Методичні вказівки та завдання до розрахунково-проектувальної роботи з курсу „Опір матеріалів” (спецкурс „Теорія пружності”) на тему ”Використання функції напружень при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності та згин пластин”, страница 3

– використовуючи рівняння  – , та отримані константи , записати рівняння прогинів та внутрішніх сил, побудувати їх епюри. При цьому визначити відповідні величини не менш ніж у 5 точках вздовж радіуса пластини;

– визначити максимальні значення внутрішніх сил та напружень.

Варіант індивідуального завдання вибирається із додатків Б та В.

2.5 Контрольні запитання

1.  Що називається пластиною?

2.  Запишіть рівняння пружної поверхні пластини (рівняння Софі-Жермен).

3.  Основні положення та гіпотези, що використовуються при розрахунках пластин.

4.  Які внутрішні зусилля виникають у пластинах? В яких одиницях вони вимірюються?

5.  Запишіть залежність між внутрішніми силами та функцією прогинів.

6.  Граничні умови для круглих і прямокутних пластин.

7.  Зобразіть та поясніть правило знаків для внутрішніх зусиль.

Література

1. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: У2 ч., 5 кн. – Ч. І, кн. 3. Опір двовимірних і тривимірних тіл: Підручник / В.Г. Піскунов, В.С. Сіпетов, В.Д. Шведов, Ю.М. Федоренко; За ред. В.Г. Піскунова. – К.: Вища шк., 1995. – 271 с.

2. Толстопятов Р.В. Курс лекцій зі “Спецкурсу опору матеріалів” для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форм навчання. –Полтава, видавництво ПолтНТУ, 2007. – 155с.


Додаток А

Варіанти завдань для розрахунку плоского напруженого стану

Додаток Б

Варіанти завдань для розрахунку пластин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Положення координатних осей та розміри:

– прямокутної пластини

– круглої пластини


Додаток В

параметри пластини та навантаження

 
 

1  

3

2,2

1

20

0,1

70

40

120

 

2  

4

2,2

1

24

0,15

80

30

100

 

3  

5

3,6

2

28

0,2

150

50

170

 

4  

6

3,2

2

32

0,25

170

50

110

 

5  

7

4,2

3

34

0,3

150

60

170

 

6  

8

4,4

2

56

0,35

360

100

100

 

7  

3

1,2

1

28

0,12

140

30

150

 

8  

4

3,6

2

30

0,14

100

50

130

 

9  

5

4,6

1

44

0,16

340

60

120

 

10   

6

5,2

1

55

0,28

450

80

190

 

11   

7

5,2

3

60

0,22

400

60

110

 

12   

8

5,4

4

70

0,24

690

70

120

 

13   

3

1,5

1

18

0,26

40

20

150

 

14   

4

2,5

2

16

0,28

50

30

130

 

15   

5

3,5

3

22

0,32

80

40

190

 

16   

6

3,5

2

28

0,34

110

40

180

 

17   

7

3,8

1

34

0,36

180

70

200

 

18   

8

4,2

2

80

0,38

1000

120

120

 

19   

3

1,8

1

30

0,4

110

30

190

 

20   

4

2,6

2

44

0,1

300

80

110

 

21   

5

2,4

1

55

0,15

440

90

130

 

22   

6

2,8

2

60

0,2

710

60

140

 

23   

7

3,2

1

72

0,25

630

110

110

 

24   

8

3,8

3

54

0,3

320

100

110

 

25   

3

2,2

1

26

0,35

90

50

160

 

26   

4

1,8

1

42

0,12

350

50

130

 

27   

5

1,8

1

54

0,26

450

80

120

 

28   

6

2,6

1

68

0,28

530

90

110

 

29   

7

3,6

3

50

0,32

410

50

130

 

30   

8

4,6

3

48

0,28

360

60

200