В.Я.Пропп: морфология сказки

Страницы работы

Содержание работы

40. В.Я. Пропп: морфоогия сказки.

По статье Даниленко.

Основні ідеї В.Я. Проппа, які пов'язані з його підходом до аналізу текстів і, зокрема, текстів чарівних казок, викладені, перш за все, в його роботах "Історичні корені чарівної казки" [9], "Морфологія казки" [10] та " Російська казка" [11].

Розглянемо основні ідеї В.Я. Проппа, які були сформульовані щодо текстів чарівних казок і які, на мою думку, можуть бути адаптовані до аналізу текстів глибинних проблемно-орієнтованих інтерв'ю, отримуваних в ході якісних соціологічних досліджень. Пропоную виділити два основних моменти в концепції В.Я. Проппа для подальшої соціологічної інтерпретації: перший пов'язаний з особливостями композиції чарівної казки, яка, на думку В. Я. Проппа з точки зору структури є універсальною для всіх чарівних казок, другий - з розглядом казки як набору функцій дійових осіб. У цій послідовності й пропоную їх розглянути.

1. На думку В. Я. Проппа, чарівна казка має свої певні структурні та композиційні елементи, які повторюються від казки до казки. Це визначає можливості побудови моделі, яка відображає структуру всіх казок. Від казки до казки модель наповнюється різними символічними та смисловими елементами, образами, казковими барвами, різними "назвами" та " атрибутами ", що визначає особливості кожного конкретного сюжету. Як основні композиційні елементи В.Я.Пропп виокремлює такі: ситуація підкресленого благополуччя, потім виникає ускладнення, що є зав'язкою, потім розвиток подій (зазвичай ключовим його моментом є пошуки героєм можливостей вирішення задачі, проблеми). Розвиток подій В.Я.Пропп називає "хід". Після цього – кульмінація (зазвичай це вирішення проблеми, перемога героя із залученням чарівного помічника), а потім - розв'язка і щасливий кінець казки. Таким є "одиничний цикл" чарівної казки. Однак казка може піти на новий "виток циклу", якщо раптом виникне (або виявиться прихованим) ускладнення; це відбувається у разі неповного розв'язання проблеми, і тоді – новий "хід" казки. Так продовжується, поки проблеми не будуть вирішені до кінця (або усунені), і не встановиться повна гармонія - перемога добра та справедливості, гармонійних цінностей казки. В.Я Пропп виявив повторюваність, характерну для текстів чарівних казок (чарівні казки припускають наявність чарівного помічника, який допомагає головному герою боротися з силами зла).

Стосовно текстів інтерв'ю, що отримані в ході якісних соціологічних досліджень, виникають такі питання: шукати композицію та її ключові елементи в окремих наративах або в побудові біографічного наративного інтерв'ю в цілому? Виходити на кодування і опис у вигляді формул у межах інтерв'ю в цілому або на рівні окремих наративів? В.Я. Проппом на основі виявлення певних функцій здійснюється кодування та запис у вигляді певних формул, що відбивають морфологію казки, тому далі зупинимося детальніше на характеристиці функцій. Звернення В.Я. Проппа до аналізу функцій пов'язане з пошуком підстав для класифікації чарівних казок, що може бути також використано при класифікації текстів інтерв'ю та їх фрагментів.

2. В.Я.Пропп запропонував свій підхід до класифікації казок, який дозволив подолати обмеженість всіх попередніх підходів до класифікації казок. Основою для побудови цієї класифікації служить виявлена В.Я.Проппом повторюваність функцій, комбінація яких і визначає особливості композиції. Зміст цих функцій може змінюватися від казки до казки, форма ж зберігається (форма для В.Я. Проппа означає, перш за все, діяльнісну спрямованість). В.Я. Пропп вживає міжсюжетне порівняння казок, для порівняння виділяє складові частини чарівних казок і потім порівнює казки за цими частинами. Результатом є морфологія, яку В.Я.  Пропп розуміє як «опис казки за складовими частинами і відношенню частин одна до одної і до цілого« [10, c.21]. При цьому функції дійової особи виступають як постійні, а атрибути і назви - як змінні.

Проаналізувавши певний масив чарівних казок зі збірки Афанас'єва з точки зору морфології, В.Я.Пропп зазначає: "Повторюваність функцій разюча. Так, і баба-яга, і Морозко, і ведмідь, і лісовик, і кобиляча голова випробовують і нагороджують пасербицю. Продовжуючи спостереження, можна встановити, що персонажі казки, якими б вони не були різноманітними, часто роблять одне і те ж. Сам спосіб здійснення функцій може мінятися: він становить собою величину змінну. Морозко діє інакше, ніж баба-яга. Але функція як така - величина постійна. Для вивчення казки важливе питання, що саме роблять казкові персонажі, а питання, хто робить і як робить, - це питання вже тільки привхідного вивчення". [10, c.21].

В.Я. Пропп виявляє на основі проаналізованого матеріалу 31 функцію, до набору яких можна звести всі казки. Потім він перераховує "функції дійових осіб в тому порядку, в якому це диктується самою казкою" і для кожної функції дає: " 1) короткий виклад її сутності, 2) скорочене визначення одним словом, 3) умовний знак її. Введення знаків дозволяє згодом порівняти побудову казок схематично" [10, c.26-61]. Ось деякі приклади функцій та їх позначень: "1. Один з членів сім'ї відлучається з дому (визначення - відлучка, позначення - е" [10, c.26]; "П. До героя звертаються з забороною (визначення - заборона, позначення б " [10, c.27]; "Ш . Заборона порушується (визначення - порушення, позначення b" [10, c.28] і т.д., при цьому функції П і Ш є парними, багато інших функцій В.Я. Пропп також розглядає як парні. Казка зазвичай починається з якоїсь вихідної ситуації (позначення i), потім йде набір функцій [10, c.26]. Не має сенсу приводити та аналізувати усі варіанти позначення функцій - цьому присвячена книга В.Я. Проппа "Морфологія казки". Ці функції приведено в даній статті для того, щоб позначити основний принцип кодування через виявлення функцій, які виступають як основні морфологічні елементи. Наведемо пропповскій приклад такого кодування, щоб краще зрозуміти, як працює структурно-морфологічний підхід при кодуванні текстів - казку про вовка та козенят. "Ця казка дає нам початкову ситуацію (коза та козенята), тимчасову відсутність старшого, заборона, обманна домовленість антагоніста (вовка), порушення заборони, викрадення члена сім'ї, повідомлення про біду, пошуки, вбивання ворога. Вбивство вовка одночасно є його покаранням. Настає зворотнє здобуття викрадених і повернення. Казка дає схему:

б1е1А1В4С↑П4Л5↓" [10, c.93].

Такий варіант кодування дав змогу В.Я. Проппу подати казки через формули, і тим самим полегшити надалі порівняння різних казок. Схожий принцип кодування може бути реалізований і щодо до текстів інтерв'ю, але для цього необхідно зрозуміти, що саме в інтерв'ю виступає в ролі пропповської функції, і до яких з типів інтерв'ю такий принцип кодування може бути застосовний. Перспективи звернення до такого роду морфологічного кодування текстів інтерв'ю я бачу, насамперед, у можливості пошуку нових принципів кодування, що можуть бути доповненням до тих, які лежать в основі наявних програм комп'ютерної обробки текстових матеріалів. Проте для цього необхідно вирішити цілу низку методологічних питань, щоб аналогії між кодуванням текстів інтерв'ю та текстів чарівних казок були обґрунтованими. Перш за все, як уже зазначалося вище, необхідно зрозуміти, що ж ми можемо вибрати при аналізі інтерв'ю за функцію як підґрунтя для подальшого кодування, за аналогією з текстами чарівних казок. Щоб відповісти на це питання, пропоную звернутися до полеміки В. Я. Проппа та К. Леві-Стросса, тим більше що в цій полеміці є також вихід на актуальний з точки зору соціології питання про співвідношення форми і змісту, а також вихід на величини постійні та змінні при аналізі текстів.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Социология
Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
25 Kb
Скачали:
0