Планування житлового кварталу і території машинобудівного заводу в місті Харків, страница 4

5. Розрахунок площі території машинобудівного заводу

Згідно    завдання    (варіант    6)    на    території    машинобудівного    заводу розташовані наступні цеха.

Найменування цеху

Розміри цеху, м

1

2

3

1

Передзаводська з бюро пропусків

12  18

2

Заводоуправління

18  36

3

Лабораторія

12  42

4

Їдальня

18  48

5

Гуртожиток ВОХР

12  48

6

Поліклініка

12  36

7

Стоянка особистого транспорту

24  60

8

Механічний цех

48  72

9

Механоскладальний цех

72  144

10

Цех упаковки та здачі продукції

72  96

11

Ливарний цех

72  72

12

Ковальсько-пресовий цех

72  72

13

Термічний цех

48  72

14

Інструментальний цех

48  72

15

Ремонтно-механічний цех

36  72

16

Експериментальний цех

48  72

17

Деревообробний цех

48  48

18

Лісосушилка

18  36

19

Лісопильний цех

12  36

20

Склад лісоматеріалів

18  60

21

Компресорна

12  24

22

Котельна

24  24

23

Головний магазин

18  48

24

Склад заготовок та напівфабрикатів

18  48

25

Склад металу

18  36

26

Склад шлаку

18  36

27

Склад твердого палива

48  60

28

Мазутосховище

18  24

29

Склад мастила

9  24

Визначаємо    площу    забудови    території    машинобудівного    заводу    за формулою

Sз = 12  18+18  36+12  42+18  48+12  48+12  36+24  60+48  72+72  144+

+72  96+72  72+72  72+48  72+48  72+36  72+48  72+48  48+18  36+12  36+

Арк.

301-БП.00000.ПЗ

Змн.    Арк.          № докум.           Підпис     Дата


+18  60+12  24+24  24+18  48+18  48+18  36+18  36+48  60+18  24+9  24=

=60672 м2

Визначаємо площу території машинобудівного заводу за формулою

де kз  – коефіцієнт забудови території машинобудівного заводу, складає 45%

55 %. Приймаємо 45 %.

Схема ділянки машинобудівного заводу

Визначаємо розміри території машинобудівного заводу. По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати

х    1,1х =1,1 х2   = 183120 м2

де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки.

Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою

Визначаємо чому буде дорівнювати довша сторони ділянки за формулою

1,1х =1,1    408 = 449 м2

6. Планувальне рішення території машинобудівного заводу

Територія промислового підприємства простої у плані форми, розміром 408 м на 449 м. Будівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими.

На території заводу знаходяться наступні зони перед заводська, виробнича,

допоміжна та складська.

До     передзаводської    зони     входять:     прохідна     з     бюро     пропусків,

заводоуправління,    лабораторія,    їдальня,     поліклініка,    стоянка     особистого

транспорту.

До виробничої зони входять: механічний цех, механоскладальний цех, цех

упаковки та здачі продукції, ливарний цех, ковальсько-пресовий цех, термічний


Змн.    Арк.          № докум.           Підпис     Дата

301-БП.00000.ПЗ

Арк.


цех, цех металоконструкцій, інструментальний цех, ремонтно-механічний цех, експериментальний цех.

До допоміжної зони входять: деревообробний цех, лісосушильний цех, лісопильний цех, склад лісоматеріалів, компресорна, котельна та газогенераторна.

До складської зони входять: головний магазин, склад заготовок та напівфабрикатів, склад металу, склад шлаку, склад твердого палива, мазутосховище, склад мастил.

Зони,  розташовані  таким  чином  щоб  ті  у  яких  виділяються  найменші

шкідливості (передзаводська) були ближче до селітебної території. Цехи у зонах

розташовані з урахуванням тих же умов.

При  вирішені  розташування  будівель  на  території  заводу  враховувалися,

наступні умови: енергетичні цехи (котельня, компресорна, газогенераторна з газоочисткою) були наближені до цехів із найбільшою потребою енергії (ливарний, термічний, ковальсько-пресовий), деревообробні цехи та склади з горючими матеріалами розташовані з навітряної сторони по відношенню до “гарячих ” цехів (ливарний, термічний), більш високі цехи не закривали від переважаючих напрямків вітрів аераційні ліхтарі більш низьких будівел ь, відстань між будівлями задовольняла вимогам пожежної безпеки.

7. Література.

1.  Бирюков Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных мест и промышленных территорий. Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. Школа, 1978. -

232 с.

2.  В.К. Степанов, Л.В. Великовский, А.С. Тарунин. Архитектура гражданских и

промышленных зданий. Основы планировки населенных мест. М : ВШ. 1985.

3.  Тусунова М.И. Планировка городов и населенных мест. Учеб. Для строит. Техникумов по спец. № 1201 “Архитектура”. – М.: Высш. Шк. 1986. – 207 с.

4.  Містобудування.  Планування  і  забудова  міських  територій  і  сільських поселень. Державні будівельні норми України ДБН 360-92. Київ. 1992.

5.  СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР.

– М.: Стройиздат. 1983. – 136 с.

6.  Методические   указания   к   разделу   “Планировка   и   благоустройство

микрорайона”  курсового  проекта  №  2  по  архитектуре  для  студентов  ІІІ  курса

специальности “Промышленное и гражданское строительство” / Сост. И.Н. Скрыль,

А.М. Сердюк – Полтава: ПолтИСИ, 1987. – 24 с.

7.  Методичні     вказівки     до     розробки     генерального    плану     території

промислового підприємства в курсовому проекті № 2 з архітектури для студентів спеціальності 2903 “Промислове й цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с.

8.  Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел.


Змн.    Арк.          № докум.           Підпис     Дата

301-БП.00000.ПЗ

Арк.