Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 7

де j0=3…5 – коефіцієнт, що враховує втрати в робочому механізмі шнека;

hа – коефіцієнт запасу потужності;

h - к. к. д приводу.

Питома робота (Дж/кг) пресування;

                                                                                               (12.10)

де Рк – кінцевий тиск пресування, Па;

Vн,Vк – питомий об’єм – величина зворотна щільності матеріалу: ; , кінцева .

Типова задача:

Визначити продуктивність віджимних вальців і потужність електродвигуна приводу, якщо діаметр валків 160 мм, довжина валків 800 мм, частота обертання валків 80 об/хв при одночасному обробленні 4-х комплектів кишок і довжина кожного комплекту 20 м. Коефіцієнт подачі кишок – 0,5, коефіцієнт запасу потужності 1,1, загальний к. к. д приводу 0,7. Питомий тиск необхідний для витиснення вмісту приймаємо 60 кН/м2, діаметр оболонки 30 мм, ширина площадки контакту валків 5 мм, кут виштовхування 20Å, сила притискання валків 98 Н (10 кг)

Рішення:

1.  Розраховуємо продуктивність за формулою (12.1)

.

2.  Визначаємо загальний крутний момент

3.  Кутова швидкість валків

4.  Потужність електродвигуна приводу валків

Звіт про роботу

1.  Описати будову та принцип роботи обладнання для віджиму на прикладі віджимних вальців.

2.  Описати будову та принципи роботи обладнання для пресування на прикладі шнекового преса.

3.  Викласти теорію розрахунку основних технологічних параметрів обладнання для віджиму та пресування.

Питання для самоконтролю

1.  Перерахуйте робочі органи машини для віджиму кишок.

2.  З яких основних механізмів складаються віджимні вальці Г2-ФОД?

3.  Чому обмежують граничну швидкість віджиму вмісту внутрішніх порожнин кишок?

4.  Під дією яких сил відбувається протягування кишок валками?

5.  Як розрахувати продуктивність віджимних вальців?

6.  Як розрахувати потужність електродвигуна приводу віджимних вальців?

7.  Розкажіть будову віджимних вальців.

8.  Розкажіть конструкцію робочих органів шнекового преса ФП-1Ш.

9.  Що таке зеєрний циліндр, поясніть його будову.

10.  З якою метою шнек преса має перемінний крок?

11.  Як визначається продуктивність шнекового преса?

12.  Як визначається потужність електродвигуна приводу шнекового преса?

Література

3.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

4.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001

Зміст

Вступ

3

Мета проведення практичних занять

4

Організація проведення практичних занять 

4

Методика проведення практичних занять

Практичне заняття №11

5

Мета. Порядок виконання

5

Основні теоретичні відомості

5

Типова задача

12

Звіт про роботу

13

Питання для самоконтролю

13

Література

13

Практичне заняття №12

14

Мета. Порядок виконання

14

Основні теоретичні відомості

14

Типова задача

20

Звіт про роботу

21

Питання для самоконтролю

21

Література

21

    Радчук Олег Володимирович

                                                                          Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для механічного

розділення м′ясної сировини»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2010 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №