Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для механічного

розділення м′ясної сировини»

СУМИ

2010


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для механічного

розділення м′ясної сировини»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

напрям підготовки 6.051701

денної і заочної форми навчання

СУМИ

2010

УДК:637.02

Укладачі: Радчук О.В., зав. кафедри, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв

Кацов В.М. ст. викладач кафедри   технологічного обладнання харчових виробництв

        Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки  до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для механічного розділу м’ясної сировини» для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрям підготовки 6.051701, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 23

В методичних  вказівках викладені загальні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

Рецензенти: Сіренко В.Ф.,к.т.н., доцент кафедри енергетики в АПК; Шандиба О.Б., к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці Сумського національного агарного університету.

Відповідальний за випуск: к.т.н. доцент зав. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв Радчук О.В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № _____ від “ _____” _____________________ 2010 року.

©Сумський національний аграрний університет, 2010

Вступ

          Вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м’ясної промисловості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія», спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» обумовлено актуальністю вирішення проблеми забезпечення споживачів доброякісними продуктами м’ясопереробки.

          Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

          Кількість завдань визначається робочою програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години. На початку занять проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань.

          Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку по кожній роботі.


Мета проведення практичних занять

          В результаті вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для м’ясної промисловості» студенти повинні знати устрій, правила експлуатації і методи розрахунку  основних параметрів машин і апаратів, що використовуються у м’ясопереробному виробництві.

          Конструювання нового обладнання, модернізація діючого, підбір агрегування машин для конкретних технологічних процесів пов’язані з технологічними розрахунками, навички виконання яких набувається на практичних заняттях.

          Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

          Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати калькулятор для інженерних розрахунків і довідкову літературу або галузевий каталог обладнання.

Заліки по практичним заняттям при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №11

Вивчення обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

Мета: 1. Вивчення  будову, принцип роботи відстійників, фільтрів.

2. Опанувати правила виконання технологічних розрахунків.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчення будови, принципи роботи відстійників, фільтрів.

2.  Опанувати методику виконання технологічних розрахунків по визначенню площі поверхні  осадження, швидкості осадження і геометричних характеристик відстійників.

Основні теоретичні відомості

Похожие материалы

Информация о работе