Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 5

         В виразах на мові С++ може бути використано значне число функцій. Однак, в відзнаку від більшості мов високого рівня (Fortran, Pascal), використання функцій в виразах (не тільки математичних), вимагає підключення заголовочних файлів, у яких описано прототипи функцій, що використовуються. Наприклад, використання стандартних математичних функцій вимагає підключення заголовочного файлу <math. h>.

Математичні функції заголовочного файлу <math. h> зведені в таблицю (Табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Прототип функції

Ім'я

Зміст

double acos (double _x);

acos (x)

Арккосинус

Арксинус

asin (x)

Арксинус

double atan (double _x);

atan (x)

Арктангенс

double atan2 (double _y,double_x);

atan2 (y, x)

Арккотангенс від y/x

double ceil (double _x);

ceil (x)

Округлення в більшу сторону

double cos (double _x);

cos (x)

Косинус, x - в радіанах

double cosh (double _x);

cosh (x)

Косинус, гіперболічний

double exp (double _x);

exp (x)

e у ступені x (e^x)

double fabs (double _x);

fabs (x)

Абсолютне значення |x| типу double

double floor (double _x);

floor (x)

Вертає найближче ціле, не більше x

double fmod (double _x,double_y);

fmod (x)

Залишок від ділення x на y

double log (double _x);

log (x)

Натуральний логарифм

double log10 (double _x);

log10 (x)

Десятковий логарифм

double modf (double _x, dou);

modf (x, &p)

Виділяє цілу й дробову частини числа

double pow (double _x, double_y);

pow (x, y)

xy   x у ступені y

double sin (double _x);

sin (x)

Синус x, в радіанах

double sinh (double _x);

sinh (x)

Синус, гіперболічний

double sqrt (double _x);

sqrt (x)

Корінь з x, x>0

double tan (double _x);

tan (x)

Тангенс x, x у радіанах

double tanh (double _x);

tanh (x)

Тангенс, гіперболічний

int abs (int _x);

abs (x)

Модуль x типу int

double atof (const char*_s);

atof (s)

Перетворює рядок символів у число з  плаваючою комою

double hypot (double_x,double_y);

hypot (x, y)

Корінь із (x2+y2)

long labs (long _x);

labs (x)

Абсолютна величина типу long |x|

double pow10 (int _p)

pow10 (p)

Вертає 10p

Визначений також і ряд констант pi, log2=1. 44..., log10==0. 43... І т. п.