Лабораторный практикум по курсу общей теплотехники, страница 22

                                                                                                 1

                                                p                                                                                   d

                                                               a                       b             c

                                                p          a                   b             c          c                                        

                                                                                                                                                                             d

                                                                                               2                                                         T

                                                                  A        B                                                                       C         T                                                                

                                                                                             x = const

                                                   0                                                                                                                                      v

                                                              v

                                                                         v

v

                                                                                                                  v

                                                                                                                                           v