Дослідження характеристик найпростішого та ерлангівського потоків заявок

Страницы работы

Содержание работы

1 ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАЙПРОСТІШОГО ТА

ерлангІвсЬкого ПОТОКІВ ЗАЯВОК

1.1 Мета роботи

Вивчення властивостей реалізацій найпростішого та ерлангівського потоків заявок, їхніх розподілів ймовірностей для інтервалів часу між заявками і для кількості заявок на фіксованому інтервалі часу імітаційними методами статистичного моделювання, а також набуття навичок визначення зазначених характеристик аналітичними методами.

1.2 Завдання для самостійної роботи студентів

1.2.1 Повторити методи описування властивостей і характеристик потоків заявок за конспектом лекцій, додатком А і літературою [1, 2].

1.2.2 Відповісти на контрольні запитання.

1.3 Описання лабораторної установки

Лабораторна робота виконується на персональному комп'ютері типу Pentium з операційною системою Windows 9x/NT, пакетом Mathcad 7.0 - 2001 та прикладним програмним забезпеченням до складу якого входять наступні файли:

-  tss.exe - основна програма для дослідження потоків заявок методами імітаційного статистичного моделювання;

-   tss.hlp, tss.cnt - файли справки, що містять методичні вказівки до виконання даної лабораторної роботи.

1.4 Порядок виконання роботи

1.4.1 Запустити для виконання програму tss.exe, що реалізує імітаційні методи статистичного моделювання найпростішого і ерлангівського потоків заявок.

1.4.2 Вибрати пункт меню «Виконання -> Робота 1 -> Реалізації потоку заявок» і провести дослідження властивостей найпростішого і ерлангівського потоків заявок із заданими значеннями параметрів потоку  і проріджування  (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань

Бригада

1

2

3

4

5

6

7

8

 вик/хв

0,1/0,3

0,4/0,5

0,2/0,5

0,3/0,5

0,4/0,3

0,5/0,3

0,1/0,4

0,2/0,5

3

4

2

3

3

2

4

5

1.4.3 Вибрати пункт меню «Виконання -> Робота 1 -> Гістограми інтервалів часу» і виконати дослідження розподілу ймовірностей для інтервалів часу між заявками найпростішого і ерлангівського потоків із заданими в табл. 1.1 значеннями параметрів потоку і проріджування.

1.4.4 Вибрати пункт «Виконання -> Робота 1 -> Гістограми числа викликів» і провести дослідження розподілів ймовірностей для кількості заявок найпростішого і ерлангівського потоків на фіксованому інтервалі часу з заданими в табл. 1.1 значеннями параметрів потоку і проріджування.

1.4.5 За допомогою програми Mathcad побудувати такі теоретичні залежності: для найпростішого потоку заявок – закон розподілу кількості заявок на фіксованих інтервалах часу (формула (А.6)), а для ерлангівського потоку викликів – щільність імовірності для інтервалів часу між заявками (формула (А.10)).

1.4.6 Порівняти результати використання аналітичних та імітаційних методів досліджень характеристик найпростішого та ерлангівського потоків заявок і оформити їх у вигляді звіту.

1.5 Зміст звіту

Звіт з лабораторної роботи повинний містити мету та постановку задачі досліджень, результати досліджень характеристик найпростішого і ерлангівського потоків заявок методами імітаційного моделювання, побудовані теоретичні залежності, висновки і критичні оцінки отриманих результатів.

1.6 Контрольні запитання та завдання

1. Які основні засоби використовуються для ймовірністного опису потоків заявок?

2 У чому полягають основні принципи класифікації потоків заявок?

3. Дайте визначення таких потоків заявок: детермінованого і випадкового, стаціонарного і нестаціонарного, однорідного і неоднорідного, ординарного і неординарного, без післядії з післядією?

4. Які основні числові характеристики використовуються для опису потоків заявок?

5. У чому полягають відмінності регулярного та сингулярного потоків?

6. Який потік заявок називається найпростішим?

7. За яким законом розподілені кількості заявок найпростішого потоку на фіксованому інтервалі часу? Поясніть характер залежності закону від цього інтервалу та параметра потоку.

8. За яком законом розподілені інтервали часу між сусідніми заявками найпростішого потоку? Поясніть характер залежності закону від параметра потоку.

9. Поясніть властивості нестаціонарного і неординарного пуасонівських потоків.

10. Дайте визначення потоку з обмеженою післядією.

11 Які особливості мають потоки Пальма і потоки відновлення?

12. За якими законами розподілені інтервали часу між сусідніми заявками та кількості заявок на фіксованому інтервалі часу для ерлангівського потоку?

13. Як із найпростішого потоку одержати ерлангівский?

14. Дайте визначення потоку з простою післядією.

15. Які особливості мають симетричний та примітивний потоки?

Похожие материалы

Информация о работе