Звіт за обчислювальну практику

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                 ІМ. В.Г.КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ІНФОРМАТИКИ

ЗВІТ ЗА ОБЧИСЛЮВАЛЬНУ ПРАКТИКУ

Виконав

студент фізико-математичного факультету групи М-31

Коваленко Ігор Олександрович

Термін проходження практики 30.12.2012р. – 10.02.2012р.

   Перевірила  викл.

Лозицька С.Ю.

Полтава 2012

День 1

Варіант 2

Постановка задачі

1. Створити форму з наступними параметрами:

·  Колір                                                   жовтий

·  Розмір по вертикалі                 500 пікселів

·  Розмір по горизонталі              300 пікселів

2. Додати до форми компонент Edit1  (місце розташування – посередині форми) з наступними параметрами:

·  Колір                                                   рожевий

·  Розмір по вертикалі                 80 пікселів

·  Розмір по горизонталі              200 пікселів

3. Додати до форми мітку Label1 (місце розташування – посередині форми під компонентою Edit1) з наступними параметрами:

·  Шрифт                                     Times New Roman

·  Стиль                                        жирний курсив

·  Розмір                                       10 пт.

·  Колір                                                    синій.

4. Додати до форми дві прямокутні кнопки BitBtn з панелі додаткових компонентів (місце розташування – в нижній частині форми по горизонталі) із наступними параметрами:

Кнопка 1

·  Колір                                                   зелений

·  Розмір по вертикалі                 30

·  Розмір по горизонталі             60

·  Напис на кнопці                      “ПІБ студента”

·  Шрифт                                       Times New Roman

·  Стиль                                        Курсив, жирний

·  Розмір                                       12 пт.

·  Колір шрифту                           червоний

·  Дія при клацанні                     В мітці Label1 з’являється ПІБ студента і № варіанту

Кнопка 2

·  Колір                                                   сірий

·  Розмір по вертикалі                 30

·  Розмір по горизонталі              70

·  Напис на кнопці                      “Інформація”

·  Шрифт                                       Times New Roman

·  Стиль                                        Курсив, жирний

·  Розмір                                       12 пт.

·  Колір шрифту                           білий

·  Дія при клацанні            У компоненті Edit1  з’являється ПІБ студента, номер групи і варіант завдання, а текст у мітці зникає.

Опис форми та її компонентів

На формі міститься:

·  компонент Edit1 ;

·   мітка Label1;

·  дві прямокутні кнопки BitBtn.

Опис алгоритму розв’язання задачі

1. Змінюю колір форми на жовтий (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties-Color: clYellow).

2.Змінюю розмір форми: по вертикалі 500 пікселів (натискаю на форму-Object Inspector-Properties- height),по горизонталі 300 пікселів (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties- Width).

3. . Додаю до форми компонент Edit1  (місце розташування – посередині форми).

4. Змінюю колір компонента Edit1 на рожевий (Натискаю на компонент Edit1 -Object Inspector-Properties-Color: clFuchsia).

5. Змінюю розміри компонента  Edit1 по горизонталі 200 пікселів (Натискаю на компонент Edit1-Object Inspector-Properties- Width) ,  по вертикалі 80 пікселів (натискаю на форму-Object Inspector-Properties- height).

6. Додаю до форми мітку Label1 (місце розташування – посередині форми під компонентою Edit1).

7. Змінюю параметри Шрифт Times New Roman ,Стиль жирний курсив, Розмір 10 пт. (Натискаю на форму-Object Inspector-Properties-Font).

8. Змінюю колір мітки Label1 на синій (Натискаю на мітку Label1 -Object Inspector-Properties-Color: clBlue).

9. Додаю до форми дві прямокутні кнопки BitBtn з панелі додаткових компонентів (Additional) (місце розташування – в нижній частині форми по горизонталі).

10.Змінюю параметри кнопки BitBtn1: Колір зелений, Розмір по вертикалі 30,Розмір по горизонталі      60 (зміна відповідних параметрів проводиться аналогічно пунктів 4, 5 алгоритму), Напис на кнопці “ПІБ студента” (Натискаю на BitBtn1-Object Inspector-Properties-Сaption), Шрифт   Times New Roman, Стиль Курсив, жирний, Розмір 12 пт., Колір шрифту червоний (зміна відповідних параметрів проводиться аналогічно пункту 7 алгоритму).

11. Для того щоб при натисканні на кнопку BitBtn1 в мітці Label1 з’являлося ПІБ студента і № варіанту виділяю компонент  BitBtn1 - Object Inspector – Events – OnClick, у вікні коду прописую Label1.Caption:='Коваленко Ігор, варіант №8(2)'.

12. Аналогічно здійснюю зміну параметрів кнопки BitBtn2.

13.Для того, щоб при клацанні на кнопку BitBtn2 у компоненті Edit1  з’являвся ПІБ студента, номер групи і варіант завдання, а текст у мітці зникав  виділяюкомпонент  BitBtn2 - Object Inspector – Events – OnClick, у вікні коду прописую Edit1.Text:='Коваленко Ігор Олександрович, М-31, В-8(2)'; Label1.Caption:=''.

14. Компілюю створений додаток, зберігаю його.

ЛІСТИНГ

unit Unit1; //назва проекта

interface // описання інтерфейсу

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

  StdCtrls, Buttons; // підключення бібліотек

Type 

  TForm1 = class(TForm) // описання класу

    Edit1: TEdit;

    Label1: TLabel;

    BitBtn1: TBitBtn;

    BitBtn2: TBitBtn;

    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); // опис процедури

    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

  private

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;

var //розділ опису змінних

  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); //обробка подіі onclick  на елементі BitBtn1

begin

Label1.Caption:='Коваленко Ігор, варіант№ 8(2)'; // присвоєння значення

властивості Captionкомпонента Label1

end;

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); //обробка подіі onclick на компоненті BitBtn2

begin

Edit1.Text:= ‘Коваленко Ігор Олександрович, М-31, В-8(2)'; // присвоєння властивості TextкомпонентаEdit1 значення

Label1.Caption:=''; //очистка  Label1

end;

end.// кінець програми

Вигляд форми:


Результати виконання:

День 2

Варіант 2

Постановка задачі

1. Створити форму з наступними параметрами:

·  Колір                                         сірий

·  Розмір по вертикалі                 260 пікселів

·  Розмір по горизонталі   360 пікселів

2. Додати до форми компоненту Edit1 з наступними параметрами:

·  Колір                                         блакитний

·  Відступ зліва                            10 пікселів

·  Відступ згори                 90 пікселів

·  Ширина                          150 пікселів

·  Висота                            20 пікселів

·  Текст                               ‘Поточний час’

Похожие материалы

Информация о работе