Рівняння математичної фізики: Навчальний посібник, страница 9

де введена нова постійна akkAk. Залишилося підсумовувати рішення uk(x,t):

                                       (8.5)

і визначити постійні ак так, щоб функція u(x,t) задовольняла заданій початковій умові

u(x,0) =                                       (8.6)

Формула (8.6) показує, що ак  є коефіцієнт розкладання функції j(х) в ряд Фур’є по синусах на (0,l), тобто

Рішення неоднорідних задач теплопровідності

Розглянемо застосування етапів 1-3 (див. розділ 4) для різних неоднорідних задач про розповсюдження тепла в стрижні на конкретних прикладах. При цьому звернемо увагу на деякі спрощення в окремому випадку джерел стаціонарної потужності згідно етапу 4 (див. розділ 6).

Приклад 1. ( Із заданим режимом на кінцях)

Даний тонкий однорідний стрижень завдовжки l, початкова температура якого рівна нулю. На кінці х = l температура підтримується рівній нулю, а на кінці х = 0 вона росте лінійно з часом, так що u(0,t)= At, де А – постійна. Знайти розподіл температури уздовж стрижня при t > 0.

Рішення. Функція u(x, t) є рішення задачі

Згідно етапу 1 будуємо допоміжну функцію m(x,t), що задовольняє крайовим умовам. Це лінійна функція, що проходить через точки (0, А t) і (l,0):

Шукаємо рішення у вигляді

U(x,t)= m(x,t)+ (x,t)

Де для нової невідомої функції (x,t) одержуємо задачу

Тут

Рішення цієї задачі із стаціонарною неоднорідністю в рівнянні згідно етапу 4 шукаємо у вигляді

 (x,t) = 1(x,t)+ 2(x)

де функцію 2 (x) підбираємо так, щоб

Знаходимо загальне рішення

і з крайових умов визначаємо с1=-. Значить

Для функції v1(x,t) одержуємо задачу

Ця задача вирішена методом Фур’є в попередньому параграфі. Запишемо їх рішення:

де

Обчислимо інтеграл по частинах, вважаючи

Отримаємо:

ak=.

Значить, функція 1(x,t) має вигляд

Щоб отримати відповідь, треба скласти знайдені функції m(x,t), 1(x,t), 2(x,t)

Відповідь:

Приклад 2. (Із заданим режимом на одному кінці стрижня і  тепла на  іншому)

Даний тонкий однорідний стрижень завдовжки l, бічна поверхня якого теплоізольована. Початкова температура стрижня відома. Кінець стрижня х=0 підтримується при температурі, рівній нулю, а на  кінці х =l відбувається теплообмін з навколишнім середовищем, температура якого вважається рівною нулю. Визначити температуру стрижня при  t > 0.

Рішення. Треба вирішити задачу.

Слідуючи методу Фур’є, шукаємо рішення у вигляді

U(x,t)= X(x) T(t)

Для функції X(x) приходимо до задачі

Загальне рішення рівняння має вигляд

X(x) = С1coslx +С2sinlx

Перша умова дає С1=0, друга умова приводить до трансцендентному відносно власних значень рівнянню lcosll+hsinll=0, звідки . Позначимо ll = m, hl = p, і вирішимо рівняння    графічно:

Хай  m1 m2...  mк.- позитивні корені цього рівняння (негативні корені можна розглядати, відносячи знак «-» до довільної постійної). Тоді  - власні функції задачі

Для функцій Тk (t) маємо рівняння

Звідки  .

 

 

Будуємо ряд

Тут ak = СkAk  доберемо таку, щоб задовольнити початковій умові

Зауважимо, що функції  не є l - періодичними, тому останнє рівняння не можна розглядати, як розкладання початкової функції j(х) в ряд Фур‘е по синусах на (0,l). Помножимо обидві частини цього співвідношення на  і проінтегруємо в межах від 0 до l.

Оскільки власні функції ортогональні, то справа зберігається тільки складове, відповідне значенню k = n:

.

Підрахуємо інтеграл, що стоїть справа:

і пригадаємо, що . Тоді

Знаходимо

.

Залишилося знайдені значення аk підставити в ряд  і записати відповідь.

Відповідь:

Приклад 3.  Поставити і вирішити крайову задачу про визначення температури стрижня 0 ≤ х ≤  з теплоізольованою бічною поверхнею, якщо його початкова температура є довільною функцією х, а на кінці стрижня подається ззовні заданий тепловий потік.

Постановка задачі. Хай на бічній поверхні стрижня відбувається конвективний обмін з навколишнім середовищем, температура якого є заданою функцією часу. Нехтуючи деформацією ізотермічних поверхонь, поставимо крайову задачу про визначення температури в стрижні коли на кінці стрижня подаються ззовні постійні теплові потоки.

Рівняння теплопровідності в даному випадку має вигляд:

,                                 (1)

При 0 < t < + ¥, 0 < x < l, де р – периметр поперечного перетину стрижня; a - коефіцієнт теплообміну між поверхнею стрижня і навколишнім середовищем; температура якої рівна u0 (у нас  - u1 = u0) с – питома теплоємність; l - коефіцієнт температуропровідності матеріалу, з якого виготовлений стрижень; r - густина маси;  s - площа поперечного перетину.

U(x,l) = f (x)  = - 4,    0 <  x < l,     - lsu x(0,t)= q1 (t) = 0

lsux(l,t) = q2(t),   0< t < + ¥

Хай, тоді

ut = a2uхx-b2u + b2u0;   u0= 1;  l = 1

u(x, 0)=  f(x)= -4;  ux(0,t)= ux(1,t)= 0.

Рішення даного рівняння шукатимемо у вигляді u =  + w, де  = v(x) рішення рівняння

                                         (2)

при                       x(0) = x(1) = 0,   aw – рішення рівняння

,                                         (3)

за умов wx(0,t) = wx (0,1) = 0

w(x,0)= f(x) –  (x) = - 4 –  (x).

Дійсно, хай  u =  + w, тоді

ut = t + wt = 0 + wt; uxx = xx + wxx.

Складаючи (2) і (3), отримаємо

де .

Перевіримо ще початкові і крайові умови

u(x,0)= (x)+ w (x,0) = (x)+f(x) – (x)= f(x)

ux(x,t)|x=0 = ¢ (0)+wx(0,t)=0 ;  ux(,t)= ¢()+wx(,t)

Вирішуємо рівняння

Підставляючи в рівняння, маємо:

0 –

Вирішуємо відповідне однорідне рівняння другого порядку

Загальне рішення однорідного рівняння:

00 = C1e,

,

,                                      (4)

                                 (5)

Отримаємо  з (4) C1= C2  та з (5)  – , звідки C1 = C2 = 0.

Отже, рішенням рівняння (2) є функція

(x) º 1.

Займемося тепер рішенням рівняння (3)

.

wx(0,t) = wx (,t)= 0;      w(x,0) = -4 -1= -5.

Рішення шукатимемо у вигляді

w(x,t)=X(x)T(t)

Підставляючи в (3), одержуємо

X(x)T¢(t) = a2.

Розділимо обидві частини рівності на аХТ, отримаємо