Візуалізація соціологічної інформації. Статистичні висновки: статистичне оцінювання. Статистичний вивід: статистична перевірка гіпотез

Страницы работы

Содержание работы

Кислова О. М. Курс «Методи аналізу соціологічної інформації»

Лекція 4. Тема 4. Візуалізація соціологічної інформації

План лекції

1. Візуалізація соціологічних даних: сутність, функції, різновиди, методи візуалізації, приклади візуалізації.

2. Методи візуалізації двовимірних розподілів.

3. Картограми та інфографіка.

4. Культура оформлення та презентації візуалізованих даних.

Візуалізація інформації – подання числової та текстової інформації у вигляді графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт тощо.

Функції візуалізації:

Ø  Ілюстративна;

Ø  Когнітивна;

Ø  Комунікативна.

Візуалізація ілюстративна – наочне зображення вже виявлених закономірностей, властивостей, специфічних рис досліджуваного об'єкту.

Візуалізація когнітивна – графічне зображен-ня досліджуваного об'єкту, що сприяє виявленню ще не відомих закономірностей, властивостей, специфічних рис цього об’єкту.

Інфографіка (інформаційна графіка) – це альтерна-тивний спосіб подачі інформації, що поєднує в собі ілюстративність малюнка з інформативністю кіль-кісних даних або вербально-логічною наповненістю тексту. Інфографіка використовує комплексну інформацію, вона зазвичай містить цікаві схеми, пояснення та ілюстрації, які дозволяють швидко зрозуміти суть інформації, яка є темою інформацій-ного малюнку, що сприяє комунікативнім процесам між автором інфографіки та її споживачем

•  Візуалізація в соціологічних дослідженнях сьогодні в більшості випадків виконує перш за все ілюстративну функцію, є наочним поданням вже виявленого знання про досліджуваний об'єкт.

•  Однак більш важливою є інша можливість візуалізації - виявлення нового знання. Методи візуалізації, що сприяють пошуку невідомих закономірностей у масивах емпіричних даних, називають методами когнітивної комп'ютерної графіки або методами когнітивної візуалізації. Ці методи обов'язково передбачають використання комп'ютерів і спеціального програмного забезпечення. Така візуалізація виконує когнітивну функцію, оскільки залучає «правопівкульне» мислення людини, дозволяючи за рахунок візуальних метафор усвідомити закономірності, властивості, специфічні особливості досліджуваного об'єкта.

•  Візуалізація інформації виконує також комунікативну функцію, оскільки дозволяє ефективно передати зміст повідомлення.

Візуалізація інформації сприяє:

•  Спрощенню сприйняття матеріалу;

•  Поглибленню розуміння даних;

•  Концентрації уваги на найголовніших фактах/аспектах інформації;

•  Презентації високого рівня професійної культури дослідника;

Представлення  інформації в графічному вигляді можна здійснити вручну,

але останнім часом це роблять, використовуючи сучасні комп'ютерні технології.

У соціологічному дослідженні виникає потреба наочного зображення одновимірних та двовимірних розподілів.

Головні методи візуалізації одновимірних розподілів:

ü  стовпчикові діаграми;

ü  кругові діаграми;

ü  лінійні графіки.

Стовпчикова діаграма (гістограма), що представлена разом з розподілом Гауса, дає можливість наочно оцінити нормальність емпіричного розподілу.

Кругові діаграми (секторні), застосовують для зображення відношення розмірів елементів, що утворюють ряд, до суми усіх елементів.

У круговій діаграмі кожному елементу відповідає сектор, градусна міра якого є пропорційною величині елементу.

Найпоширенішим способом зображення структури досліджуваної сукупності є побудова кругової (секторної) діаграми.

Секторні діаграми є незамінними, коли необхідно наочно представити динаміку структури сукупності або порівняти структури кількох сукупностей.

Рисунок наочно презентує відмінності структур ціннісних орієнтацій українського та білоруського студентства

Різновиди ціннісних орієнтацій українського та білоруського студентства, утворені за допомогою методу кластерного аналізу (масив 2001 р.)

(Кислова О.Н, Сокурянская Л.Г. Ценностный мир постсоветского студенчества: результаты применения методов интеллектуального анализа данных // Социология. – №3. – 2008. – С. 88-100.)

Лінійні графіки застосовують для ілюстрації динаміки феномену, що характеризується зміною статистичних показників у часі.

Лінійний графік+додаткова інформація=інфографіка

gd0743227

Ящичкова (коробчаста) діаграма або просто «ящик з вусами» - тип діаграми, який використовується у статистиці для порівняння значень. Середня лінія – медіана. Межі прямокутника – нижній та верхній квартилі. «Вуса» -максимальне та мінімальне значення змінної у вибірці.

Викид (екстремальне значення) –  це значення дослуджуваної змінної що різко виділяється (тобто є дуже маленьким або великим), «псує статистику».

•  Учитывая, что ящичковые диаграммы хорошо отражают как нормальное, так и ненормальное распределения, выявляют крайние значения признака и более информативны в представлении частоты встречаемости отдельных значений, они широко используются при отображении числовых признаков.

Головні методи візуалізації двовимірних розподілів:

ü  стовпчикові діаграми (використовуються найчастіше);

ü  згруповані (категоризовані)  діаграми;

ü  інші засоби візуалізації.

Дуже корисним є метод візуалізації двовимірних розподілів у вигляді згрупованих (категоризованих) діаграм, які здатні наочно представляти не тільки двовимірні, а й багатовимірні розподіли.

•  Згруповані (категоризовані) діаграми є набором одновимірних, двовимірних або n-вимірних діаграм, що представляють розподіл кожної категорії спостережень (наприклад, представників різних кластерів).

•  Ці діаграми розташовуються послідовно в одному графічному вікні, дозволяючи порівнювати структуру даних для кожної з обраних категорій (тобто виокремлених груп), проводити візуальний аналіз розбіжностей.

Інші засоби візуалізації двовимірних розподілів:

•  Діаграми з областями;

•  Лінійні графіки;

•  Картограми тощо.

•  Приклад інтерактивної інфографіки, у якому порівнюється частота використання певних слів протягом виступів.

•   Це - гарний приклад того, як за допомогою інформаційного дизайну слід запропонувати читачеві більше способів для оцінки й вивчення контексту даних.

•   Дуже простий спосіб, проте інтуітивно зрозумілий та зручний. http://www.lifeclever.com/the-new-york-times-impressive-infographics/

Для наочної характеристики рівня поширення явища на певній території використовують статистичні карти - графічні зображення статистичних даних на схематичній географічній карті.

Похожие материалы

Информация о работе