Планування будівельного майданчика розміром 120*120м, страница 2

2. Ущільнення ґрунту причіпним котком ДУ-39А при довжині гону до 100 м та кількості проходів по одному сліду 6 разів (для обох варіантів механізації однаковий).Згідно із ЕНиР Е2-1-29 т. 3,1а, 2а отримаємо:

3. Кінцеве планування майданчику бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180 при робочому русі в двох напрямках. Згідно із ЕНиР Е2-1-36, т.1, 5б отримаємо:


Визначення техніко-економічних показників для комплекту машин і їх аналіз

Для спрощення підрахунків при визначення ТЕП варіантів механізації земляних робіт визначимо змінну нормативну продуктивність , річну нормативну продуктивність машини . Також визначимо тривалість роботи будь-якої машини в змінах .

Для визначення змінної нормативної продуктивності скористаємося формулою:

,

де Е - кількість продукції, на яку встановлена норма витрат машинного часу;  - тривалість робочої зміни у годинах (одна зміна – 8 годин);  - норма витрат машинного часу.

Для визначення річної продуктивності машини використаємо формулу:

,

де  - нормативна кількість робочих змін на протязі року [2;20]

Для визначення тривалості роботи будь-якої машини в змінах скористаємося наступною формулою:

,

де n - кількість машин, які одночасно виконують роботу.

Обчислимо усі вище наведені показники для кожного із процесів кожного варіанту комплексної механізації.

І. Для першого варіанту механізації отримаємо:

1) розробка та переміщення ґрунту І групи двома бульдозерами ДЗ-42 на тракторах Т-74:

2) ущільнення ґрунту причіпним котком ДУ-39А:

3) кінцеве планування бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180:

ІІ. Для другого варіанту механізації отримаємо:

1)  розробка та переміщення грунту: скрепером причіпним ДЗ-33 і трактора Т-74 , qк=3м3:

2) ущільнення ґрунту причіпним котком ДУ-39А:

3) кінцеве планування бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180:


Техніко-економічне обґрунтування вибору комплектів машин

При техніко-економічній оцінці ефективність застосування машин визначається такими показниками: собівартістю одиниці продукції.

Собівартість одиниці продукції визначається за формулою:

,

де  - виробнича собівартість машино-зміни, що входить до комплекту;  - тривалість роботи машини; n - кількість машин, які одночасно виконують одну роботу;  - об’єм виїмки.

Питомі капітальні вкладення визначаються за формулою

,

де  - розрахункова вартість машин (додаток 1);  - річна нормативна продуктивність відповідних машин.

Визначаємо приведені питомі витрати для обох варіантів механізації

Обчислимо собівартість одиниці продукції для обох варіантів комплексної механізації:

Обчислимо питомі капітальні вкладення для обох варіантів комплексної механізації:

Визначаємо тривалість виконання робіт:

Визначаємо питомі приведені витрати:

Для порівняння техніко-економічних показників варіантів механізації зведемо підраховані значення в таблицю.

Показник

Одиниця виміру

Показник за варіантами

1 варіант

2 варіант

1. Тривалість робіт

зміна

5,1

8,37

2. Собівартість одиниці

грн. коп.

0,14

0,15

3.Питомі капіталовкладення

грн. коп.

0,02

0,01

4.Питомі приведені витрати

грн. коп.

0,14

0,15

Приймаємо перший варіант механізації в складі бульдозера ДЗ-24 на тракторі

Т-180 і причіпного котка ДУ-39А тому, що в даному випадку менші витрати.


Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати

На весь обсяг робіт, керуючись відповідними збірниками ЕНиР, складаємо калькуляцію витрат праці, машинного часу і заробітної плати.

Найменування процесу

Обгру-нтування (ЕНиР)

Од. виміру

Обсяг робіт

Норма часу (люд.-год., маш-год.)

Розцінка (грн.-коп.)

Витрати праці (люд.-год., маш.-год,)

Заробітна плата (грн.-коп.)

Склад ланки, професія, розряд кільк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Розробка та переміщення грунту І групи бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180 з відвалом ящичного типу на відстань 60,00 м

§Е2-1-22

т. 2,

6а, 6г

100м3

24,7

1,54

(1,54)

1-63

39,81

41-08

Маши-ніст

6р-1чол,.

2. Ущільнення ґрунту причіпним котком ДУ-39А при довжині гону до 100 м та кількості проходів по одному сліду 6 разів

§Е2-1-29 т. 3,

1а, 2а

1000м2

9,88

1,64

(1,64)

1-73,6

16,20

17-15

Маши-ніст

6р-1чол.

3. Кінцеве планування майданчику бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180 при робочому русі в двох напрямках

§Е2-1-36

т.1,

1000м2

14,4

0,19

(0,19)

0-20,1

2,74

2-89

Маши-ніст

6р-1чол.

Σ

58,75

61-12


Результати техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники комплексу механізованих земляних робіт розраховують у такому складі:

Витрати праці на весь обсяг робіт - (люд.-зм.)

Витрати праці на прийняту одиницю вимірювання (м3) – mод., люд.-зм.

 (люд.-зм.)

де = обсяг земельних робіт (об’єм розробленого грунту) об’єм виїмки, м3

Витрати машино-змін на весь обсяг робіт – м, маш.-зм.

(маш.-зм)

Виробіток В на одного виробника за зміну, м3:

3)

Витрати на механізацію земляних робіт грн. коп. :

(грн. коп.)

де- собівартість 1 м3 розробленого грунту, грн.коп.;

= об’єм виїмки, м3


Література

1. ЕНиР Сб. 2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные работы. – М., Стройиздат, 1989.

2. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи „Техніко-економічна оцінка комплексної механізації виробництва” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. – Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001. – с. 20. Укладачі: Лапінцев Федір Сергійович, доцент, канд. техн. наук; Шило Олексій Олександрович, ст. викладач.

3. Черненко В.К. и др. Проектирование земляных работ. – К.. Высш.шк.,1989.

4. Драченко Б.Ф., Ерисова Л.Г., Горбенко П.Г. Технология строительного производства. Учебник. - М.. Алгопромиздат, 1990.