Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 4

Домашнє завдання

Основне:

1.            1) На якій глибині може бути роздавлена водою порожня пляшка, викинута за борт, якщо вона витримує зовнішній тиск 2 МПа? Розгляньте два випадки: а) пляшка щільно закоркована; б) пляшка відкрита. (3: № 18.11)

2) Яку форму слід надати посудині, щоб у разі доливання неве­ликої кількості рідини сила тиску на її дно зростала б якнайшвид­ше? (3: № 18.15)

2.            Д: підготуватися до самостійної роботи № 16.
Додаткове:

3: № 18.16, 0-55, 0-56.

Самостійна робота № 16

ТИСК У ГАЗАХ І РІДИНАХ

Податковий рівень

1.  Чому м'яч, винесений з кімнати на вулицю взимку, стає слабко надутим?

2.  Кількість молекул газу, що міститься в закритій посудині, унаслідок нагрівання не збільшується. Чому ж збільшується тиск цих молекул на стінки посудини?

Середній рівень

1.  Якщо з дрібнокаліберної гвинтівки вистрілити у варене яйце, у ньому утвориться отвір. Якщо ж здійснити постріл у сире яйце, воно розлетиться. Як пояснити це явище?

2.  Чому плавець, який пірнув на велику глибину, відчуває біль у вухах?

Достатній рівень

1.  Який тиск на дно посудини чинить шар гасу висотою 0,5 м? (Відповідь: 4 кПа.)

2.  Тиск, що розвивається насосом водонапірної башти, дорівнює 500 кПа. На яку висоту зможе підіймати воду такий насос? (Відповідь: 50 м.)

Високий рівень

1. а) Посудини мають однакові площі дна (див. рисунок). Що можна сказа­ти: про маси води в них; про тиск на їх дно; про сили тиску на їх дно?

б) Брусок розміром 0,5 х 0,4 х 0,1 м перебуває в баці з водою на гли­бині 0,6 м. Обчисліть, із якою силою вода тисне на нижню грань бруска. (Відповідь: 1,4 кН.)

2. а) Що ви можете сказати про величину тиску і сили тиску на дно в усіх відсіках посудини, зображеної на рисунку?

б) У циліндричну посудину налиті ртуть і вода в рівних за масою кіль­костях. Загальна висота двох шарів рідини дорівнює 29,2 см. Об­числіть тиск на дно цієї посудини. (Відповідь: 5,44 кПа.)

Урок 6/35. Сполучені посудини

Метаурокусформуватизнанняучнівпророзташуваннявільнихповер­хоньрідинивсполученихпосудинахувипадкаходнорідної танеоднорідноїрідини; показатиширокезастосуванняспо­лученихпосудинупобутійтехніці.

Типурокукомбінований.

Демонстрації:   1. Рівновагарідинивсполученихпосудинах.

2. Будоваідіяфонтана.

3. Таблицябудовишлюзуіводопроводу.

4. Діафільм«Сполученіпосудини».

5. Фрагментивідеефільмів«Шлюзи», «Водопровід».
Планвикладуновогоматеріалу. 1. Сполученіпосудини.

2. Законсполученихпосудиндляоднорідноїрідини.

3.  Законсполученихпосудиндлянеоднорідноїрідини.

4.  Використаннясполученихпосудинутехніцітапобуті.

Перевірка знань

Самостійна робота № 16 «Тиск у газах і рідинах».

Виклад нового матеріалу

Поняття про сполучені посудини можна дати на прикладі посудин, зроблених із прямих скляних трубок, з'єднаних гумовою трубкою. Ви­вчення цього питання слід розпочати з теоретичних міркувань, підвів­ши учнів до потрібного висновку, а потім перевірити його на досліді. Треба також домогтися відповіді на питання: як закон Паскаля стосу­ється демонстрованого явища?

Перекриємо гумову трубку затискачем і наллємо в трубки різні об'єми рідини. На питання, чи однаковими є тиски в гумовій трубці по обид­ва боки від затискача, учні повинні дати відповідь, що тиск буде біль­шим з того боку, де рівень води в трубці більший. Якщо відкрити за­тискач, то вода почне перетікати з однієї трубки в іншу. Перетікан­ня води припиниться, коли рівні води в обох трубках будуть однакови­ми. При цьому вирівнювання рівнів води відбувається внаслідок дії за­кону Паскаля, згідно з яким тиск рідини в одній посудині передається в іншу без зміни.

Важливо наголосити, що закон сполучених посудин справджується лише в тому випадку, коли рідина однорідна і тиск повітря над нею в обох посудинах є однаковим.

Корисно розглянути питання про рівні різнорідних рідин у сполуче­них посудинах. При цьому краще взяти той випадок, коли в нижній частині посудин рідини перебувають на одному рівні. Далі неважко здо­гадатися, що висота рідини, яка має меншу густину, буде більшою. А вимірювання і розрахунки покажуть, що висоти рідин у сполучених посудинах обернено пропорційні їхнім густинам:

.

Далі необхідно відзначити широке застосування сполучених посудин у побуті і техніці.

Додому слід рекомендувати виконання цікавих індивідуальних екс­периментальних завдань: виготовлення зі скляних і гумових трубок (або шприців) сполучених посудин і перевірку з їхньою допомогою горизон­тальності ліній, поверхні столу, підвіконь тощо; виготовлення моделі фонтана і водомірного скла.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1.  Як розташовується однорідна рідина в сполучених посудинах?

2.  Яким є практичне застосування сполучених посудин? Наведіть приклади сполучених посудин у побуті.

3.  Як властивості сполучених посудин узгоджуються із законом Паскаля?

4.  Як зміниться розташування рівнів у сполучених посудинах для неоднорідних рідин?

Задачі, розв'язувані на уроці

1.   Чому водонапірна башта має бути вищою від будинків, що забезпе­чуються водою з цієї башти?

2.  У сполучених посудинах А і Б міститься вода. У посудину А опускають маленьку дерев'яну кульку. У якій з посудин рівень рідини тепер вищий? (3: № 19.4)

3.  У лівому коліні заповнених водою сполучених посудин над водою розташований шар гасу висотою 10 см. У якому коліні рівень рідини вищий? На скільки? (3: № 19.9. Відповідь: у коліні з гасом рівень рідини вищий на 2 см.)

До конспекту учня

У сполучених посудинах однорідна рідина встановлюється на одно­му рівні незалежно від форми посудини, якщо зовнішній тиск для всіх посудин є однаковим.

За умови рівності тисків висота стовпа рідини з більшою густиною буде меншою, ніж висота стовпа рідини з меншою густиною:

.

Домашнє завдання

Основне:

1 .ІІ § 42.

2. П: № 2—4 із впр. до § 42. Додаткове:

1.  С: § 4.5.

2.  3: № 19.11—19.13.

УРОК 7/36. ГІДРАВЛІЧНАМАШИНА

Метауроку,   ознайомитиучнівізвикористаннямзаконуПаска ля вгідравлічнихмашинахтазїхзастосуваннямутехніці.

Типурокукомбінований.

Демонстрації:   1. Модельгідравлічноїмашини.

2.  Модельгідравлічногопреса.

3.  ТаблиціГідравлічнімашини, гідравлічнігальма
Планвикладуновогоматеріалу.1. Будовагідравлічноїмашини.

2. Поясненнядіїгідравлічноїмашининаосновізакону Паскаля.