Вивчення складу та структури Єдиних норм й розцінок на будівельні, монтажні, й ремонтно-будівельні роботи

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра організації і технології будівництва та охорони праці

Контрольна робота № 1

«Вивчення складу та структури ЄНіР»

Виконала студентка                                групи 301-БП

Кужим О.Ю.

Керівник роботи

Гасій Г.М.

Полтава 2009

Зміст

Основні відомості та загальні положення ЄНіР………………………………3

Задача №1…………………………………………………………………………10

Задача №2…………………………………………………………………………12

Додаток А…………………………………..………………………………..……14

Додаток Б………………….………………………………………………………14

Додаток В...………………………………………………………..………………15

Список використаної літератури………………………………………………16

 


Основні відомості та загальні положення ЄНіР

Єдині норми й розцінки на будівельні, монтажні, й ремонтно - будівельні роботи (ЄНіР) затверджені Державним будівельним комітетом СРСР, Державним комітетом СРСР по праці й соціальних питаннях для обов’язкового застосування в будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних і прирівняних до них організаціях, а також у підрозділах (бригадах, відділеннях) виробничих об’єднань, підприємств, організацій і установ, що здійснюють будівництво й капітальний ремонт господарським способом.

Термін дії затверджених Єдиних норм і розцінок становив п’ять років, протягом якого вони підлягають обов’язковій перевірці й при необхідності змінювалися на нові, а в міру вдосконалення техніки,технології,організації виробництва й праці в них вносилися відповідні доповнення й зміни.

Повний перелік затверджених збірників і випусків ЄНіР наведений у додатку 1 ЄНіРу із загальними положеннями.

На будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи, не охоплені ЄНіР,міністерства й відомства розробляли відомчі норми й розцінки (ВНіР).

ВНіР затверджувалися керівником міністерства або відомства за узгодженням з відповідним центральним або республіканським комітетом профспілки і були обов’язковими для всіх організацій даного міністерства або відомства.

Перелік зареєстрованих у СССР збірників і випусків ВНіР наведений у додатку 2 ЄНіРу із загальними положеннями.

Розцінки в збірниках ЄНіР, за винятком зазначених випадків, підраховані по наступних годинних тарифних ставках (табл.1), установлених для робітників, зайнятих у будівництві й на ремонтно-будівельних роботах (на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах), при семигодинному робочому дні*.

Таблиця 1

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

На роботах з нормальними умовами праці, коп.

59

64

70

79

91

106

Для робітників, зайнятих у будівництві й на ремонтно-будівельних роботах, на вертикальних роботах** і на роботах із проходки гірських схилів, установлені наступні годинні тарифні ставки (табл.2) при семигодинному робочому дні.

Таблиця 2

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

На верхолазних роботах і на роботах із проходки гірських схилів, коп.

73

79

88

99

113

131

Годинні тарифні сітки робітників, зайнятих у будівництві й на ремонтно-будівельних роботах з важкими й шкідливими умовами праці, а також на верхолазних роботах зі шкідливими умовами праці, підвищуються до 12 відсотків, на роботах з особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці, - до 24 відсотків.

____________________________________

* При шестиденному робочому тижні або п’ятиденному робочому тижні із двома вихідними днями.

** У відповідності зі СНиП ІІІ-4-80 «Техніка безпеки на будівництві» верхолазними вважаються роботи, виконувані на висоті більше 5 м. від поверхні землі, перекриття або робітника настилу, над якими виробляються роботи безпосередньо з конструкцій при їхньому монтажі або ремонті. При цьому основним засобом, що охороняє від падіння з висоти, є запобіжний пояс.Єдиними й відомчими нормами і розцінками передбачене виконання робіт при дотриманні встановлених правил техніки безпеки ( СНиП ІІІ-4-80 «Техніка безпеки в будівництві» ), а також врахований час, необхідний для періодичного відпочинку робітників протягом робочої зміни.

Єдиними й відомчими нормами і розцінками врахований час, затрачуваний на переміщення матеріалів тільки на відстані, зазначені у відповідних вступних або технічних частинах збірників і глав параграфів. Переміщення матеріалів на відстані, що перевищують враховані в збірниках норм варто нормувати й розцінювати по § 20 збірника 1 ЄНіР «Внутрішньобудівельні транспортні роботи». Відстані переміщення, не кратні 10 м, округлюються убік більшого до повних 10 м. Наприклад, перенесення на 14 м, варто нормувати як перенесення на 20 м.

При виробництві будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт у зимових умовах на відкритому повітрі й у приміщеннях, що не обігріваються, до єдиних і відомчих норм часу й розцінок варто застосовувати усереднені коефіцієнти, наведені в додатку 3 ЄНіРу із загальними положеннями.

При виконанні робіт у більш складних виробничих умовах у порівнянні з передбаченими в ЄНіР і ВНіР (при реконструкції, технічному переозброєнні, розширенні й капітальному ремонті промислових підприємств, будинків і споруд, при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і т.п.), внаслідок чого знижується продуктивність праці робітників, допускається встановлювати до норм часу й розцінок на відповідні роботи коефіцієнти в наступних розмірах:

а) на діючих підприємствах ( у цехах, корпусах, на виробничих площадках ) при наявності в зоні провадження робіт діючого технологічного встаткування ( верстатів, установок, печей, кранів, конвеєрів і т.п.), або

розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або запиленості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньо цехових і внутрішньозаводських шляхах – від 1,1 до 1,20, а на підприємствах металургійної, хімічної й нафтохімічної галузей промисловості – від 1,1 до 1,25;

б) на підприємствах ( у цехах, корпусах, на виробничих площадках), зупинених для виробництва будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, а також у будинках і спорудах всіх призначень при наявності в зоні провадження

робіт приміщення, що захаращує, предметів (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного й лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів і т.п.) – від 1,1 до 1,15;

в) при провадженні робіт у тепляках – 1,1;

г) при виконанні робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, у місцях проходу комунікацій електропостачання, у діючих електроустановках, поблизу конструкцій і предметів, що перебувають під напругою ( у випадках, коли повне зняття напруги по виробничих умовах неможливо), якщо це пов’язане з обмеженням дій робітників спеціальними вимогам техніки безпеки, - від 1,1 до 1,2;

д) при температурі повітря на робочому місці більше 40º у приміщеннях – від 1,15 до 1,25;

Похожие материалы

Информация о работе