Понятийный аппарат и формулы по финансовому менеджменту, страница 2

45. Контрактная стоимость лизинговой собственности – сумма которую должен выплатить лизингополучатель лизингодателю на протяжении срока действия лизингового договора, в качестве погашения стоимости преданной в лизинг собственности.

46. Концепция движения денежной наличности – разработка политики предприятия в сфере формирования финансовых ресурсов и организация их движения.

47. Концепция предпринимательского риска – обосновывается на разработке прогнозов прироста капитала в условиях неопределенности экономических событий в будущем.

48. Концепция текущей стоимости – по своей экономической сущности выражает основную мотивацию бизнеса – прирост капитала.

49. Коэффициент риска – соотношение максимально возможной величины убытков к объему собственных финансовых ресурсов инвестора.

50. Коэффициент самофинансирования – индикатор финансовых возможностей предприятия относительно осуществления инвестиций, т.е. соотношение суммы необходимых инвестиций к потоку платежей.

51. Кредитный риск – вероятность неплатежей покупателей и клиентов за отгруженные им ТМЦ, оказанные услуги и выполненные работы.

52. Ликвидационный бухгалтерский баланс – составляется при ликвидации предприятия по причине его банкротства.

53.  Ліквіднасць інвестыцый — гэта характарыстыка асобных аб'ектаў інвесціравання па здольнасці быць прададзенымі без страты іх рэальнай рынкавай вартасці на працягу кароткага перыяду ў выпадку змянення раней прынятых інвестыцыйных рашэнняў.

54. Математическое дисконтирование(учет) – используют в том случае , когда по известной наращенной сумме, процентной ставке и сроку, требуется определить первоначальную сумму выплат.

55. Материальные оборотные активы – прирост запасов сырья, материалов, п/ф и МБП.

56.  Менеджмент— гэта сістэма арганізацыі і кіравання вытворчасцю

57.  Менеджэр — гэта наёмны працаўнік, які ажыццяўляе функцыі кіравання прадпрыемствам з мэтай рэалізацыі задач, пастаўленых кіраўніцтвам.

58. Метод метематического моделирования – заключается в построении финансовых моделей, которые имитируют ход реальных финансовых процессов.

59. Метод экстрополяции – заключается в определении финансовых показателей на основе их динамики.

60. Налоговый риск – обуславливается возможностью введения новых налогов, изменение их ставок и методик начисления.

61.  Нарошчаная сума — гэта сума першапачаткова ўкладзеннага капіталу або доўгу разам з налічанамі адсоткамі. Сума адсоткаў за ўвесь перыяд фінансавай аперацы вызначаецца як здабытак першапачатковай сумы доўгу, выражанай у дзёсятковых дробах, адсоткавай стаўкі і колькасці перыядаў нарошчвання.

62.  Нарошчаная сума рэнты — гэта сума ўсіх членаў рэнты з налічанымі на іх адсоткамі да канца яе тэрміну.

63.  Несістэматычная (спецыфічная) рызыка — гэта рызыка, якая генерыруецца аперацыйнай дзейнасцю самога прадпрыемства і вызначаецца ўнутранымі фактарамі ажыццяўлення гэтай дзейнасці.

64. Норма прибыли на вложенный капитал – соотношение чистой прибыли к балансовой стоимости собственных средств.

65. Нормативный метод – заключается в том, что на основе заранее разработанных норм и нормативов  рассчитывается потребность предприятия в финансовых ресурсах и их источниках.

66. Основная деятельность предприятия – деятельность, для осуществления которой создано данное предприятие.

67. пад цаной пазыковых сродкау, або цаной крэдытаў, разумеюць сярэднюю разліковую стаўку адсотка за крэдыты.

68.  Пад эканамічнай неплацёжаздольнасцю разумеецца засведчаная судом няздольнасць прадпрыемства забяспечыць патрабаванні крэдытораў па аплаце тавараў, работ і паслуг, ажыццявіць плацяжы ў бюджзт і пазабюджэтныя фонды ў сувязі з перавышэннем абавязанняў даўжніка над яго маёмасцю або па прычыне няздавальняючай структуры балансу.

69.  Падатковая палітыка— гэта элемент фінансавага менеджменту, які асноўваецца на выбары найбольш эфектыўнага варыянта вышіаты падаткаў ва ўмовах альтэрнатэўных накірункаў аперацыйнай дзейнасці і ажыццяўлення звязаных з імі гаспадарчых аперацый.

70.  Падатковы ўлік, — гэта элемент узаемасувязі бухгалтарскага ўліку, законаў і палажэнняў аб ўліку, аудыце, падаткаабкладанні, гаспадарчым праве і грамадзянскім кодэксе дзяржавы, вынікам якога з'яўляецца комплексны ўлік падатковых плацяжоў і паступленняў усіх зарэгістраваных у падатковым органе падаткашіацелыпчыкаў.

71.  Пастаянны абаротны капітал — гэта сістэмная частка цякучых актываў у выглядзе грашовых сродкаў, дэбіторскай запазычанасці і вытворчых запасаў, патрэбнасць у якіх пастаянная на працягу ўсяго аперацыйнага цыклу, не залежыць ад сезонных і іншых ваганняў аб'ёму аперадыйнай дзейнасці, не звязана з фарміраваннем запасаў сезоннага захоўвання, датэрміновым завозам і мэтавым празначэннем.

72.  Пераменны абаротны капітал — гэта дадатковыя цякучыя актывы, патрэбныя ў перыяды сезоннага павелічэння аб'ёмаў дзейнасці і для стварэння страхавога запасу.

73. Першапачатковая сума — гэта сума першапачаткова ўкладзенага ў справу капіталу або доўгу.

74.  Плячо Фінансавага рычага — гэта суаднясенне паміж пазыковымі і ўласнымі сродкамі.

75. Порог рентабельности – выручка от реализации при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет прибыли.

76. Премия за ликвидность – дополнительный доход который предусматривается в расчетах эффективности инвестиций с целью компенсации рисков возможных финансовых убытков связанных с низкой ликвидностью объектов инвестироваиня.

77. Прибыль, которая облагается НПр – валовая прибыль за вычитом прибыли не подлежащей налогооблажению.