Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів досліджуваного об’єкта господарювання, страница 5

Витяги з “Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2001”, ДСТУ 7097: 2009 і ДСТУ 4934: 2008

Код

Блок класифікаційних угруповань (джерело надзвичайних ситуацій)

Уражальні чинники

1

2

3

10151

Авіаційні катастрофи в аеропортах і населених пунктах

Уламки та осколки

10211

Пожежі (вибухи) у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів

Теплове випромінювання, забруднення “димовими газами” (повітряна ударна хвиля)

10310

Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання

Хімічне забруднення

10510

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних електростанціях

Радіоактивне забруднення

10550

Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінювання на РР (на підприємствах)

Радіоактивне забруднення

10620

Руйнування будівель та споруд виробничого призначення

Уламки та обломки

20110

Землетруси

Сейсмічний, динамічний, гідродинамічний, електрофізичний

20130

Зсуви

Динамічний

20211

Сильний дощ (злива)

Оптичний, гідродинаміч-ний, гідростатичний, гравітаційний

20213

Дуже сильний снігопад

Оптичний, гідродинаміч-ний, гравітаційний

20221

Дуже сильний мороз

Теплофізичний

20222

Дуже сильна спека

Теплофізичний

20232

Сильний вітер

Аеродинамічний

20235

Снігові замети

Динамічний, гравітаційний

Додаток 3

Визначення можливої величини ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Причиною виникнення надзвичайні ситуації техногенного характеру (НСТХ) може бути аварія (катастрофа) на конкретному технічному пристрої внаслідок відмови будь-якої з його деталей (вузлів) або внаслідок помилки персоналу використання цього пристрою за призначенням і (або) помилки персоналу його технічної експлуатації. В наш час розрізняють такі види відмов деталей (вузлів): відмови приробки; відмови через зношуваність або старіння; раптові відмови. Виникненню перших двох видів відмов деталей (вузлів) можна запобігти шляхом проведення передексплуатаційного «прогону» на стендах (полігонах) і шляхом регулярного виконання підготовок до польоту, регламентних робіт, технічних обслуговувань і т. ін. відповідно. Запобігти ж виникненню раптових відмов деталей принципово неможливо (можна знизити тільки величину ймовірності їх виникнення – Рвин.відм шляхом підвищення «надійності» кожної з конкретних деталей (тобто шляхом підвищення рівня опороздатності кожної з таких деталей хоч і раптовим, але розрахунковим «навантаженням») і т. ін.). Аналогічно помилки персоналу поділяються на: помилки через недостатню навченість; помилки внаслідок порушення регламентів використання за призначенням і регламентів технічної експлуатації; випадкові помилки. Виникненню перших двох видів помилок можна запобігти підвищенням якості навчання і суворості поопераційного контролю відповідно. Запобігти ж виникненню випадкових помилок персоналу принципово неможливо, бо вони є результатом раптової непередбачуваної зміни психічного стану працівника (можна знизити тільки величину ймовірності їх виникнення – Рвин.пом.перс шляхом проведення професійного відбору, спеціальних тренувань та інших організаційно-психологічних заходів). Враховуючи викладене, мінімально можливе значення ризику виникнення конкретної надзвичайної ситуації техногенного характеру – RНС гран.конкр, за рік, дорівнює мінімально можливій величині ймовірності виникнення аварії на конкретному технічному пристрої – РАВконкр.min (розрахованому за умов виникнення аварії тільки внаслідок раптової відмови будь-якої з його деталей або внаслідок випадкової помилки персоналу).

Роботу з визначенням можливої величини RНС гран.конкр, за рік, рекомендується виконувати у такій послідовності:

• визначення і відображення функціональної схеми техногенного пристрою (з використанням інформації технічної та експлуатаційної документації цього пристрою), аварія на якому може спричинити виникнення НСТХ;

• визначення (з використанням зазначеної функціональної схеми) і відображення «дерева відмов» досліджуваної НСТХ;

• визначення (з використанням вказаного «дерева…») і відображення аналітичних співвідношень для розрахунку можливої величини RНС гран.конкр, за рік;

• визначення і відображення результатів розрахунку. При цьому рекомендується приймати значення величин Ррапт.відм (для кожної з деталей цього пристрою) і Рвип.пом.перс (для кожної з осіб) такими, що дорівнюють:

– 10-3 – для сертифікованих технічних пристроїв;

– 10-2 – для не сертифікованих технічних пристроїв, з моменту «виготовлення» яких пройшло не більше десяти років;

– 10-1 – для не сертифікованих технічних пристроїв, з моменту «виготовлення» яких пройшло більше десяти років.

В свою чергу при визначенні можливої величини ризику виникнення вірогідних для досліджуваного об’єкта надзвичайних ситуацій природного, соціально-політичного і військового характеру вважають, що величина RНС таких надзвичайних ситуацій завжди перевищує прийнятну величину ризику (тобто RНСконкр > 10-6 за рік). При цьому параметри уражальних чинників НСПрХ, НССПХ і НСВХ можуть перевищувати на 20 % максимальні історично відомі параметри таких НС.

Висновок

В Україні розроблені методики досить конкретного ідентифікування ПНО досліджуваного ОГ, а також методики завчасного визначення можливих величин RНС ймовірних пожеж.