Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 2

    Основні типи даних та їхнє внутрішнє подання, константи та змінні, бібліотечні функції простого введення / виведення інформації;

    Операції і вирази в С++,  порядок виконання операцій;

    Структура простих програм, область видимості та існування змінних;

    Оператори управління;

     Покажчики та посилання, вектори, зв'язок покажчиків та посилань із векторами;

    Складені типи даних;

    Функції, організація взаємодії функцій у програмі;

    Строкові літерали, обробка текстів;

    Класи;

    Організація введення / виведення в С++.

Виконання лабораторних робіт, наведених в даних методичних вказівках, дозволить придбати практичні навички рішення задач різноманітного ступеня складності.

         Звіт до лабораторної роботи повинен містити: прізвище та ініціали студента з указівкою групи та курсу; вхідні дані завдання, що виконується; роздрук тексту програми та результатів її виконання; аналіз помилок і висновки.    

          1  РІШЕННЯ ЗАДАЧ ІЗ ПРОСТИМИ ЗМІННИМИ

1.1  Мета роботи

        Студенти повинні: ознайомитися з текстовим редактором С++; освоїти найпростіші мовні конструкції введення - виведення даних; придбати практичні навички укладання та налагодження програм із простими змінними; знати основні призначені мовою типи даних та правила їхнього опису; засвоїти арифметичні та логічні операції; засвоїти засоби організації циклічних обчислень і оператори управління.

1.2 Вказівки з підготовки до роботи

        Необхідно ознайомитися з основними призначеними типами даних (цілочисельні типи, речовинні типи, тип char та логічний тип (bool)) [1, с. 42-49, конспект лекцій]. Стислі відомості про цілочисельні та речовинні типи можна отримати з наведених нижче таблиць (табл. 1.1 і табл. 1.2).

Таблиця 1.1

Тип

Розмір

             Десятковий

Шістнадцятирічний

Восьмирічний

біт

Min

max

min

max

min - max

unsignid int

16

0

65535

0x8000

0xffff

00.. 0177777

short int

16

-32768

32767

0x0000

0x7fff

00.. 077777

int

16

-32768

32767

0x0000

0x7fff

00.. 077777

long

32

-2147483648

2147483647

Ox10000

ox7fffffff

00.. 17777777777

unsignid long

32

0

4294967295

0x0000000

0xffffffff

00.. 37777777777