Звіт за обчислювальну практику, страница 4

4.Додаю  на порожню форму один рядок введення Edit, одну панель Panel, дві кнопки Button, кнопку BitBtn  і 5 міток Label та розташовую їх зручним  чином. 

5.  Клацаю  мишею по формі, переходжу до Інспектора Об’єктів і задаю властивість Caption форми: Обчислення площі кола, описаного навколо квадрата.

6. Змінюю властивість Caption кнопки Button1 на Очищення,  кнопки Button2 на Обчислити.

7.  Змінюю властивість Caption кнопки BitBtn1 на Вихід, властивість Kind на bkClose.

8. Задаю властивість Caption для міток Label1, Label2, Label3 , Label4, Label5.

9. Очищую значення властивості Text компоненту Edit1.

10.Очищую властивість Caption панелі Panel1.

11. До обробника події OnClick кнопки Button2 вводжу такий програмний код :

a:=StrToFloat (Edit1.Text);

s:=pi*sqr((a/(sqrt(2))));

Str(s:6:2,St);

Panel1.Caption:=(St);

12. До розділу var модуля дописую:

a,s: extended;

st: string;

13. . До обробника події OnClick кнопки Button1 вводжу такий програмний код :

Edit1.Clear;

Panel1.Caption:='';

14. До обробника події OnClick кнопки BitBtn1 вводжу такий програмний код : Close;

15. Створюю ярлички-підказки для всіх елементів додатку . Для цього:

- виділяю компонент і до його властивості Hint вводжу пояснювальний текст;

- встановлюю властивість ShowHint (показ ярличка) у значення true.

16. Компілюю створений додаток, зберігаю його.

ЛІСТИНГ

unit Unit1; //назва проекта

interface  // описання інтерфейсу

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;  // підключення бібліотек

Type

  TForm1 = class(TForm) // описання класу

    Label1: TLabel;

    Edit1: TEdit;

    Label2: TLabel;

    Button1: TButton;

    Button2: TButton;

    Panel1: TPanel;

    Label3: TLabel;

    Label4: TLabel;

    Label5: TLabel;

    BitBtn1: TBitBtn;

    procedure Button2Click(Sender: TObject); // опис процедури

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

  private 

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;

var //блок опису змінних

  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //обробка подіі onclick  на компоненті Button2

var//блок опису змінних

a,s: extended;

st: string;

begin

a:=StrToFloat (Edit1.Text); // присвоєння змінній а значення поля Edit1; StrToFloat – переведення рядкового типу даних в дійсний

s:=pi*sqr((a/(sqrt(2)))); // формула обчислення площі

Str(s:6:2,St); // переведення у рядковий тип і задання числа у форматі: виводиться 6 цифр, з них 2 – після коми, St – імя змінної

Panel1.Caption:=(St); //виведення на Panel1 отриманого результату

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); ); //обробка подіі onclick  на компоненті Button1

begin

Edit1.Clear; // очищення поля введення Edit1

Panel1.Caption:=''; // очищення компоненту Panel1

end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); //обробка подіі onclick  на компоненті BitBtn1

begin

Close; // процедура завершення роботи додатку

end;

end.

Вигляд форми:

Результати виконання:            День5

Варіант 8

Постановка задачі

Розробити проект, призначений для розв’язання задачі:

Обчислити найбільше від’їм не число серед п’яти довільних цілих чисел.

Створити форму, передбачивши у ній наявність декількох рядків введення Edit для вхідних даних, декількох міток Label, що пояснюють де які дані знаходяться, кнопки Button1 скидання для приведення форми до початкового стану,  кнопки Button2 для виконання розрахунку, панелі Panel1 для виведення результату. Перевірити роботу проекту на декількох контрольних прикладах, після чого записати проект до окремої папки з назвою Day5. Папку записати до персональної флеш-карти пам’яті.

Опис форми та її компонентів

На формі міститься:

·  5 рядків введення                        Edit1, Edit2, Edit3, Edit4, Edit5

·  5 міток                                          Label1, Label2, Label3, Label4, Label5

·  3 кнопки                                        BitBtn1, BitBtn2, BitBtn3.

Опис алгоритму розв’язання задачі

1. Проектую розташування додатку всередині екрану (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties-Position: poScreenCenter)  і встановлюю заборону зміни  його розмірів (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties-BorderStyle: bsDialog).

2. Зменшую розмір форми до розумних розмірів.

3. Додаю  на порожню форму 5  рядків введення Edit, 5 міток Label  і 3 кнопки BitBtn  та розташовую їх зручним  чином. 

4. Клацаю  мишею по формі, переходжу до Інспектора Об’єктів і задаю властивість Caption форми: Найбільше від’ємне число серед п’яти довільних чисел

5. Змінюю властивість Caption кнопки BitBtn1 на Обчислення, кнопки BitBtn2 на Очишення, кнопки BitBtn3 на Вихід, властивість кнопки BitBtn3 Kind на bkClose.

6. . Задаю властивість Caption для міток Label1, Label2, Label3 , Label4, Label5 відповідно Число1, Число2, Число3, Число4, Число5.

7. Очищую значення властивості Text компонентів Edit1, Edit2, Edit3, Edit4, Edit5

8. До обробника події OnClick кнопки BitBtn1 вводжу такий програмний код :

k:=0;

a:=StrToInt(Edit1.text);

b:=StrToInt(Edit2.text);

c:=StrToInt(Edit3.text);

d:=StrToInt(Edit4.text);

e:=StrToInt(Edit5.text);

if a<0 then max:=a

else if b<0 then max:=b

else if c<0 then max:=c

else if d<0 then max:=d

else if e<0 then max:=e

else

        begin

        Label2.Caption:='³䒺ìíèõ ÷èñåë íåìàº';

          k:=1;

        end;

if k=0 then

begin

if b<0 then if b>max then max:=b;

if c<0 then if c>max then max:=c;

if d<0 then if d>max then max:=d;

if e<0 then if e>max then max:=e;

Label2.Caption:=IntToStr(max);

9. До розділу var модуля дописую:

a,b,c,d,e,max,k:integer;

10. До обробника події OnClick кнопки BitBtn2 вводжу такий програмний код :

Edit1.Clear;

Edit2.Clear;

Edit3.Clear;

Edit4.Clear;

Edit5.Clear;

Label2.Caption:='';

Edit1.SetFocus;

11. До обробника події OnClick кнопки BitBtn3 вводжу такий програмний код :

Close;

12. Створюю ярлички-підказки для всіх елементів додатку . Для цього: