Розрахунок та аналіз одновимірних розподілів в пакетах ОСА та SPSS

Страницы работы

Содержание работы

Кислова О. М. Курс «Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації »

Лекція 2. Тема 2. Розрахунок та аналіз одновимірних розподілів в пакетах ОСА та SPSS.            Тема 3. Фільтри.

План

1.  Побудова одновимірних розподілів в пакеті ОСА

2.  Вигляд одновимірних розподілів, що розраховані у пакеті ОСА

3.  Побудова одновимірних розподілів в пакеті SPSS

4.  Приклади одновимірних розподілів, побудованих в пакеті SPSS: статистичні показники

Побудова одновимірних розподілів в пакеті ОСА

•  Для побудови одновимірного розподілу в пакеті ОСА необхідно в головному меню вибрати пункт 3 «Розрахунок одновимірного розподілу» і вказати перелік номерів ознак.

•  Указують перелік номерів тих ознак, для яких будуть побудовані одновимірні розподіли, наступним чином:

•  Для управління форматом і складом інформації, що виводиться, необхідно до початку обчислень натиснути комбінацію клавіш "Alt+P" і викликати вікно параметрів виведення одновимірних розподілів та задати формат виводу одновимірного розподілу.

•  Якщо одновимірний розподіл розраховується  для однієї ознаки, то інформація виводиться на екран.

•  Якщо розраховуються кілька одновимірних розподілів, то результати розрахунків виводяться у файл.

Зміст інформації, що міститься в одновимірному розподілі залежить від типу шкали  досліджуваної ознаки.

•  Для метричних шкал обчислюються такі показники (статистики): мінімальне значення (Мінімум), максимальне значення (Максимум), середнє арифметичне (Середнє), середньоквадратичне відхилення (СрКвОткл) і коефіцієнт варіації (КоефВар). Обчислення показників здійснюється лише для тих анкет, які не містять значення НеВідп за досліджуваною ознакою.

•  Для порядкових шкал можна побудувати таблицю частот і відсотків, діаграму, а також обчислити такі показники (статистики): середнє арифметичне (Середнє), середньоквадратичне відхилення (СрКвОткл) і коефіцієнт варіації (КоефВар). Обчислення показників здійснюється лише для тих анкет, які не містять значення НеВідп за досліджуваною ознакою.

•  Для номінальних шкал будується таблиця частот і відсотків та діаграма.

•  Для номінальних шкал із сумісними альтернативами будується таблиця частот і відсотків, діаграма. У такій таблиці сума відсотків може перевищувати 100%.

Вигляд одновимірних розподілів, що розраховані у пакеті ОСА

Вигляд одновимірного розподілу ознаки, що виміряна номінальною шкалою

Вигляд одновимірного розподілу ознаки, що виміряна номінальною шкалою із сумісними альтернативами

Вигляд одновимірного розподілу ознаки, що виміряна порядковою шкалою

Вигляд одновимірного розподілу ознаки, що виміряна метричною шкалою

Побудова одновимірних розподілів в пакеті SPSS

•  Крок 1. Спочатку завантажте файл даних, вибравши команди меню File (Файл) Open ... (Відкрити. ..) З'явиться діалогове вікно Open File (Відкрити файл). Виберіть файл, з яким бажаєте працювати, і підтвердити вибір кнопкою Open (Відкрити).

Крок 2. Після виконання попередніх дій файл з'явиться в редакторі даних і Ви будете працювати з даними, що містяться саме в цьому файлі.

•  Виберіть у меню команди Analyze (Аналіз) → Descriptive Statistics (Дескриптивні статистики) → Frequencies (Частоти).

•  З'явиться діалогове вікно Frequencies.

•  Виберіть змінні, для яких будуть побудовані одновимірні розподіли, і перенесіть їх у перелік  вихідних змінних.

•  Підтвердіть операцію кнопкою ОК.

Приклади одновимірних розподілів, побудованих в пакеті SPSS: статистичні показники

Приклади одновимірних розподілів, побудованих в пакеті SPSS: Візуальна презентація (можливі 3 способи як за частотою, так і за відсотками)

Приклади одновимірних розподілів, побудованих в пакеті SPSS: Візуальна презентація

Рекомендована література (до теми 2)

1.  Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. –  С. 91-103. – Доступно на: listaem.com/2007/10/27/spss_iskusstvo_obrabotki_informacii.html; http://www.interface.ru/home.asp?artId=19036

2.  Горбачик А.П., Сальникова С.А. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. – Луцьк: «Вежа», 2008. – С. 24-40.

3.  Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – С. 10-38.

4.  Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: Питер, 2008.

5.  Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – СПб.: Питер, 2005. – С.93-112.

6.  Пакет статистического анализа данных ОСА (очень краткий справочник). – Доступно на:  http://www.socd.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/MATMETSOC/oca.html

7.  Сибирев В. А. Введение в анализ социологических данных. – Доступно на: http://socionet.narod.ru/stat.html#book.

Похожие материалы

Информация о работе