Стандарт, що встановлює вимоги до змісту та оформлення титульного листа текстової частини (пояснювальної записки) студентської учбової роботи (домашнього завдання, курсового проекту або курсової роботи, дипломного проекту або дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

СТП ХАІ 4.01-95

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 


Студентська учбова робота

Текстова частина (пояснювальна записка)

Титульний лист

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 


Студентська учбова робота

Текстова частина (пояснювальна записка)

Титульний лист

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРАБЛЕНО

кафедрою конструкції та міцності двигунів ХАІ і кафедрою технології літакобудування ХАІ

ВНЕСЕНО

комісією зі  стандартизації  у навчальному процесі ХАІ

2 УЗГОДЖЕНО

з повчально методичним управлінням ХАІ і з відділом стандартизації та метрології  ХАІ

3 ЗАТВЕРДЖЕНО

ректором ХАІ

4 Стандарт відповідає ГОСТ 2.105-79 "ЕСКД. Общин требования к текстовым документам" та ГОСТ 7.32-91 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления"

5 На зміну СТП ХАІ 4.01-86

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу комісії зі стандартизації у навчальному процесі Харківського авіаційного інституту.

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 


Студентська учбова робота

Текстова частина (пояснювальна записка)

Титульний лист

Студенческая учебная работа

Текстовая часть (пояснительная записка)

Титульный лист

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Харківського авіаційного інституту академік М.Т. Березок

Стандарт чинний від 1995-09-01

1 Галузь використання

Цей стандарт встановлює вимоги до змісту та оформлення титульного листа текстової частини (пояснювальної записки) студентської учбової роботи (домашнього завдання, курсового проекту або курсової роботи, дипломного проекту або дипломної роботи).

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для виконавців, керівників, консультантів і нормо контролерів студентських учбових робіт.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

- СТП ХАІ 4.02-95 Студентська учбова робота. Текстова частина (Пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови викладу та оформлення.

ГОСТ 7.32-91 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 Вимоги до оформлення титульного листа

3.1 Титульний лист пояснювальної записки студентської учбової роботи (у подальшому – титульний лист) є першим структурним елементом записки відповідно до СТП ХАІ 4.02, і тому текст на титульному листі викладають тією мовою, якою написана записка.

3.2 Якщо пояснювальна записка охоплює не всю студентську роботу, а певну її частину, то необхідно оформити пояснювальні записки (або пояснювальну записку) до решти частин студентської роботи, при цьому кожна з цих пояснювальних записок повинна маті свій титульній лист.

3.3 Для записок невеликого та середнього обсягу титульній лист виконується на обкладинці з креслярського паперу (ватману). При наявності у записки жорсткої обкладинки титульний лист, як правило, виконується на папері того ж ґатунку, що і в решті записки.

3.4 Титульний лист виконують одним з таких способів:

a)  рукописнім – креслярським шрифтом двох або трьох розмірів (від 3,5 до 10 мм), використовуючи простий олівець або туш, пасту, чорніло (чорного, синього або фіолетового кольору);

б) машинописним – за допомогою друкарської машинки;

в) машинним - з використанням друкувальних пристроїв (принтерів) електронних обчислювальних машин (комп’ютерів);

г) типографським – з виготовленням бланків, до яких потім вносять конкретну (змінну) інформацію.

3.5 Для тексту титульного листа відстань між рядками вибирається з урахуванням розмірів шрифтів і достатніх проміжків між зонами із записами різного змісту.

3.6 Титульній лист може мати рамку, яка виконується суцільною лінією. Товщина лінії рамки при рукописному виконанні титульного листа повинна відповідати основній або тонкій лінії графічної частини студентської роботи, а в разі відсутності цієї частини - бути в межах від 0,2 до 1,0 мм.

Вільні поля за межами рамки дають такими: ліве – 20 мм, решта – 5 мм.

3.7 Текст титульного листа розміщують не ближче 10 мм від верхньої та нижньої лінії рамки і не ближче 5 мм – від бокових ліній рамки.

У разі відсутності рамки відстані від тексту до меж аркуша  повинні бути не менше: ліворуч – 30 мм, з інших боків – 10 мм.

3.8 Помилку в тексті та графічні неточності на титульному листі слід виправляти підчисткою (стиранням) або зафарбуванням коректурними матеріалами і, за необхідності, нанесенням на тому ж місці  нових знаків або ліній.

3.9 Переноси слів на титульному листі не допускаються.

3.10 Скорочення слів на титульному листі дозволяються лише загальноприйняті в лексиці та науково-технічній літературі (див. 4.4 та 4.8) з урахуванням вимог ГОСТ 7.32.

4 Вимоги до змісту, побудови та викладу титульного листа

4.1 Титульний лист пояснювальної записки студентської учбової роботи повинен мати форму, зміст, побудову та виклад відповідно до додатків А, Б, В, Г.

4.2 У певних зонах титульного листа мусять бути записи певного змісту (зони однакового змісту в усіх додатках позначено однаковими цифрами в дужках; відсутність позначення зони означає відсутність будь-яких записів у ній).

4.3 У зоні 1 симетрично відносно середини поля, відведеного для записів, вказують назву вузу (але не абревіатуру “ХАІ”).

Під назвою вузу з додержанням симетрії вказують назву або номер кафедри.

4.4 У зоні 2, яка заповнюється як гриф лише на титульних листах записок дипломних проектів (робіт), записи починають від середини сторінки і роблять їх декількома рядками (див. додатки А і Б).

1-й рядок – резолюція про допуск дипломного проекту (дипломної роботи) до захисту перед Державною екзаменаційною комісією. Запис роблять великими літерами або з великої першої літери:

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

(або До захисту допускаю);

2-й рядок – посада керівника кафедри, за завданням якої виконано дипломний проект (дипломну роботу). Запис роблять з великої першої літери:

Завідуючий кафедрою;

3-й рядок – науковий ступінь та вчене звання керівника кафедри (разом з ними або замість них  можна вказувати академічне звання).Запис роблять з малої літери, при цьому слід вживати загальноприйняті скорочення, наприклад:

д-р техн. наук, проф.

(або: акад..; член-кор. АІН України);

4-й рядок – ініціали та прізвище керівника кафедри (запис роблять у кінці рядка, залишаючи перед ним місце для підпису);

5-й рядок – місце, де керівник кафедри ставить (починає і/або закінчує) свій підпис та вказує дату.

4.5 У зоні 3 великими літерами з додержанням симетрії записують назву теми студентської учбової роботи (див. додатки А і Г) або її частини (див. додаток В).

Під назвою теми в душках може зазначатись шифр (код) теми (завдання), встановлений кафедрою.

4.6 У зоні 4 для дипломних проектів (робіт) з додержанням симетрії вказують вид цього документа та студентської учбової роботи, а за необхідності – і її частини (див. додатки А і В). Для домашніх завдань та курсових проектів (робіт) обов’язково наводять також назву відповідної учбової дисципліни, а за необхідності – і її частини (див. додаток Г).

4.7 Зони 5, 6 і 7 заповнюють як однотипні блоки один під одним по 3-4 рядки кожен, починаючи від середини сторінки.

4.8 У першому рядку зон 5,6 і 7 дають запис (з першої великої літери) відповідно:

у 5-й зоні – “Виконавець студент(ка) (...) групи”;

у 6-й зоні – “Керівник (науковий ступінь, вчене звання, посада)”;

у 7-й зоні – “Нормо контролер (науковий ступінь, вчене звання, посада)”.

Примітка 1. У записах слід вживати загальноприйняті скорочення:

Похожие материалы

Информация о работе