Технологічна карта на комплексний процес монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі, страница 4

Перед початком зварювальних робіт виконують перевір­ку правильності встановлення конструкцій і положення зва­рюваних деталей. Закладні деталі безпосередньо перед зва­рюванням ретельно очищають металевими щітками і скре­бачками від напливів бетону, бітума, іржі, криги, жирових плям та інших забруднень.

Зварювання стиків і закладних деталей збірних кон­струкцій доручається електрозварникам, які мають посвідчення і допуск до виконання таких робіт.

Для зварювання стиків залізобетонних конструкцій най­частіше застосовують ручне електродугове зварювання. При цьому використовують зварювальні трансформатори і генератори

Величину зварювального струму вибирають залежно від марки і діаметра електрода, положення шва в просторі і виду зварюваного з'єднання. Майстер, під наглядом якого виконують зварювальні ро­боти, щоденно фіксує в спеціальному журналі дані про процес виконання зварювання (СНиП 3.03.01-87).

Захист   зварного з'єднання від корозії. Захист стиків залізобетонних конструкцій від впливу агресивного зовнішнього середовища регламентують СНиП 2.03-11-85, СНиП 3.03-01-87 і СНиП 3.04.01-87.

Антикорозійний захист зварних швів і окремих ділянок металевих деталей виконують у процесі монтажу після зва­рювальних робіт до заповнення і герметизації швів.

Перед нанесенням антикорозійного покриття поверхні закладних деталей, зв'язків і зварних швів очищають від залишків зварного шлаку, бризків металу та інших забруд­нень.

Найпростішим антикорозійним покриттям є фарбування поверхні лаками, фарбами і емалями в два-три шари.

Роботи з антикорозійного захисту щоденно фіксують у журналі антикорозійних робіт і оформлюють актами огляду схованих робіт (СНиП 3.03.01.-87 і СНиП 3.01.01.-85*).

Таблиця 8

Машини і устаткування для монтажу

Найменування машин і устаткування

Марка

Вантажопідйомність,

т

Кількість, шт.

Кран

КС-161

3,5

1

Спец. причеп

ГКБ-8350

8,1

3

Тягач

КАмАЗ-5320

10

3

Вимоги до якості і приймання робіт

При виконанні монтажних робіт перевіряють: відповід­ність збірних конструкцій проекту; правильність встанов­лення конструкцій відповідно до робочих креслень (верти­кальність, горизонтальність, суміщення осей, товщина швів та ін); щільність їх примикання до опорної поверхні і одна до одної в межах допустимих відхилень; якість зварювання і заповнення стиків і швів; збереження конструктивних еле­ментів і їх опорядження; виконання інших спеціальних ви­мог проекту.

Виконання монтажних робіт контролюють інже­нерно-технічні працівники будівельно-монтажної організа­ції, технічного нагляду замовника, авторського нагляду про­ектної організації, інспекції державного архітектурно-буді­вельного контролю (ДАБК) згідно з вимогами СНиП 3.03.01-87 і технологічними картами.

Проміжному здаванню і прийманню схованих робіт під­лягають такі конструкції і роботи: опори і місця спирання кон­струкцій; зварювання і захист сполучень елементів стиків від корозії; герметизація стиків і швів тощо.

При прийманні змонтованих конструкцій пред'являють такі документи: паспорти на збірні конструкції, видані підприємством - виготовлювачем; сертифікати на матеріали, які застосовувались при монтажі; сертифікати на електроди, які використовувались при зварюванні; робочі креслення конструкцій з нанесенням на них усіх відхилень від проек­ту, що допущені в процесі монтажу і узгоджені з проектни­ми організаціями; журнали монтажних, зварювальних, ан­тикорозійних робіт, заповнення і герметизації стиків; акти проміжного приймання змонтованих конструкцій; акти при зварюванні і замонолічуванні стиків; дані про результати інструментальної перевірки конструкцій; опис дипломів і посвідчень електрозварників, які працювали при монтажі конструкцій.

Таблиця 9

Схеми операційного контролю якості монтажних робіт

Найменування процесу, що підлягає контролю

Предмет

контролю

Інструмент і спосіб контролю

Періодичність контролю

Відповідальний за контроль

1

2

3

4

5

Приймання плит

 • Наявність паспортів
 • Відповідність геометричних розмірів
 • Наявність дефектів

Візуально, метр складний металевий

До початку монтажу

майстер

Підготовка до монтажу плит

 • Очистка від бруду та іржі
 • Наявність контрольних рисок

Візуально

До початку монтажу

майстер

Підготовка місць установки плит

Очистка від бруду та іржі

Візуально

До початку монтажу

майстер

Монтаж плит покриття

 • Дотримання послідовності монтажу
 • Установка елементів у відповідності зі схемою

Візуально

В процесі монтажу

майстер

Зароблюванна стиків між плитами

 • Відповідність заробки швів проекту

Візуально

В процесі монтажу

Майстер, контролює геодезист

Монтаж плит покриття

 • Надійність стропування
 • Відповідність позначок пректу

Візуально, метр складний металевий,нівелір,висок

В процесі монтажу

виконроб

Заробка стиків між плитами

 • Надійність і якість заробки стиків

Візуально

В процесі монтажу

виконроб

Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати

На весь обсяг робіт, передбачений технологічною картою, керуючись відповідними збірниками ЕНиР, складаємо калькуляцію витрат праці, машинного часу і заробітної плати .Дані приведені в табличній формі