостей харчової продукції прийнятні лише органолептичні та фізико-хімічні якості. Мікробіологічні показники є показниками безпеки і не можуть бути критеріями ідентифікації.

У виборі критеріїв ідентифікації потрібно керуватися такими вимогами:

•  типовість для конкретного виду;

•  об'єктивність і порівняння;

•  можливість перевірки;