Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 2

Закінчуючи урок, можна привернути увагу учнів до того, що тиск, який чинить плоска плита, не залежить від її площі, а залежить тіль­ки від її густини й товщини:

.

Задачі, розв'язувані на уроці

1.  Яким є тиск на лід ковзаняра масою 60 кг, якщо ширина леза ковзана 4 мм, а довжина леза, що дотикається до льоду, 30 см? (3: № 16.13. Вказівка: слід урахувати, що ковзаняр ковзає зазвичай на одній нозі. Відповідь: 500 кПа.)

2.  Який тиск створює на ґрунт гранітна колона об'ємом 6 м3, якщо площа її основи дорівнює 1,5 м2? (Відповідь: «0,1 МПа.)

3.  На підлозі лежить плита, виготовлена з матеріалу густиною р. Товщина плити п. Який тиск р здійснює плита на підлогу? (3: № 16.17.

Відповідь: .)

4.  На столі стоїть суцільний мідний куб. Якою є маса куба, якщо він чинить на стіл тиск 8 кПа? (3: № 16.20. Відповідь: 6,5 кг.)

Домашнє завдання

Основне:

1.  П: § ЗО.

2.  П: № 7, 8 із впр. до § ЗО.

3.  Д: підготуватися до самостійної роботи № 15.
Додаткове:

3: № 16.22—16.24.

Самостійна робота № 15

ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ

Початковий рівень

1.  Назвіть відомі вам способи зменшення тиску.

2.  Чому гострим ножем легше різати хліб?

Середній рівень

1.  Яке з наведених нижче числових значень тиску є найбільшим і яке — найменшим: 10 кН/м2, 250 Н/см2, 250 Па?

2.  Як створити тиск в 1 кПа, якщо у вашому розпорядженні сила в 50 кН?

Достатній рівень

1. а) Навіщо в лопати верхній край, на який натискають ногою, загнутий?

б) Коток, що працює на укладанні шосе, чинить на нього тиск 400 кПА. Площа опори котка 0,12 м2. Чому дорівнює його вага? (Відповідь: 48 кН.)

2. а) Скріплюючи різні деталі гвинтами та болтами, під них підкладають спеціальні шайби. Для чого це роблять?

б) Трактор масою 12 т має площу опори обох гусениць 2,4 м2. Яким є його тиск на ґрунт? (Відповідь: 50 кПа.)

Високий рівень

1. а) Лижник чинить на сніг дуже малий тиск. Чому ж тоді ламаються сухі гілки, якщо вони потрапляють під лижі?

б) Площа дна каструлі дорівнює 1300 см2. Обчисліть, на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо в неї налити воду об'ємом 3,9 л. (Відповідь: на 300 Па.)

2. а) Поясніть призначення наперстка, який надягають на палець, коли шиють голкою.

б) Один літературний герой, гартуючи свою волю, спав на дошці, утиканій цвяхами вістрями догори. Оцініть, зі скількох цвяхів могло складатися ложе героя, вважаючи, що його маса 70 кг, вістря кожного цвяха має площу 0,1 мм2, а людська шкіра може витримувати тиск 3 МПа. (Відповідь: 2287.)

УРОК 3/32. ТИСКГАЗІВіРІДИН. ЗАКОНПАСКАЛЯ

Метауроку,   пояснититискрідинігазівізпоглядумолекулярно-кінетичноїтеоріїбудовиречовини; з'ясуватиособливості передачітискурідиноюігазом.

Типуроку,   комбінований.

Демонстрації:   1. Розширенняповітряноїкулькипідковпакомнасоса (рис. 4.1 підручника).

2. Передачатискугазами.

3. Дослідізприладом«КуляПаскаля».
Планвикладуновогоматеріалу:1. Рухівзаємодіямолекулугазахірідинах.

2.  Причинивиникненнятискугазу.

3.  Причинивиникненнятискурідини, і

4.  ЗаконПаскаля.

Перевірка знань

Самостійна робота № 15 «Тиск твердих тіл».

Виклад нового матеріалу

Урок починається з нагадування учням деяких властивостей, прита­манних тільки рідинам і газам. Відмінності у властивостях твердих тіл, рідин і газів зумовлені особливостями їхньої молекулярної будови та характером руху молекул. Учням необхідно нагадати, що тиск газу на стінки посудини зумовлений ударами молекул і залежить від їх кіль­кості (густини газу) і швидкості руху (температури). Тиск газу в замкне­ній посудині в усьому об'ємі є однаковим. Пояснюється це хаотичніс­тю руху молекул, що зумовлює однакову густину газу в усьому об'ємі й однакову (у середньому) загальну силу ударів молекул на одиницю площі. Проілюструвати вищесказане можна за допомогою такого дослі­ду: під ковпак повітряного насосу помістити гумову кульку, частково ' заповнену повітрям, і відкачати повітря з-під ковпака, у результаті чого кулька збільшиться в об'ємі. Слід запропонувати учням пояснити це явище.

Причини виникнення тиску рідини доцільно пояснювати стосовно рідини, стисненої зовнішніми силами в замкненій посудині. Стискати рідину можна, наприклад, у закритій посудині за допомогою поршня, і Механізм тиску в рідині є інакшим, ніж у газах. Використовуючи знання про взаємодію молекул, можна дійти висновку: між молекулами виникають пружні сили відштовхування. Рідина поводиться подібно до стисненої пружини або шматка гуми і тому тисне на поршень, що її стискає. Завдяки рухливості молекул тиск у всі боки має передаватися однаково. Висновок можна підкріпити дослідом із кулею Паскаля, звертаючи увагу на те, що зовнішній тиск на поршень здійснювався в одному напрямі, вода ж витікала в усіх напрямах перпендикулярно до відповідних ділянок поверхні.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1.  Чим відрізняється газ від рідини?

2.  Яку спільну властивість мають рідини і гази?

3.  Від чого залежить тиск газу?

4.  Як залежить тиск газу від його густини?

5.  Як гази і рідини передають тиск? Чому?

Задачі, розв'язувані на уроці

1.  Чи виконується закон Паскаля в невагомості? Наведіть приклад, що підтверджує вашу відповідь. (3: № 17.2)

2.  Чому колбу з тонкими стінками, у яку налита рідина, закорковують так, щоб пробка не тиснула безпосередньо на рідину? (П: № 2 із вправи § 31)

3.  Чому під час виливання води з медичної грілки не чути такого «булькання», як під час виливання води зі скляної пляшки? (3: № 17.7)

4.  Опишіть простий спосіб видалення вм'ятини на кульці для настільного тенісу. (3: № 17.6)

До конспекту учня

Закон Паскаля: тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямах однаково.

Домашнє завдання

Основне:

1.  П:§ 31.

2.  П: № 3, 4 із впр. до § 31.
Додаткове:

3:№ 17.10, 17.11.

УРОК 4/33. РОЗРАХУНОКТИСКУРІДИНИ НАДНОІСТІНКИПОСУДИНИ

Метаурокунавчитиучніввизначатитискнадноістінкипосудини.

Типурокукомбінований.

Демонстрації:   1.  Тискнадноістінкипосудини.

2.  Змінатискурідинизалежновідглибини.

3.  Незалежністьсилитискурідининаднопосудинивідїї
форми
.

Планвикладуновогоматеріалу:1.  Тискрідиниякнаслідокдіїсилитяжіння.

2. Наявністьтискувсерединірідини, зростанняйого зізбільшеннямглибини.

3.  Розрахуноктискурідининадноістінкипосудини.