Звіт за обчислювальну практику, страница 2

3. Додати до форми мітку Label1 з наступними параметрами:

·  Відступ зліва                            10 пікселів

·  Відступ згори                 25 пікселів

·  Ширина                          150 пікселів

·  Висота                            30 пікселів

·  Текст                               нема

·  Колір                                         жовтий.

3. Додати до форми поле Memo1 з наступними параметрами:

·  Відступ зліва                            185 пікселів

·  Відступ згори                 25 пікселів

·  Ширина                          145 пікселів

·  Висота                            150 пікселів

·  Текст                               ‘Поточна дата’

4. Додати до форми дві прямокутні кнопки Button з панелі стандартних компонентів з наступними параметрами:

Кнопка 1

·  Відступ зліва                            10 пікселів

·  Відступ згори                 135 пікселів

·  Ширина                          150 пікселів

·  Висота                            30 пікселів

·  Текст                               ‘ДАТА І ЧАС’

·  Дія при клацанні            До компоненти Memo1 додається інформація про поточну дату, а до поля Edit1 – про поточний час

Кнопка 2

·  Відступ зліва                            240 пікселів

·  Відступ згори                 190 пікселів

·  Ширина                          90 пікселів

·  Висота                            30 пікселів

·  Текст                               ‘Вихід’

·  Дія при клацанні            Інформація у полях Memo1 і Edit1 замінюється на ‘Кінець роботи’, на кнопці №1 з’являється поточний час, а до мітки Label1 записується текст “Завдання виконано”. Форма змінює колір на білий.

Після виконання даного проекту та перевірки його працездатності, записати проект до окремої папки з назвою Day2. Папку записати до персональної флеш-карти пам’яті.

Примітка. Для очищення поля Memo1 використовується команда Memo1.clear

Опис форми та її компонентів

На формі міститься:

·  компонент Edit1 ;

·   мітка Label1;

·  поле Memo1;

·  дві прямокутні кнопки Button.

Опис алгоритму розв’язання задачі

1. Змінюю колір форми на сірий (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties-Color: clAppWorkSpace).

2.Змінюю розмір форми: по вертикалі 260 пікселів (натискаю на форму-Object Inspector-Properties- height),по горизонталі 360 пікселів (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties- Width).

3. . Додаю до форми компонент Edit1 .

4. Змінюю колір компонента Edit1 на блакитний  (Натискаю на компонент Edit1 -Object Inspector-Properties-Color: clAqua).

5.Змінюю відступ компонента  Edit1 зліва 10 пікселів (Натискаю на компонент Edit1 -Object Inspector-Properties-Left), та відступ згори 90 пікселів (Натискаю на компонент Edit1 -Object Inspector-Properties-Top).

6. Змінюю розміри компонента  Edit1 по горизонталі 150 пікселів (Натискаю на компонент Edit1-Object Inspector-Properties- Width) ,  по вертикалі 20 пікселів (натискаю на форму-Object Inspector-Properties- height).

7.На компоненті  Edit1 змінюю текст ‘Поточний час’ (Натискаю на компонент Edit1 -Object Inspector-Properties-Text)

8. Додаю до форми мітку Label1.

9. Змінюю параметри: Відступ зліва 10 пікселів, Відступ згори 25 пікселів, Ширина 150 пікселів, Висота 30 пікселів, Колір жовтий (зміна відповідних параметрів проводиться аналогічно пунктів 4, 5, 6 алгоритму ), Текст нема (Натискаю на мітку Label1-Object Inspector-Properties-Caption)

10. Додаю до форми поле Memo1 з наступними параметрами:

·  Відступ зліва                            185 пікселів

·  Відступ згори                 25 пікселів

·  Ширина                          145 пікселів

·  Висота                            150 пікселів

(зміна відповідних параметрів проводиться аналогічно пунктів  5, 6 алгоритму)

·  Текст                               ‘Поточна дата’

(Натискаю на поле Memo1 -Object Inspector-Properties-Lines).

11. Додати до форми дві прямокутні кнопки Button з панелі стандартних компонентів .

12. Змінюю параметри кнопки Button1

·  Відступ зліва                            10 пікселів

·  Відступ згори                 135 пікселів

·  Ширина                          150 пікселів

·  Висота                            30 пікселів

(зміна відповідних параметрів проводиться аналогічно пунктів  5, 6 алгоритму)

·  Текст                               ‘ДАТА І ЧАС’

(Натискаю на Button1 -Object Inspector-Properties-Caption).

13. Для того, щоб при клацанні на кнопку Button1 до компоненту Memo1 додавалася інформація про поточну дату, а до поля Edit1 – про поточний час , виділяю  кнопку Button1 - Object Inspector – Events – OnClick, у вікні коду прописую: Memo1.Lines.Add('Сьогодні: '+ DateToStr(Date));  Edit1.Text:=('Поточний час'+ TimeToStr(Time)).

14. Аналогічно здійснюю зміну параметрів кнопки Button 2.

15. Для того, щоб при клацанні на кнопку Button2 інформація у полях Memo1 і Edit1 замінювалася на ‘Кінець роботи’, на кнопці №1 з’являвся поточний час, а до мітки Label1 записувався текст “Завдання виконано” і форма змінювала колір на білий, виділяю  кнопку Button2 - Object Inspector – Events – OnClick, у вікні коду прописую: Edit1.Text:='Кінець роботи’;

 Memo1.Clear;

 Memo1.Lines.Add(Кінець роботи');

 Button1.Caption:=('Поточний час'+ TimeToStr(Time));

 Label1.Caption:='Завдання виконано!';

 Form1.Color:=clwhite.

16. Компілюю створений додаток, зберігаю його.

ЛІСТИНГ

unit Unit1; //назва проекта

interface  // описання інтерфейсу

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls; // підключення бібліотек

Type 

  TForm1 = class(TForm) // описання класу

    Edit1: TEdit;

    Label1: TLabel;

    Memo1: TMemo;

    Button1: TButton;

    Button2: TButton;

 procedure Button1Click(Sender: TObject);  // опис процедури

    procedure Button2Click(Sender: TObject);

private 

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;

var   //блок опису змінних

  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //обробка подіі onclick  на компоненті Button1

begin

Memo1.Lines.Add('Сьогодні: '+ DateToStr(Date)); присвоєння значення