Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 7

До конспекту учня

Прилади для вимірювання атмосферного тиску називаються барометрами. Вони бувають рідинними (трубка Торрічеллі) і металевими (барометр-анероїд).

Атмосферний тиск поблизу поверхні Землі зменшується в середньому на 1 мм рт. ст. через кожні 11 м підняття.

Домашнє завдання

Основне:

1.  П: § 35, 36.

2.  1) Якою є висота хмарочоса, якщо біля його входу барометр показує 760 мм рт. ст., а на даху — 745 мм рт. ст.? Температура повітря 0 °С . (3: № 20.9)

2) Якою є глибина підземної печери, якщо в ній тиск повітря дорівнює 770 мм рт. ст., а на поверхні землі — 750 мм рт. ст.? Температура повітря 0 °С . (3: № 20.10) Додаткове:

1.  3: № 20.19, 20.20.

2.  С: § 4.8, 4.9.  ,

УРОК 10/39. МАНОМЕТРИ

Метаурокурозглянутибудову, принципдіїтапризначеннявідкритого

рідинногоіметалевогоманометрів. Типуроку:   комбінований. Демонстрації:   1. Рідиннийманометр.

2. Металевийманометр.

Планвикладуновогоматеріалу:1. Призначенняманометрів. Видиманометрів.

2.  Будоваіпринципдіївідкритогорідинногоманометра.

3. Будоваіпринципдіїметалевогоманометра.

Перевірка знань

1.  Яким приладом (ртутним барометром чи барометром-анероїдом) слід вимірювати тиск повітря всередині орбітальної космічної станції? Відповідь обґрунтуйте.

2.  Який із барометрів чутливіший: ртутний чи масляний?

3.  У чому різниця між зміною густини повітря з висотою і густини води на різних морських глибинах?

Виклад нового матеріалу

Урок бажано розділити на дві частини. На початку уроку слід озна­йомити учнів із принципом роботи відкритого рідинного і металевого манометрів. Другу частину уроку необхідно присвятити готуванню уч­нів до підсумкового тематичного оцінювання.

Для вимірювання атмосферного тиску слугують барометри. Для ви­мірювання тисків, більших чи менших від атмосферного, використову­ють манометри (рідинні та металеві).

На уроці слід розглянути U-подібний манометр, що складається з дво­колійної скляної трубки, у якій міститься підфарбована рідина. Ріди­на встановлюється в обох колінах на одному рівні, бо на її поверхню в колінах посудини діє тільки атмосферний тиск. Якщо до одного з ко­лін приєднати плоску коробочку, затягнуту з одного боку гумовою плі­вкою, і натиснути на плівку, то рівень рідини в цьому коліні понизиться (тиск зросте). У другому коліні рідина підніметься на певну висоту. На підставі формули можна зробити висновок, що зовнішній тиск зрівноважується тиском частини стовпчика рідини, висота  якого до­рівнює різниці рівнів рідини в лівому і правому колінах. Якщо мано­метр водяний і висота додаткового стовпчика води в правому коліні

дорівнює 5 см, то тиск .

Хоч водяні манометри є вельми чутливими, вони незручні для прак­тичного застосування. Тому для вимірювання тиску частіше застосову­ють металеві манометри, основною частиною яких є плоска трубка, зі­гнута дугою невеликого радіуса. Один кінець трубки запаяний, а дру­гий з'єднаний з резервуаром, у якому вимірюється тиск.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1.  Що вимірюють манометром?

2.  Які фізичні закони покладені в основу будови рідинного манометра?

3.  Як за шкалою приладу відрізнити барометр-анероїд від металевого манометра?

4.  Який з відомих вам манометрів є найбільш чутливим?

Рекомендації щодо проведення тематичного оцінювання

Друга частина уроку має бути побудована на основі систематизації знань учнів, здобутих у ході вивчення теми. Повторення має містити в собі питання узагальнювального характеру, що пов'язують окремі час­тини вивченої теми.

Тренувальні тести

1. За допомогою ртутного манометра (див. рисунок) вимірюють тиск пові­тря в закритому балоні. Атмосферний тиск дорівнює 740 мм рт. ст., площа перерізу U-подібної трубки манометра 2 см2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск у точці А є більшим, ніж у точці 5.

Б. Повітря тисне на поверхню ртуті в правому коліні U-подібної труб­ки манометра із силою, більшою від 30 Н.

B. Тиск у балоні є меншим від атмосферного.

Г. Тиск у балоні 990 мм рт. ст.

2. На рисунку показана верхня частина трубки ртутного барометра. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправи­льні.

A. Якщо підняти барометр на дах висотного будинку, висота стовпа ртуті збільшиться.

Б. Показання барометра є меншим від 750 мм рт. ст.

B. Ціна поділки барометра 2 мм рт. ст.

Г. Показання барометра змінюється залежно від погоди.

3. На рисунку показаний ртутний барометр. Відзначте, які з наведених

тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Над ртуттю в трубці немає повітря.

Б. Якщо опустити барометр у шахту, висота ртутного стовпа змен­шиться.

B. Барометр показує атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

Г. Ціна поділки барометра 200 мм рт. ст.

До конспекту учня

Для вимірювання тиску, що є більшим чи меншим від атмосферно­го, використовують рідинні або металеві манометри. Рідинні мано­метри являють собою сполучені посудини, заповнені однорідною рі­диною.

Домашнє завдання

Основне:

1.  П: § 43, 44.

2.  Підготуватися до тематичного оцінювання.

УРОК 11/40. ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯЗТЕМИ «ТИСКТВЕРДИХТІЛ, РІДИНІГАЗІВ»

Метаурокупідсумковетематичнеоцінюваннязнань.

Типурокуконтрольйоцінюваннязнань.

Рекомендації щодо проведення тематичного оцінювання

Для проведення тематичного оцінювання слід скористатися методи­чними рекомендаціями до уроків 6/9 (с. 33) і 7/10 (с. 36).

Тематична контрольна робота Початковий рівень

Варіант 1

1.  Чому різальні та колючі інструменти чинять на тіла дуже великий тиск?

2.  Наведіть приклади сполучених посудин.

3.  Чому тиск у камері велосипедного колеса швидко падає, якщо камеру випадково проколоти цвяхом?

Варіант 2

1.  Чому гусениці трактора роблять широкими? Чому не дозволено їздити по асфальту на гусеничних тракторах?

2.  Кузов автомашини заповнили вантажем. Чи змінився після цього тиск у камерах її коліс?

3.  Хто вперше виміряв атмосферний тиск?

Варіант З

1.  Для чого, коли шиють голкою, на палець надягають наперсток?

2.  Чому мильні бульбашки мають форму кулі?

3.  Яке практичне застосування мають сполучені посудини?

Варіант 4

1.  Яка фізична величина характеризує дію сили на опору? У яких одиницях її вимірюють?