Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, страница 3

При цьому величини висоти, довжини і ширини можливого завалу визначають з використанням співвідношень:

Нзав  0,5 Нбуд,                                                        (1)

Дзав  Дбуд + Нбуд,                                                    (2)

Шзав  Шбуд + Нбуд,                                                (3)

де Дбуд, Шбуд і Нбуд - довжина, ширина і висота будівлі, м (на місці якої прогнозується утворення завалу).

Повні, сильні (а іноді й середні) зруйнування будівель (споруд, трубопроводів, підземних кабелів, повітряних ліній тощо) можуть спричиняти аварії, які супроводжуються виникненням вторинних надзвичайних ситуацій техногенного характеру, внаслідок вторинних пожеж (вибухів) – 10200, аварій з викидом РР – 10500 тощо. Результати  такого прогнозу відображають на Плані досліджуваного об`єкта “Картки очікуваної інженерної обстановки...” шляхом виконання поряд з умовним позначенням будівлі (споруди, трубопроводу, електрокабелю і т. Ін.), де прогнозується повне, сильне чи середнє зруйнування, пояснювального напису у вигляді номера коду сфери виникнення відповідної вторинної НСТХ.

Визначення ті відображення кількості можливих аварій на конкретних видах комунально-енергетичних мереж (КЕМ) і технологічних мереж (ТМ) здійснюється з використанням співвідношення:

Nав конкрКЕМ= LповнCповн+LсильнCсильн+LсерCсер,                               (4)

де Nав конкрКЕМ (ТМ) – кількість аварій, що прогнозується на конкретному виді КЕМ чи ТМ (наприклад, на газопроводі, або на теплотрасі, або електрокабелі тощо), ав.; Lповн, Lсильн, Lсер - довжина ділянки конкретної КЕМ чи ТМ (яка за прогнозом може отримати повне, сильне чи середнє зруйнування), км; Cповн, Cсильн, Cсер - коефіцієнти, величина яких залежить від ступеня зруйнування конкретної ділянки КЕМ чи ТМ: Cповн = 12 ав/км, Cсильн = 6 ав/км, Cсер = 4 ав/км.

Результати такого розрахунку округляють до більшого цілого числа та відображають на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості “Картки очікуваної інженерної обстановки...” у вигляді пояснювального напису, наприклад:

“Nав. газопров = ...ав”, “Nав. теплотр = ...ав”,  “Nав. електрокаб = ...ав”.

Визначення та відображення можливої величини втрати основних фондів (ОФ) досліджуваного об`єкта внаслідок первинної НСПрХ рекомендується виконувати з використанням співвідношення.

Втрати ОФ =[1,0 ( S ВОФповн)+0,7 ( S ВОФсильн)+

+0,4(SВОФ сер) + 0,2 (SВОФсл)] / МЗП,                               (5)

де = SВОФповн, SВОФсильн, SВОФсер, SВОФсл – сумарні вартості основних фондів, тис.грн., елементів досліджуваного об`єкта, які за прогнозом отримають повні, сильні, середні, слабкі зруйнування відповідно; МЗП – величина мінімальної заробітної плати, тис.грн.

Результати такого розрахунку рекомендується відображати на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості “Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді “Втрати ОФ = ...МЗП”.

Визначення та відображення можливої величини загальних (Мзаг, ос) і санітарних (Мсан, ос) втрат виробничого персоналу (населення) людей, що знаходяться з початком зсуву у виробничих приміщеннях уражають уламки будівельних конструкцій, уражальні чинники пожеж та інших вторинних НСТХ. При цьому до санітарних втрат відносять тих, хто внаслідок впливу уражальних чинників може отримати травми, поранення, опіки, отруєння і т.ін., а до загальних втрат – ще й людей, які можуть загинути. Можливі величини загальних і санітарних втрат рекомендується визначати з використанням співвідношень:

Мзаг = 1,0 (SNповн) + 0,8 (SNсильн) + 0,12 (SNсер) + 0,08 (SNсл), (6)

Мсан = 0,3 (SNповн) + 0,2 (SNсильн) + 0,09 (SNсер) + 0,03 (SNсл), (7)

де (SNповн), (SNсильн), (SNсер), (SNсл) – сумарна кількість осіб виробничого персоналу найбільшої працюючої зміни, що можуть знаходитись у будівлях, (спорудах), де прогнозується повне, сильне, середнє, слабке зруйнування, осіб.

Результати таких розрахунків рекомендується відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості “Картки...” з використанням пояснювальних написів у вигляді ”Мзаг = ...осіб” і ”Мсан = ...  осіб”.

Визначення та відображення можливої величини збитків (Зб, МЗП) внаслідок надзвичайної ситуації рекомендується здійснювати з використанням співвідношення:

Зб = Втрати ОФ+18Мсан+288заг - Мсан)(8)

Результати такого розрахунку рекомендується відображати на вілній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки…» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Зб=…МЗП».

Визначення та відображення можливого рівня надзвичайної ситуації. Рекомендується за визначеним раніш значеннями величин Мзагиб = (Мзаг - Мсан), осіб, Мсан, осіб і Зб, МЗП, визначити поодинокі (часткові) рівні надзвичайної ситуації.

За підсумковий рівень надзвичайної ситуації приймають найвищий з вказаних часткових. Саме його відображають на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості “Картки...” за допомогою пояснювального напису у вигляді: “Рівень НС - ...”.

Визначення і відображення переліку та обсягу невідкладних робіт у зоні НС рекомендується виконувати на зворотному боці бланка “Картки...” за таким зразком.

Перелік та обсяг невідкладних робіт у зоні НС

1. Розвідка ділянок робіт рятувальників (nділ = ...) та визначення безпечних маршрутів ( nмаршр = ...) руху рятувальників;

2. Локалізація і гасіння вторинних пожеж, що можуть виникнути на ділянках робіт рятувальників або маршрутах руху рятувальників ( n = ...пож), де nпож = nповн + nсильн + n сер.

3. Локалізація аварій на газових, електроенергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мережах (nав=...ав), де nав = S N ав.конкр КЕМ і ТМ.

4. Пошук уражених (nур = Мзаг, ос), матеріальних і культурних цінностей і діставання їх з-під завалів, з пошкоджених і палаючих будівель (споруд) із задимлених, загазованих і затоплених приміщень.