Вступ до аналізу (Теоретичний матеріал та контрольні завдання зі зразками вирішення з вищої математики), страница 2

Приклад 3. Побудувати графік функції:

у = 2sin3(x - - 1

Це можна зробити в такій послідовності:

а) у1 = sinx;

        б) у2 = sin(x - - графік функції у = sinx змістився по осі ОХ на величину  вправо;

        в) у3 = sin3(x - , графік  функції у = sin(x -  розтягнувся уздовж осі ОХ в  разів (в даному випадку графік                          у = sin(x - сжався по осі ОХ);

        г)  у4 = 2sin3(x - , графік функції  у = 2sin3(x - , розтягнувся в 2 рази вздовж осі ОУ;

        д) у5 = 2sin3(x - -1; графік функції у = 2sin3(x - змістився по осі ОУ на одну одиницю вниз , або вісь ОХ підняли на одну одиницю угору по осі ОУ. Графік заданої функції дивіться на              рисунку 2:

Рисунок 2

 
 


4). Графік функції у = | f(x) | одержують дзеркальним відображенням  від осі ОХ від’ємної частини графіка у = f(x). Графік функції у = f( |х-а| ) одержують дзеркальним відображенням від прямої х = а частини графіка функції    у = f(х-а), що побудована при х > а.

Тобто, в цьому разі графік функції  у = f( |х-а| ) симетричний відносно прямої    х = а

Приклад 4.  Побудувати графік функції:

у = |2|х-1 | - 2|

Це можна зробити в такій послідовності:

а) у = 2х;

б) у = 2х-1 графік функції у = 2х змістився вздовж осі ОХ;

в) у = 2|х-1| графік одержують дзеркальним відображенням від прямої х = 1 частини графіка функції у = 2х-1, що побудована при х > 1;

г) у = 2|х-1| - 2 цей графік одержують зміщенням графіка функції        у = 2|х-1| вздовж осі ОУ на дві одиниці вниз;

д) у = |2|х-1 | - 2| цей графік одержують дзеркальним відображенням від осі ОХ від’ємної частини графіка у = 2|х-1| - 2.

Графік заданої функції дивіться на рисунку 3:

 


Рисунок 3

1.3   Елементи теорії границь. Нескінчено великі та

нескінчено малі величини та їх властивості

Поняття границі функції – одне з найважливіших у вищій математиці.

Означення 1. Якщо кожному натуральному числу n є N поставлено у відповідність деяке дійсне число хn, то кажуть, що задана послідовність  х1, х2, ... хn, ... тобто {хn}.

 Означення 2. Послідовність n} називається збіжною, якщо для будь-якого числа ε > 0 можна знайти такий номер N = N(ε), що при всіх n > N виконується нерівність:

n-a| < ε,

де число а називається границею послідовності n}, при цьому вживається запис:

хn = а             (1)

 Теорема (Вейєрштрасса): Зростаюча послідовність

х(n) = (1+ )n обмежена зверху і збігається до деякого числа, яке   Ейлер позначив буквою e, тобто:

(1 + )n  = e ≈ 2,7182818            (2)

Означення 3.  Число А називається границею функції  f(x)при    х →х0 (або в точці х0), якщо для будь-якого ε > 0 можна знайти таке число  δ = δ(ε) > 0, що при всіх  х, які задовольняють нерівність:

|х – х0| < δ

 виконується нерівність | f(x) - А| < ε, тобто:

 f(x)  = А                     (3)

                                (або f(x) → А при х → х0)

Символічно: ε > 0 δ > 0   х  х,  |х – х0| < δ;  | f(x) - А| < ε.

Означення 4. Число А називається правою (лівою) границею функції f(x), в точці х0, якщо для будь-якого  ε > 0 знайдеться таке число δ = δ(ε) > 0, що при всіх  х, які задовольняють нерівності:

                                                        0 < х – х0 < δ

                                  (0 < х0 – х < δ), виконується нерівність:

                                     | f(x) - А| < ε, тобто:

f(x)  = f(x0 0) = А           (4)

Нехай функція f(x) визначена при х > х0 (х < х0).

  Означення 5. Число А називається границею функції f(x)  при    х → (х → -), якщо для будь-якого ε > 0 можна знайти таке число N = N(ε), що при всіх  х, які задовольняють нерівність:

                                                               |х| > N

виконується нерівність

                                                     | f(x) - А| < ε, тобто   

                                                     f(x) = А            (5)

                                        (або f(x) → А,  х→+∞; f(x) → А, х→-∞ )

Означеня 6. Функція f(x) називається нескінченно великою в точці х0, якщо для будь-якого М > 0 можна знайти таке δ > 0, що при всіх х, які задовольняють нерівність |х – х0| < δ

Виконується нерівність | f(x) | > М; тобто:

                                                 f(x) =

Нескладно визначити також односторонні нескінченні границі 

f(x) =

Означення 7. Функція f(x) називається нескінченно малою при   х → х0 (або в точці х0), якщо   f(x) = 0

Теорема 1. Для того, щоб функція f(x) мала в точці х0 границею число А, необхідно й достатньо, щоб в околі точки х0 виконувалось співвідношення

f(x) = А + (х),

де - (х) – нескінченно мала в точці х0.

Теорема 2. Сума (різниця), добуток нескінченно малих є нескінченно мала.

Теорема 3. Добуток нескінченно малої функції на обмежену функцію є нескінченно мала.

Теорема 4. Якщо  (х) – нескінченно мала в точці х0, то функція     f(x) =  є нескінченно велика в цій точці і навпаки.

1.4 Властивості границь. Важливі границі та їх застосування

Розглянемо основні теореми про властивості границі функції.

Теорема. Якщо функції f(x) і φ(x) мають границі в точці х0:

                                       f(x) = А,  (x) = В,

то функції [f(x)± φ(x) ];   f(x)  φ(x);      (при В ≠ 0) також мають границі в точці х0, при чому:

1). [f(x) ± φ(x) ]= А ± В

2). [f(x)  φ(x) ]= А  В

3).  =  ( В ≠ 0 )

Наслідки:

1).    f(x)] = сf(x), де с – довільна стала.

2).  [ f(x)]m = [f(x)]m, де m  N

3).  Нехай f(x), φ(x), g(x) – функції, визначені на множині  Х,   Х виконуються нерівності: f(x) ≤ φ(x)g(x).

 

Тоді, якщо існують границі f(x)  =   g(x) = А, то існує і границя функції φ(x)  у точці х0, при чому   φ (x) = А.

Зауваження. При обчисленні [f(x) - φ(x) ], , коли f(x) і φ(x) – нескінчено великі [∞ - ∞,  ], або коли f(x) і φ(x)– нескінчено малі [, 0×∞]  виникають невизначеності  і обчислення границь в цих випадках називається розкриттям невизначеності.

Обчислення границь функцій у багатьох випадках можна проводити за допомогою двох важливих границь:

1.  = [ ] = 1;

2. ( 1+ )х = [1] = ;

Часто використовуються також наслідки цих формул:

                                  

                                       

                            

де a = a(х) – нескінченно мала в точці х0.

Приклади на важливі границі:

1.

2.

3.

4. 

5.

1.5  Порівняння нескінченно малих

та нескінченно великих.

Еквівалентні нескінченно малі

При дослідженні функції часто доводиться мати справу не з однією, а з кількома нескінченно малими функціями в даній точці.

Для їх порівняння вивчають частку цих функцій.