Вивчення складу та структури Єдиних норм й розцінок на будівельні, монтажні, й ремонтно-будівельні роботи, страница 2

е) при провадженні робіт у закритих спорудах і приміщеннях (колекторах, резервуарах, бункерах, камерах і т.п.), верхня оцінка яких перебуває нижче 3 м. від поверхні землі, - 1,1;

ж) при роботі в діючих цехах підприємств зі шкідливими умовами праці ( у яких робітникам промислового підприємства встановлений скорочений робочий день) – 1,15, а при наявності виробничих умов, зазначених у підпункті «а», крім того, один з коефіцієнтів, передбачених цим підпунктом.

Якщо робітники, що виконують будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи в діючих цехах зі шкідливими умовами праці, переведені на скорочений робочий день, то розцінки перераховуються виходячи з годинних тарифних ставок, а коефіцієнт, передбачений у підпункті «ж», не застосовується. У цьому випадку, а також у випадках, коли розцінки в збірниках ЄНіР і ВНіР визначені зі скороченого робочого дня, до норм часу й розцінкам при наявності виробничих умов, зазначених у підпункті «а», може бути застосований один з коефіцієнтів, передбачених цим підпунктом.

У випадках виконання робіт при сполученні виробничих умов, зазначених у підпунктах «а» - «е», може бути встановлений тільки один з передбачених у цих підпунктах коефіцієнтів.

У параграфах ЄНіР і ВНіР, як правило, приводяться:

а) коротка характеристика машин (для механізованих процесів);

б) вказівки по застосуванню норм для окремих складних будівельних процесів або нових видів робіт (при необхідності);

в) склад робіт нормованого процесу (перерахування основних операцій, передбачених нормами);

г) розрахунковий склад ланок (найменування професій і співвідношення робітників по розрядах);

д) норми часу (Н.вр.) і розцінки (Расц.) у вигляді дробу ( над рискою – Н.вр., під рискою – Расц.) або роздільно у двох суміжних графах.

Норми часу вказуються в людино-годинах, а розцінки – у рублях і копійках на прийнятий у параграфі вимірник.

На сьогодні розцінки, вказані у ЄНіРах необхідно збільшувати на коефіцієнт, який приймають в межах від 8-15, це робиться для того, щоб отримані значення заробітних плат відповідали реальним цінам.

Розцінки підраховані множенням годинної тарифної ставки робочого відповідного розряду (для будівельних процесів, виконуваних індивідуально) або середньої годинної тарифної ставки ланки (для ланкових процесів) на норму часу. Для спрощення розрахунків по зарплаті розцінки округлені.

Норми виробітку, як правило, у параграфах ЄНіР і ВНіР не приводяться, а при необхідності можуть бути розраховані діленням установленої тривалості зміни на норму часу й множенням отриманого результату на кількість робітників, зайнятих виконанням відповідної роботи.

У параграфах ЄНіР і ВНіР на механізовані процеси, крім норм часу робітників, приводятся в дужках без вказівки найменування норми часу машин у машино-годинах. При роботі комплекту машин як єдиний агрегат у дужках приводяться норми часу агрегату в цілому. У деяких параграфах норми часу машин (у машино-годинах) зазначені окремим рядком (графою).

Норми часу машин, що епізодично беруть участь у виробничих процесах, у збірниках, як правило, не приводяться.

У ряді збірників ЄНіР і ВНіР поряд з нормами й розцінками на окремі будівельні або монтажні процеси наведені в одній таблиці підсумовані норми й розцінки на комплексний процес у цілому без округлення підсумкових значень.

Якість роботи, виконаної робітниками, повинне задовольняти вимогам СНиП і інших діючих технічних умов на виробництво й приймання відповідних видів робіт. Роботи, виконані з порушенням вимог СНиП і технічних умов, є браком і оплаті за діючими розцінками не підлягають.

Кожний параграф збірників ЄНіР і ВНіР, які не розділяються на випуски, позначається двома цифрами (шифром), з яких перша відповідає номеру збірника, а друга – параграфу всередині даного збірника, наприклад, «§ Є25-7» позначає § 7 зб.   Є-25 «Такелажні роботи». У тих випадках, коли збірник розбитий на окремі випуски, шифр параграфа позначається трьома цифрами, з яких перша відповідає номеру збірника, друга-випуску даного збірника й третя – параграфу всередині випуску, наприклад, «§ Є2-3-5» позначає §5 вип. 3 «Буровзривні роботи» зб. Є2 «Грабарства».

Наведені в збірниках ЄНіР і ВНіР  межі числових показників (довжини, перетину, діаметра, маси, вантажопідйомності, місткості й т.п.), у яких зазначено «до», варто розуміти включно.


Задача №1

Умова задачі:

Визначити склад ланки необхідний для завантаження 23 вантажі із написом на упаковці спеціальне обладнання масою по 0,75 т кожний, самохідним стріловим краном. Визначити трудомісткість завантажувальних робіт.

Вирішення задачі:

Для вирішення даної задачі використано збірник єдиних норм та розцінок на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи Є25 «Такелажні роботи».

Проаналізувавши ввідну частину збірника та вивчивши його структуру, встановлено, що для вирішення задачі, норму витрат часу Н.вр. та склад ланки необхідно приймати у відповідності до розділу 2 «Завантаження та розвантаження вантажів».

Виходячи із умов задачі, де вказано, що завантаження вантажів здійснюється за допомогою самохідного стрілового крану, склад ланки, який необхідний для виконання завантажувальних робіт приймаємо згідно § Є25-14 табл. 1 у залежності від маси вантажу.

Отже, для завантажувальних робіт приймаємо такий склад ланки:

Такелажники: 3 роз. – 1, 2 роз. – 1.

Машиніст: 5 роз. – 1.

Помічник.

Трудомісткість— це загальні затрати людського часу на ви­конання будівельного процесу; вимірюється в людино-годинах (люд./год). І визначається за формулою (1):

                                                 Т  = Н.вр. × V                                    (1)

де,

Н.вр. – норма витрат часу, що приймається згідно відповідного збірника ЄНіР ;

V – обсяг робіт.

Згідно Є25-14 табл. 1 у залежності від ваги вантажу та виду робіт Н.вр.=0,6

Отже, згідно формули (1), машиномісткість дорівнює:

Т = Н.вр. × V =0,6×1,1×23 = 15,18 (люд./год.)

Результати

Склад ланки:

Такелажники: 3 роз. – 1, 2 роз. – 1.

Машиніст: 5 роз. – 1.

Обґрунтування: Є25-14 табл.1.

Трудомісткість:

Т = 15,18 маш./год.

Обґрунтування:  Є25-24 табл.2 1б.


Задача №2

Умова задачі:

Визначити трудомісткість процесу зведення зовнішніх стін на висоті 24м із пройомами 4,3% у обсязі 173м3 із звичайної цегли під штукатурку. Товшина стіни – 2 цеглини.

Вирішення задачі:

Для вирішення задачі №2 використано збірник єдиних норм та розцінок на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи Є3 «Кам’яні роботи».

Проаналізувавши ввідну частину збірника та вивчивши його структуру, встановлено, що для вирішення задачі норму витрат часу Н.вр. необхідно приймати у відповідності до розділу 3 «Кладка стін із кирпечу».

Виходячи із умови задачі, де вказано, що кладка стін виконується із цегли, розв’язок виконуємо згідно §Є3-3, а норму витрат часу Н.вр. приймаємо з таблиці 3 у залежності від товщини стіни, виду кладки та складності стін.

Норма витрат часу дорівнює: Н.вр. = 2,8 люд./год.

Відповідно до п.17 §Є3, де вказано, що нормами даного збірника передбачене провадження робіт на висоті до 15 м. від рівня землі. В даній задачі відстань від землі – 24 м., тому норма витрат часу збільшується на.