Понятийный аппарат и формулы по финансовому менеджменту

Страницы работы

Содержание работы

1.  Агрессивный тип политики и финансовых активов – означает, что текущие активы одинаковые с краткосрочными обязательствами, а  внеоборотные активы финансируются за счет собственного капитала т долгосрочных займов.

2.  Актуарый — гэта спецыяліст, які, валодаючы ведамі ў галіне тэорыі верагоднасцей, матэматычнай статыстыкі і фінансаў, здольны вызначыць рызыку і верагоднасць поспеху пры прыняці фінансавых і эканамічных рашэнняў ва ўмовах, калі наступствы гэтых рашэнняў няясныя па прычыне нявызначанасці або аддаленасці іх у будучыні

3.  Амартызацыйная палітыка — гэта элемент стратэгіі кіравання пазаабаротнымі актывамі, які ўяўляе сабой комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на акупнасць выдаткаў прадпрыемства на іх стварэнне, галоўным складальнікам якога з'яўляецца індывідуалізацыя тэмпаў абнаўлення асноўных сродкаўу адпаведнасці са спецыфікай іх эксплуатацыі ў працэсе аперацыйнай дзейнасці

4.  Ануітэт — гэта роўнавялікія плацяжы якія ажыццяўляюцца ў аднолькавыя адрэзкі часу на працягу пэўнага перыяду.

5.  Аперацыйная рызыка — гэта рызыка ў вытворчай або камерцыйнай дзейнасці ва ўмовах нявызначанасці сітуацыі па прычьше адсутнасці патрэбнай для прыняцця рашэння інфармацыі, што не гаратуе поўнага і адназначнага дасягнення станоўчага выніку.

6.  Аперацыйны цыкл — гэта перыяд, на працягу якога фінансавыя рэсурсы знаходзяцца ў запасах і дэбіторскай запазычанасці

7.  Афшорная зона — гэта дзяржавы і тэрыторыі, якія даюць ільготныя падатковыя, мытныя і іншыя ўмовы функцыянавання юрыдычных асоб

8.  Безусловная франшиза – франшиза, которая устанавливается в процентах от страховой суммы или в абсолютной величине, при которой потери во всех случаях компенсируются за вычитом обозначенной франшизы.

9.  Бизнес-план – общепринятое средство менеджмента, которое используется предприятяими любого масштаба для обоснования целей нового дела и предложения путей их достижения.

10.  Валавыя інвестыцыі — гэта агульны прырост інвеставаных сродкаў, накіраваных на пашырэнне або абнаўленне вытворчых асноўных фондаў, набыццё нематэрыяльных актываў і прырост вытворчых запасаў.

11. Валовая моржа – разница между выручкой от реализации и переменными расходами.

12. Валютный риск – возникает на предприятиях, которые ведут внешнеэкономическую деятельность под влиянием изменения курсов валют.

13. Внутренняя норма доходности инвестиций – он представляет собой максимальную ставку процентов, выраженную в десятичных дробях, под которую предприятие может взять кредит и погасить его вместе с процентами за счет полученных доходов от реализации инвестиционного проекта.

14. Выкупная вартасць – гэта сума грашовых сродкаў, якая падлягае пералічэнню лізінгадаўцу пасля заканчэння тэрміну дзеяння дагавора лізінгу па плану або датэрмІнова, за якую лiзінгаатрымальнік выкупляе аб'ект лізінгу ва ўласнасць.

15. Высший финансовые вычисления – система специальных рассчетов, связанных с принятием управленческих финансовых решений, направленных на увеличение прибыли предприятия.

16.  Вытворча-фінансавы леверыдж — гэта метад кіравання актывамі і пасівамі шляхам
выкарыстання ўзаемасувязі такіх паказчыкаў, як выручка, пераменныя і пастаянныя выдаткі, структура пасіваў і цана пазыковых сродкаў.

17.  Вытворчы леверыдж — гэта патэнцыяльная магчымасць уплываць на валавы даход шляхам змянення структуры сабекошту і аб'ёму выпуску

18.  Даход да размеркавання — гэта чысты прыбытак прадпрыемства Ішюс сума
выплачаных адсоткау за карыстанне пазыковым капіталам.

19. Депозитный риск – связан с возможностью неполучения внесенного в коммерческий банк депозита по причине банкротства последнего.

20. Дисконтирование – приведение будущих доходов к современному состоянию.

21. Дифференциал – разница между экономической рентабельностью и средней расчетной ставкой процента за кредит.

22. Добровольное банкротство – признание своего банкротства самим должником с подачей соответствующих документов в суд.

23.  Дысперсія — гэта сярэдні квадрат адхіленняў значэнняў адзнакі ад яе сярэдняй велічыні.

24. Запас финансовой прочности – разница между достигнутым объемом товарооборота и порогом рентабельности.

25. Злоумышленное банкротство – предъявление фольшивых требований кредиторами или сокрытие собственности должниками.

26. Идиальный тип политики финансовых активов – обозначает, что предприятяие финансирует как внеоборотные активы, так и текущие активы за счет собственного капитала.

27. Инвестиционная деятельность предприятия – связана с капитальными вложениями приобретением земельных участков, зданий , строений, оборудования, нематериальных и других внеоборотных активов, а также с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуск акций, облигаций и других долгосрочных ценных бумаг.

28. Инновационные инвестиции – приобретение или формирование на предприятии неметериальных активов.

29. Инфляционный риск – связан с возможностью обесценивания денежных активов предприятия и дебиторской задолженности в процессе хозяйственной деятельности под влиянием инфляции.

30.  Ідэнтыфікацыя рызыкі — гэта працэс устанаўлення пераліку асноўных відаў рызыкі, уласцівых асобным відам дзейнасці або канкрэтным гаспадарчым аперацыям.

31.  Інвестыцыйная рызыка — гэта верагоднасць узнікнення непрадбачаных фінансавых страт ва ўмовах нявызначанасці інвестыцыйнай дзейнасці

32.  Інфляцыйная прэмія — гэта дадатковы даход, які прадугледжваецца ў разліках эфектыўнасді інвестыцый з мэтай кампенсацыі страт інвестара ад абясцэньвання грошай у сувязі з інфляцыяй.

33. Камеральная проверка – осуществляестя налоговым органом по месту его нахождения на основе данных финансовой отчетности, расчетов и начислений налогов и другой информации, которая поступает в его распоряжение.

34. Капитализация чистой прибыли – ее часть, направленная на расширение операционной и инвестиционной деятельности предприятия.

35. Капитальные инвестиции – обеспечивают возобновление производственных основных средств.

36.  Касавы план прадпрыемства, пад якім разумеюць гшан паступлення і вышіаты наяўных грошай праз яго касу.

37.  Каэфіцыент варыяцыі — выражаная ў адсотках адносіна сярэдняга квадратычнага адхілення да сярэдняй арыфметычнай.

38.  Кіраванне аперацыйнай рызыкай уяўляе сабой сістэму мерапрыемстваў па іх ідэнтыфікацыі, ацэнцы, прафілактыцы і страхаванню з мэтан мінімізацыі звязаных з імі фінансавых страт у працэсе аперацыйнай дзейнасці прадпрыемства.

39. Кіраванне даходамі ўяўляе сабой распрацоўку і выкананне сістэмы мерапрыемстваў, накіраваных на дасягненне такой іх велічыні, якая дае магчымасць пакрыць цякучыя выдаткі, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю, выканаць абавязанні перад дзяржавай, уласнікамі і працоўным калектывам і атрымаць максімальна магчымую велічыню чыстага прыбытку

40. Колькасць перыядаў нарошчвання — гэта колькасць перыядаў налічэння адсоткаў.

41. Коммерческий риск – связан с возможной недобросовестностью коммерческий партнеров, которые могут невыполнить взятве на себя контрактные обязательства или не вернуть авансовые платежи.

42. Компромисный тип политики финансовых активов – предусматривает финансирование за счет краткосрочного заемного капитала всей переменной части оборотных активов.

43. Консервативный тип политики финансовых активов – предусматривает разделение текущих активов на постоянную и переменную части.

44. Консолидированная отчетность – сводная отчетность, которую составляют головные организации и предприятия, которые имеют дочерние предприятия на территории РБ и за границей.

Похожие материалы

Информация о работе