Основні етапи акредитації органу з сертифікації продукції. Перелік правової документації, яку має випробувальна лабораторія. Сертифікація системи якості. Мета. Порядок проведення

Страницы работы

Содержание работы

7. Акредитація – процедура в ході якої національній орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт. (випробування, сертифікація).

20. Основні етапи акредитації органу з сертифікації продукції:

- подання заявки необхідних документів та їх експертиза;

- укладання договору з національним органом акредитації на проведення акредитації;

- проведення експертизи документів і складання експертного висновку;

- проведення перевірки заявника

- розгляд результату перевірки;

- оформлення та видача атестата акредитації;

- укладання угоди з НААУ;

- визначення порядку проведення інспекційного контролю за діяльності органу сертифікації.

26. Перелік правової документації, яку має випробувальна лабораторія.

- правова документація (положення про ВЛ, паспорт ВЛ, атестат акредитації і галузь );

- організаційно-методична документація (комплект організаційно методичних та нормативних документів Системи сертифікації УкрСЕПРО; Документи ISO/IEC стандарти серії УТ 4500, що регламентують організаційні та методичні питання акредитації та діяльність ВЛ);

- нормативна документація на продукцію, що випробовується(документи, що регламентують технічні вимоги до продукції та методи її випробувань і вимірювань);

- документи на систему забезпечення якості (настанова з якості ВЛ);

- документи та засоби випробувань.

31. Обстеження виробництва. Мета. Порядок проведення. Яка організація видає сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО.

Обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції проводиться згідно вимог ДСТУ 3957-2000.

Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію згідно чинними нормативними документами.

Проводить обстеження орган сертифікації продукції.

Обстеження виробництва складається з таких етапів:

-Попередня оцінка;

-Перевірка і оцінка виробництва;

-Оформлення результатів обстеження виробництва.

Обстеження виробництва проводить комісія яка затверджена наказом керівника органу сертифікації продукції.

За результатами обстеження виробництва комісія складає акт, в якому вказується результат обстеження, оцінка виробництва і висновок щодо можливості (неможливості) випуску заявленої на сертифікацію продукції.

Акт підписують всі члени комісії і затверджує керівник органу сертифікації.

На основі отриманих протоколу випробувань та акту обстеження виробництва керівник органу сертифікації приймає рішення про видачу сертифікату відповідності.

33. Сертифікація системи якості. Мета. Порядок проведення.

Сертифікація системі якості виробництва проводиться згідно ДСТУ 3419-96.

Сертифікацію системи якості в Системі проводять органи з сертифікації системи якості які акредитовані в системі на право проведення цих робіт.

Сертифікація системи якості проводиться за ініціативою виробника продукції.

Сертифікація системи якості щодо виробництва певної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам ДСТУ/ISO 9001 (9002,9003) і забезпечення упевненості в тому, що виробник здатен постійно випускати продукцію яка відповідає вимогам законодавчих або нормативних документів, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється.

Порядок проведення сертифікації системи якості.

Подача заявки в орган сертифікації системи якості.

Процес сертифікації системи якості складається з етапів:

-Заочна оцінка системи якості (розгляд опитувальної анкети);

-Перевірка і оцінка системи якості (перевірка комісії самого підприємства);

-Оформлення результату перевірки;

-Технічний нагляд за сертифікацією системи якості протягом терміну дії сертифіката відповідності.

Попередня оцінка. Для роботи з підприємством наказом керівника органу сертифікації систем якості створюється комісія до складу якої входять: як штатні так і позаштатні співробітники (які повинні бути атестовані, «аудиторами»). Попередня оцінка здійснюється шляхом проведення аналізу наданих документів. Комісія може проводити додатковий збір інформації про якість продукції підприємства. Попередня оцінка системи якості затверджується підготовленням письмового висновку, щодо доцільності (недоцільності) проведення остаточної перевірки системи якості.

Перевірка та оцінка системи якості. Перевірка здійснюється комісією що виконувала попередню оцінку підприємства. Комісія розробляє програму і методику перевірки підприємства, та готує необхідні робочі документи. Програма перевірки доводиться до відома керівника підприємства і узгоджуються спірні питання щодо змісту програми.

Перевірка включає такі процедури: проведення попередньої наради, проведення обстеження згідно затвердженого плану і програми, проведення заключної наради, підготовку звіту про перевірки.

Під час перевірки підприємства комісія збирає необхідні дані про систему якості шляхом опитування співробітників підприємства, здійснення спостереження за виробництвом на ділянках що перевіряються, ознайомлення з організаційними методичними документами, які є на робочих місцях, копіювання необхідних технічних документів.

Усі спостереження дробленні в ході перевірки мають документуватись інформація яка одержана вході обстеження має перевірятись шляхом порівняння з інформацією одержаною з інших джерел.

Комісія проводить аналіз отриманого фактичного матеріалу, результат спостережень розглядається керівником комісії разом з уповноваженим представником підприємства, усі спостереження за результатами яких виявлені невідповідності повинні бути підтвердженні виробником.

На підставі результату аналізу готується попередній висновок про відповідність (невідповідність) системи якості вимогам нормативних документів.

Комісія проводить нараду з керівництвом підприємства і доповідає про результат перевірки. Результат наради оформлюється протоколом який підписують усі члени комісії і візується керівництвом підприємства. Один примірник протоколу зберігається в органу з сертифікації, другий – надається підприємству.

Усі члени комісії які приймали участь у перевірці повинні забезпечити нерозголошення конфіденційної інформації.

Звіт про перевірку. Комісія під керівництвом керівника комісії готує звіт про перевірку, який містить: відомості про мету завдання та масштаби перевірки, перелік основних документів на відповідність яким здійснювалась перевірка, характеристика фактичного стану об’єкту перевірки , зауваження щодо невідповідностей, висновки комісії щодо системи якості нормативних документів.

Звіт готується яна протязі 1 місяця після закінчення перевірки. За результатами роботи органу сертифікації системи якості можливі такі основні висновки:

-Система відповідає вимогам нормативних документів;

-Система в цілому відповідає вимогам НД (Виявлені незначні відповідності можуть бути досить швидко усуненні);

-Система має серйозні невідповідності.

В разі позитивного висновку орган сертифікації оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в реєстрі і віддає заявникові.

Технічний нагляд за сертиф. Системою якості. Орган сертифікації проводить планові та позапланові перевірки сертифікації системи якості порядок та відповідність встановлюється під час проведення сертифікації системи якості.

Похожие материалы

Информация о работе