Стандарт, що встановлює вимоги до змісту та оформлення титульного листа текстової частини (пояснювальної записки) студентської учбової роботи (домашнього завдання, курсового проекту або курсової роботи, дипломного проекту або дипломної роботи), страница 2

наукового ступеня – із... техн. наук, д-р із..-мат. наук;

вченого звання – проф., доц.;

посади - проф., доц., ст. викл, викл., асист.

Примітка2. Якщо вчене звання і посада мають однакову назву, то вона наводиться один раз.

Примітка3. Разом з назвами наукового ступеня та вченого звання (або замість них) можна вказувати академічне звання (див. 4.4).

4.9 У другому рядку зон 5, 6 і 7 наприкінці записують ініціали та прізвище виконавця, керівника і нормо контролера, залишаючи ліворуч місце для підпису. Якщо запис ініціалів та прізвища займає весь другий рядок, то місце для підпису на ньому не виділяється.

4.10 Наступний рядок (або два рядки) зон 5, 6 і 7 є місцем для підписів виконавця, керівника і нормоконтролера та для запису дати.

Підписи слід робити чорнилом, пастою або тушшю синього або чорного кольору. Для підписів викладачів можна користуватися червоним олівцем (чорнилом).

Дату біля свого підпису виконавець записує цифрами того ж шрифту, що й номер його студентської групи.

Дати біля прізвища керівника і нормоконтролера вказують ці викладачі своїм почерком.

Дату слід проставляти арабськими цифрами, відокремленими дефісами, за такою послідовністю елементів: рік - місяць - число (наприклад: 1997-01-31).

Допускається зворотний порядок запису елементів дати через крапки зі скороченням номера року (наприклад: 31.01.1997 або 31.01.97).

4.11 Заповнення зони 7 (“Нормоконтролер”) за вимогами, наведеними в 4.8-4.10, є обов’язковими і в тому випадку, коли керівником і нормо контролером є один і той же викладач.

4.12 Зона 8 заповнюється лише на титульних листах пояснювальних записок дипломних проектів (робіт). У цьому випадку під зоною 7 з проміжком у два – три рядки записують (першою великої літери):

Продовження на наступному аркуші

                                 або: Продовження на звороті

4.13 У зоні 9 симетрично відносно боків сторінки вказують рік подання (завершення) роботи студентом. Запис роблять чотирма цифрами (наприклад: 1999), без букви “р” і без крапки в кінці.

4.14 Продовження титульного листа пояснювальної записки дипломного проекту (дипломної роботи) розміщують на наступному аркуші або на звороті того ж аркуша (відповідно до запису на ньому – див. 4.12).

Продовження титульного листа, як і основна його частина, може мати рамку. У нижньому ріжку ставлять римську цифру ІІ (номер цієї сторінки).

4.15 У зоні 10 (див. додаток Б) симетрично на рядку з великої першої літери роблять запис “Продовження титульного листа”.

4.16 У зоні 11, яка починається на 40 –50 мм нижче ніж зона 10, на початку рядка з великої першої літери пишуть слово “Консультанти” і ставлять двокрапку.

Нижче подають блоками відомості про всіх консультантів.

Починають кожен блок записом на початку рядка з малої літери назви відповідної частини проекту, наприклад: “з економічної частини”. У цьому ж рядку блока записують науковий ступінь, учене звання, посаду консультанта так само, як і для керівника та нормоконтролера студентської роботи(див. 4.8).

У кінці другого рядка кожного блока вказують ініціали та прізвище консультанта.

Під другим рядком блока перед наступним блоком залишають місце, де консультант ставить підпис та дату (див. 4.10).

Додаток А

(обов’язковий)

Форма-зразок титульного листа пояснювальної записки

дипломного проекту (дипломної роботи)

(Край листа або рамка)

(1) Харківський ордена Леніна авіаційний інститут

ім. М.Є. Жуковського

Кафедра конструкції та міцності двигунів

(2) ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКЮ

Завідуючий кафедрою

д-р техн. наук, проф.

(Підпис)             Д.Ф. Симбірський

(Дата)

(3) ТУРБОРЕАКТИВНИЙ ДВОКОНТУРНИЙ ДВИГУН

(ТДД - 7)

(4) Пояснювальна записка до дипломного проекту

(5) Виконавець студент групи 256

(Підпис)                М.М. Магомедов

1997-01-31

(6) Керівник канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  О.О. Гольцов

(Дата)

(6) Нормоконтролер ст. викл.

(Підпис)                  Б.Г. Нехорошев

(Дата)

(8) Продовження на наступному аркуші

(9) 1997

Додаток Б

(обов’язковий)

Форма-зразок титульного листа пояснювальної записки

дипломного проекту (дипломної роботи)

(Край листа або рамка)

(10) Продовження титульного листа

(ІІ) Консультанти:

з конструкторської частини канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  О.С. Гольцов

(Дата)

з технологічної частини ст. викл.

(Підпис)                  І.П. Барлін

(Дата)

з економічної частини канд. економ. наук, доц.

(Підпис)                  П.Н. Ніколаєв

(Дата)

з організаційної частини канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  Б.Є. Малков

(Дата)

з спеціальної частини канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  О.С. Гольцов

(Дата)

Додаток В

(обов’язковий)

Форма-зразок титульного листа пояснювальної записки

окремої частини дипломного проекту (дипломної роботи)

(Край листа або рамка)

(1) Харківський ордена Леніна авіаційний інститут

ім. М.Є. Жуковського

Кафедра № 203

(2) ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКЮ

Завідуючий кафедрою

д-р техн. наук, проф.

(Підпис)             Д.Ф. Симбірський

(Дата)

(3) ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ В ДЕТАЛЯХ ДВИГУНА

(ТДД - 7)

(4) Пояснювальна записка до спеціальної частини

дипломного проекту

(5) Виконавець студент групи 256

(Підпис)            М.М. Магомедов

1997-01-31

(6) Керівник канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  О.О. Гольцов

(Дата)

(6) Нормоконтролер ст. викл.

(Підпис)                  Б.Г. Нехорошев

(Дата)

(9) 1997

Додаток Г

(обов’язковий)

Форма-зразок титульного листа пояснювальної записки

курсового проекту (курсової роботи)

(Край листа або рамка)

(1) Харківський ордена Леніна авіаційний інститут

ім. М.Є. Жуковського

Кафедра технології літакобудування

(3) ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОСНАЩЕННЯ СКЛАДАННЯ

 ПЕРШОГО ЛОНЖЕРОНА КРИЛА

 (ЛК 18)

(4) Пояснювальна записка до курсового проекту

з дисципліни “Технологія виробництва літаків”

(частина 2 “Складально-монтажні роботи”)

(5) Виконавець студент групи 152

(Підпис)            М.М. Мироненко

1997-04-21

(6) Консультант канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  О.К. Горлов

(Дата)

(6) Нормоконтролер канд. техн. наук, доц.

(Підпис)                  Б.Д. Федорченко

(Дата)

(9) 1997

Керівники підрозділів-розробників:

зав. кафедрою № 203 д-р техн. наук, проф.                              Д.Ф. Симбірський

зав. кафедрою № 104 канд. техн. наук, проф.                          С.Г. Кушнаренко

Виконавці роботи:

ст. викл. кафедри № 203                                                             Б.Г. Нехорошев

канд. техн. наук, доц. кафедри № 104                                       Б.Д. Федорченко

Голова комісії зі стандартизації

у навчальному процесі ХАІ

канд. техн. наук, доц. кафедри № 309                                       К.Б. Трофімов

Начальник відділу стандартизації

та метрології ХАІ                                                                         М.О. Чернілевський

Начальник навчально-методичного

управління ХАІ

канд. техн. наук, доц.                                                                  А.М. Грінченко

Зв. план, 1995

Підписано до друку 29.12.95

Формат 60х84 1/16. Папір офс. № 2. Офс. друк.

Умовн.-друк. арк.. 0,6. Облік.-вид. арк. 0,68 Т. 500 прим.

Замовлення 104.    Ціна вільна

 


Харківський авіаційний інститут

310070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

Ротапринт друкарні ХАІ

310070, Харків-70, вул. Чкалова, 17