Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 4

При очищенні жирів (мал.  11.4 г) фільтруючу тканину 5 затискають між рамою 8 і плитою 6. Для фільтра використовують спеціальну бавовняно паперову тканину – бельтинг, фільтруюче полотно і ін.

Фільтрувальна рідина по каналом 1 надходить через фільтр, і очищена рідина через щілини в плиті надходить в канал 2.

В задній кришці виконана прорізь, яка з’єднує верхній і нижній канали 1 для не фільтрованої рідини, а в передній канал 2. Тому до задньої нерухомої кришки притискають раму першої групи, а до передньої – другої. На кришках встановленні  спостережні  финарі 6 (мал. 11.4) і крани для видалення повітря і промивної води 5.

Перед роботою фільтр розігрівають гарячою водою температурою 70…80 ̊С.По закінченню процесу фільтруючі поверхні промивають.

В технологічних розрахунках відстійників визначають площу поверхні осадження, швидкість осадження і геометричні характеристики апаратів.

Загальна площа (м2) поверхні осадження визначають по слідкуючій формулі:

                                  ,                       м2                            (11.1)

де F – площа поперечного перерізу відстійника, м2

V0 – об’ємна витрата рідкої фази, яка знаходиться в початковій суспензії, м3/с;

X1 – концентрація початкової суспензії до осадження,                  

кг. тверд. фази/ кг. рідкої. фази

X1 – концентрація шлаку в кг сухого осаду 1 кг рідкої фази в шлакі

υср – середня швидкість осадження часток в м/сек.;

Для грубих суспензій швидкість υср можна з достатньою точністю визначити за формулою Ріттенгера:

                                     ,             м/с                                        (11.2)

де υср – середня швидкість осадження твердих часток, м/с;

К – коефіцієнт, числове значення якого залежить від форми часток (для часток пласкої форми К=1,9, округлі частки К=2,7);

в середньому для розрахунку можна приймати к=2,45;

d – діаметр часток, м;

γ1 – питома вага часток, кг/м3;

γ2 – питома вага рідкого середовища, кг/м3.

Якщо відстійник круглого перерізу, то його діаметр можна визначити за такою формулою:

                                               ,                 м                                        (11.3)

Типова задача

Приклад: Розрахувати відстійник для жиру і шквари продуктивністю 20 т/год., якщо кількість твердих зважених часток складає 12%, швидкість осадження часток шквари 0,001 м/с, кількість осаду у шламі 25%.

Рішення:

1.  Кількість рідкої фази в 1т суспензії

кг

2.  Кількість твердої фази в 1 т суспензії

кг

3.  Концентрація суспензії до осадження

4.  Концентрація шламу

5.  Площа осадження на 1 т суспензії

 м2

6.  Площа перерізу відстійника

 м2

7.  Якщо відстійник круглого перерізу, тоді:

 м.

Звіт про роботу

1.  Описати будову та принцип роботи відстійників для жиру і бульйону.

2.  Описати будову та принцип роботи фільтрів, які працюють під атмосферним тиском.

3.  Викласти теорію розрахунку основних технологічних параметрів відстійника.

Питання для самоконтролю

1.  Які види процесів використовують для розділення суспензій?

2.  Які конструктивні особливості мають відстійники для жиру?

3.  В чому полягає конструктивна особливість жироловки?

4.  Поясніть будову і принципи роботи відціжувачів жиру.

5.  З яких основних механізмів складається стрічковий фільтр?

6.  Поясніть принцип роботи стрічкового фільтра.

7.  Поясніть будову рамного фільтр-преса.

8.  Поясніть принцип роботи рамного фільтр-преса.

9.  Які матеріали використовуються в якості фільтруючих перегородок?

10.  Які основні критерії треба визначати при розрахунку відстійників?

11.  Як визначити загальну площу поверхні для осадження?

12.  Що необхідно знати, щоб визначити геометричні параметри відстійника?

13.  При яких умовах буде відбуватись осадження або спливання часток, що виділяються у відстійниках?

Література

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001