Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист, страница 5

Можливу величину загальних і санітарних втрат рекомендується визначати з використанням таких співвідношень:

Мзаг = 1,0ΣNповн+0,8ΣNсильн+0,12ΣNсер+0,08ΣNсл,                    (12)

Мсан = 0,3ΣNповн+0,2ΣNсильн+0,09ΣNсер+0,03ΣNсл,                    (13)

де ΣNповн, ΣNсильн, ΣNсер, ΣNсл – сумарна кількість осіб виробничого персоналу найбільшої працюючої зміни, що можуть знаходитись у будівлях (спорудах), де прогнозується повне, сильне, середнє і слабке зруйнування відповідно, а також на відкритих ділянках території, що «потрапляють» у відповідні зони зруйнувань, ос.

Результати таких розрахунків рекомендується відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки…» з використанням пояснювальних написів у вигляді: «Мзаг = … ос.», «Мсан = … ос.».

Визначення та відображення можливої величини збитків внаслідок надзвичайної ситуації.

Згідно з вимогами «Тимчасової методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» (затверджена Постановою КМУ від 15.02.2002 р. №175) оцінку можливих збитків (Зб) рекомендується виконувати з використанням співвідношення:

Зб = Втрати ОФ+(ΣВтр р+ΣВдп+ΣВвп)/МЗП,             (14)

де ΣВтр р – сумарні втрати від вибуття трудових ресурсів, тис. грн.; ΣВдп – сумарні втрати на допомогу з поховання загиблих, тис. грн.; ΣВвп – сумарні втрати на виплату пенсій утриманцям загиблих, тис. грн.; МЗП – розмір мінімальної зарплати за місяць, тис. грн.

В свою чергу

ΣВтр р = WсанМсан+Wзагиблзагсан),                                   (15)

ΣВдп = Wдоп.похзагсан),                                                            (16)

ΣВвп = Wпенс 12міс(18-Вдит) Nдітзагсан),                           (17)

де Wсан – витрати на лікування одного ураженого (рекомендується прийняти           Wсан = 9міс Wз/псер); тис. грн.; Wзагибл – розмір одноразової допомоги сім’ї загиблого (рекомендується прийняти Wзагибл = 5років 12міс Wз/псер), тис. грн.; Wдоп.пох – розмір допомоги на поховання одного загиблого (рекомендується прийняти                        Wдоп.пох = 4 МЗП), тис. грн.; Wпенс – розмір щомісячної пенсії утриманцям загиблого внаслідок втрати годувальника (рекомендується прийняти Wпенс = Wз/псер/ (Nдіт+1)); тис. грн.; Вдит – вік дитини загиблого (рекомендується прийняти Вдит = 8 років); Nдіт – кількість дітей загиблого (рекомендується прийняти Nдіт = 2); Wз/псер – середня заробітна плата працівників досліджуваного об’єкта за місяць, тис. грн. (рекомендується прийняти Wз/псер = 2 МЗП).

За таких умов співвідношення (14) можна перетворити до виду:

Зб = Втрати ОФ+18 Мсан+288(Мзагсан).              (18)

Визначення та відображення можливого рівня надзвичайної ситуації. За значеннями величин Мзагибл = загсан), ос., Мсан, ос., Зб, МЗП, визначають поодинокі (часткові) рівні надзвичайної ситуації. За підсумковий рівень надзвичайної ситуації приймають найвищий з вказаних часткових. Саме його відображають на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки …» за допомогою пояснювального напису у вигляді: «Рівень НС - …».

Визначення та відображення переліку і обсягу невідкладних робіт у зоні НС. Відповідно вимог розділу «Ліквідування надзвичайних ситуацій» перелік та обсяг невідкладних робіт у зоні НС, спричиненої вибухом газгольдера, рекомендується відобразити на зворотному боці бланку «Картки …» за таким зразком.

Перелік та обсяг невідкладних робіт у зоні НС

1. Розвідка ділянок робіт рятівників (пділ) та визначення безпечних маршрутів (пмаршр) руху рятівників (пділ=пмаршр=пповн+псильн+псер+псл – тобто кількість елементів досліджуваного об’єкта, які за прогнозом отримають повне, сильне, середнє чи слабке зруйнування).

2. Локалізація та гасіння вторинних пожеж, що можуть виникнути на ділянках робіт рятівників або маршрутах руху рятівників (ппож= пповн+псильн+псер).

3. Локалізація аварій на газових, електроенергетичних, водопровідних, каналізаційних, технологічних КЕМ і ТМ (павNав.конкр.КЕМ і ТМ).

4. Пошук уражених (пурзаг, ос.) матеріальних і культурних цінностей і діставання їх з-під завалів, з пошкоджених, палаючих будівель (споруд), із задимлених, загазованих приміщень.

5. Надання негайної медичної допомоги людям, що отримали травми, поранення, опіки, отруєння і т. ін.; та евакуація їх до лікувальних закладів (пНМДсан, ос.).

6. Організоване виведення (вивезення) персоналу (населення) з небезпечних місць у безпечні райони (пвиведНПЗзаг, ос.).

7. Укріплення (або обрушення) конструкцій, що загрожують обвалом.

8. Ремонт і відновлення пошкоджених (зруйнованих) КЕМ і ТМ, а також захисних споруд (прем= Σ Nав.конкр.КЕМ і ТМ+Nзр.зах.спор).

9. Виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Визначення та відображення переліку заходів щодо противовибухового захисту. Заходи щодо зниження уражальної дії повітряної ударної хвилі поділяються на:

заходи щодо зменшення геометричних розмірів зони моделивого ураження ПУХ шляхом: переведення котельної з опалення газом на опалення рідким, а ще краще твердим паливом; поділення потрібних «запасів» пропану у одному газгольдері на кілька частин у різних газгольдерах та ін.;

заходи щодо підвищення фізичної стійкості будівель і споруд заводу шляхом: облаштування їх обвалуваннями, облаштування додаткових підпор, облаштування захисних наметів і зонтів на робочих місцях тощо.

Варіанти вихідних даних для контрольних завдань

Номер варіанта (визначається за значенням останньої цифри номера залікової книжки студента)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загальна маса зрідженого пропану, що міститься у газгольдері – q, кг

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000