Технологічна карта на комплексний процес монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі, страница 2

Графік вантажопідйомності для даної довжини стріли винесений в графічну частину проекту.

Техніко-економічне обґрунтування методів монтажу та монтажного крана

Для завершення вибору монтажного крана необхідно по двом варіантам визначити ТЕП:

- тривалість монтажних робіт(Т);

- собівартість монтажу 1т.(Сод);

- питомі капітальні вкладення(Кпит);

- приведені витрати(Пі);

Варіант, у якого приведені витрати мінімальні, є кращим.

а)Тривалість монтажних робіт

Т=мч* пшт/8

Нмч- норма машинного часу на розвантаження та установку конструкцій;

пшт- кількість конструкцій

Для даного варіанта розрахунок матиме вигляд

Т1вар2вар= 0,29(78+432) + (0,59+0,11*1,24)*78+ 0,3*432*11=147,9+60,84+142,56=351,3

Т=351,3 /8 =44 маш.зм.

б)собівартість монтажу конструкцій

Сод =1,08 См.зм*Т+1,5S 3п + 1.08п

См.зм - собівартість машинозміни крану;

 3п – сума заробітної плати за розвантаження та встановлення конструкцій;

п- затрати на підготовчі роботи в грн. приймаємо рівні нулю

Обрахуємо дані значення :

Собівартість монтажу конструкцій буде рівна відповідно:

Сод1вар=1,08*31,4*38,05-47*44 =1290-40 грн.

Сод2вар=1,08*31,4*35,49=1203-50 грн.

в)Питомі капіталовкладення

Кпитір*Т/Тріч.зм

Сір- інвентарно-розрахункова вартість крану

Тріч.зм - кількість змін роботи крана на рік

Кпит1вар=23000*31,4/315,75=2287,3

Кпит2вар=20300*31,4/384,38=1658,3

г)приведені витрати

Піоднпит

Ен- нормативний коефіцієнт(=0,15)

П1 =1290-40 +0,15*2287,3=1633,5

П2 =2819-16 +0,15*1658,3=1452,3

Техніко-економічні показники варіантів

Показники

Одиниця

Варіант1

Варіант 2

1

Тривалість монтажних робіт

Змін

31,4

31,4

2

Собівартість монтажу 1т. конструкцій

грн.

1290-40

1203-50

3

Питомі капіталовкладення на 1т. річної продуктивності праці

грн.

2287,3

1658,3

4

Приведені витрати

грн..

1633,5

1452,3

Як бачимо, найбільш вигідним є другий варіант.

Визначення просторових параметрів потокової організації

 монтажних робіт.

Для забезпечення потокової організації комплексного процесу монтажних робіт, розчленуємо будинок на 3 монтажні дільниці по прольотам. Схема членування показана в графічній частині.

Вибір транспортних засобів.

Відомості про вибрані транспортні засоби

          Для перевезення збірних конструкцій, залежно від їх маси і габаритних розмірів, вибираємо відповідний тип і марку транспортних засобів, керуючись довідковими даними.

         При монтажі колон з транспортних засобів обираємо човниковий спосіб перевезення – зі зміною причепа.

Кількість тягачів -  визначаємо, як:

,

де - тривалість монтажу, хв.;

 - тривалість циклу транспортної машини, хв.

Тривалість монтажу - ,

де  - кількість конструкцій;

Норму часу знаходимо з довідникової літератури (Єни Е4-1, т2, 8б)

=1,8 мшино-год

(хв);

Тривалість циклу транспортної машини -

де - середня швидкість руху транспортної машини, хв. Приймаємо рівним 40 км/год.

 - тривалість зчеплення автотягача на об’єкті і в пункті навантаження з урахуванням маневрування. Обирається 5 хв.

 - тривалість розчеплення автотягача на об’єкті і в пункті навантаження з урахуванням маневрування. Обирається 5 хв.

 - відстань між пунктами навантаження і розвантаження елементів, км. Згідно завдання = 10 км.

(хв)

 тягач.

Кількість причепів обчислюємо за формулою:

,

 причепа.

Відомості про вибрані транспортні засоби заносимо до таблиці:

ТБВДод1(П

2.  РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

Область застосування

Розробляється технологічна карта на монтаж прогонів довжиною 6 метрів, висотою 2 м, вагою 3,23 т і залізобетонних ребристих плит покриття  площею 18 м2(розміри 3×6м), вагою 1,9т. Кількість елементів, що монтуються, вказана в табл.1.

Монтаж виконується краном К-161, доставка конструкцій (плит)

Організація і технологія виконання робіт

Транспортування, приймання та складування збірних конструкцій

Конструкції для призначені для монтажу перевозять у кузовах вантажних автомобілів без причепів або з одно- і двоосьовими причепами, автотягачами з напів­причепами і спеціалізованими транспортними засобами - панеле, возами залежно від габаритних розмірів і маси. Умови перевезення регламентовані СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 13015.4-84 * і ГОСТами на окремі види конструкцій.

Обов‘язково перевозити конструкції  у положенні, близькому до проектного (балки, ферми, пли­ти, панелі стін), а коли це неможливо, то у положенні, зруч­ному для транспортування (колони, рами та ін.).

Укладають збірні конструкції у транспортні засоби на дерев'яні підкладки і прокладки прямокутного перерізу. Товщина прокладок повинна бути не менше 30 мм і на 20 мм більше висоти стропувальних петель. При багато­ярусному навантаженні однотипних конструкцій прокладки розміщують на одній вертикалі одну над одною по лінії підйомних пристроїв (петель, отворів) або в інших місцях, вказаних в робочих кресленнях. Зсув прокладок допускаєть­ся не більше 10 мм. Між конструкціями і бортами вантаж­ної платформи залишають зазори не менше 50 мм.

Вхідний контроль якості та прийман­ня збірних конструкцій. При прийманні збірних конструкцій перевіряють: наявність паспорта; відповідність геометричних розмірів елементів проектним; наявність, роз­міри і правильність розміщення закладних деталей, мон­тажних петель, отворів і випусків арматури; зовнішній ви­гляд виробу та якість поверхонь — згідно з ГОСТами або ТТУ (деформація, тріщини, раковини, напливи та ін.). Від­хилення від проектних розмірів, що допускаються, регла­ментують ГОСТи на окремі види конструкцій.