Фактори, які впливають на надходження податку на прибуток, виявлені при проведенні податкового контролю

Страницы работы

Содержание работы

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Фактори, які впливають на надходження податку на прибуток, виявлені  при проведенні податкового контролю.

Для об’єктивної оцінки факторів, які впливають на досліджуване явище при проведенні багатофакторних економіко-статистичних досліджень,  важливо врахувати думку різноманітних спеціалістів у цій галузі. В зв’язку з цим пропонується наступний метод подібного обліку.

На першій стадії дослідження яких-небудь економічних показників доречно перш за все формалізувати наявні апріорні свідчення за допомогою методів рангової кореляції.

Збір думок спеціалістів здійснюється шляхом їх опитування. Кожному спеціалісту пропонується заповнити анкету, в якій перераховуються фактори, які можуть впливати на досліджуваний показник, і їх розмірність. Фактори необхідно розташовувати в рядок по мірі зміщення степеню їх впливу. Фактору, який за думкою даного спеціаліста, здійснює найбільший вплив на показник, присвоюється ранг 1-й і т.д.

На основі економічного аналізу була згадана гіпотеза, що на надходження податку на прибуток впливають в основному такі фактори :

а) зниження чи зростання бази оподаткування внаслідок зміни економічної активності регіону (Харківського) через фіскальну політику держави;

б) перехід частини малого та середнього бізнесу в тінь чи вихід з тіньового бізнесу;

в) ухилення від податків внаслідок складності податкових законодавчих актів, які регулюють процес оподаткування, присвоєння привілеєвій по оподаткуванню обманним шляхом;

г) чіткість здійснення податковими службами контрольних функцій;

д) мотивація контрольних служб;

є) індивідуальна робота з платником податків;              

ж) зміна термінів виконання податкових зобов’язань;

з) невмисні помилки при нарахуванні податку;

і) своєчасні перевірки ведення бухгалтерського обліку й звітності підприємств.

Для перевірки цієї гіпотези було опитано п’ятнадцять податкових інспекторів – працівників Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Харкова. Інспекторам було запропоновано проранжувати відібрані по міри їх впливу на надходження до бюджету, а також додаткові фактори, якщо вони вважають це необхідним.

Оскільки опитані інспектори дещо змінили формулювання даних факторів, то розіслана анкета для опитування включала такі:

Х1 – зміни бази оподаткування;

Х2 – доля тіньового бізнесу;

Х3 – ухилення від податків;

Х4 – чіткість контрольної роботи податкових служб;

Х5 – мотивація податкових служб;

Х6 –індивідуальна робота з платником податків;

Х7 – складність податкового законодавства;

Х8 – зміна термінів виконання податкових зобов’язань;

Х9 – невмисні помилки при нарахуванні податку (переплати чи недоплати).

Х10 – своєчасні перевірки ведення бухгалтерського обліку й звітн7ості підприємств;

Отримані результати опитування наведені в таблиці Г1 та Г2. В таблиці Г1 ранги представлені у первісному вигляді, тобто так, як їх поставили опитані. В таблиці 2 ранги переформовані.

На основі отриманої в результаті опитування інформації необхідно:

а) визначити набір факторів, які суттєво впливають на надходження до бюджету;

б) визначити порядок включення у дослід інших факторів (якщо з’явитися така необхідність).

       Таблиця Г 1 – Результати опитування      

Фактори

Опитувані

   n       m                              

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 Σ Σ

   j=1 i=1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

х1

4

10

9

10

8

8

10

10

7

10

8

10

9

10

10

133

х2

1

1

2

3

3

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

24

х3

2

3

1

2

3

1

3

2

3

1

6

3

4

3

3

40

х4

7

2

1

1

3

3

2

3

4

1

2

1

1

2

2

35

х5

8

6

5

7

5

7

6

7

6

4

5

6

5

4

5

86

х6

3

4

6

4

4

4

4

5

1

4

3

4

3

4

6

59

х7

5

8

7

8

7

9

8

9

5

7

9

8

7

7

8

112

х8

6

7

8

6

9

6

7

6

9

6

7

7

6

8

7

105

х9

9

9

10

8

10

10

7

7

10

8

7

8

10

9

9

131

х10

10

5

4

5

6

4

5

4

8

9

4

4

8

4

6

86

   n       m                              

55

55

53

54

58

54

53

54

55

51

52

53

55

52

57

811

 Σ Σxij

   j=1 i=1

Із графи 17 таблиці Г 2 видно, що найбільший вплив на надходження податку на прибуток, на думку опитаних інспекторів, здійснює фактор Х2 (для тіньового бізнесу), який має найбільшу суму рангів – 134,5.

За даними графи 17 таблиці Г 2 потрібно побудувати гістограму  впливу відібраних факторів на надходження податку на прибуток ( рис.Г1).

По осі ординат відкладені суми рангів, що приписані опитаними інспекторами кожному фактору; по осі абсцис відкладені номера факторів. На малюнку видно, що різких коливань в спаданні сум рангів немає.

На основі рис. Г 1 можна розбити фактори  на групи по ступеню їх впливу на оперативність надходжень податку на прибуток.

Рис. Г1 - Розподіл сум рангів впливу факторів на надходження податку на прибуток

Наявні такі групи:

І-Х1,Х9; ІІ – Х7,Х8; ІІІ – Х10,Х5; IV – X6; V- X3,X4; VI – X2.

Таке групування дозволяє включати у дослідження та здійснювати збір вихідної інформації не зразу по всім факторам, а поступово, по групам факторів, додаючи на кожному етапі дослідження нову групу.

Так спочатку беремо фактори Х1 та Х9 із першої групи, потім у відповідності з метою та задачами дослідження додаються фактори Х7 та Х8 з другої групи й т.д.

Вищенаведені міркування мають сенс лише у тому випадку, якщо середній ступінь погодження думок опитаних інспекторів є невипадковим. Для цього необхідно перевірити значимість коефіцієнта конкордації.

Значення коефіцієнтну конкордації розраховується по формулі :

                                         S

                          W= ———————                                       (Г1)

                                                                                                     m

                                          1/12 m2 (n3-n)-m Σ Ti

                                                                                                     i=1

де m- кількість дослідників,

     n – число факторів

Для цього спочатку потрібно знайти величину S :

        n      m                    n       m                               2

S = Σ (Σ xij  - Σ Σ xij  / n)  ;

     j=1        i= 1       j= 1   i=1

де Х ij  - ранг і-го дослідника.

Величина S  розрахована у графі 19 таблиці Г2. Вона дорівнює 14649,5.

Тепер потрібно знайти Ti  за формулою :

                  n

  Ti = 1/12 Σ (t3 – t)

              j=1

наприклад, для m3 (графа 4 таблиці Г 2) є чотири зв’язаних ранги – 1,5 та 9,5. Звідси :

Т2  = 1/12 ((22  - ª) + (22 –2)) = 1

Для m( графа 5 табл. Г 2) є два зв’язані ранги 8,5, звідси:

Т4  = 1/12 (22 – 2) =0,5

і так далі.        12

Таким чином, Σ Тi = 11,5, а коефіцієнт конкордації дорівнює :

                                       14649,5

W=   ——————————— = 0,797

             1/12*152 * (103 – 10) –15*11,5

Середній ступінь узгодженості усіх опитаних податкових інспекторів по питанню встановлення впливу окремих факторів на надходження податку на прибуток досить високий.

Для оцінки значимості коефіцієнта конкордації використовується критерій Х2 ( критерій Персона), який розраховується за формулою:

                                  S

Х2 = ———————   m

            1/12 mn (g+1) – 1/n-1 Σ Ti

i=1

Критерій персона має вигляд:

                                    14649,5

Х2=    ———————————   = 107,54

             1/12*15 *10* (10 +1) –1/10-1*11,5

Табличне значення Х2  для 5% рівня значимості дорівнює 16,9. Внаслідок цього з ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що узгодженість думок опитуваних є невипадковою.

Оцінку значимості коефіцієнта  конкордації можна здійснити також по Z – критерію (Фішера):

                   (m-1) *W

Z = 1/12 ln ————

                       1-W

z- критерій (Фішера) :

                  (15-1) *0,797

Z = 1/12 ln —————— =2,003

                       1-0,797

Число степенів свободи дорівнює :

r1 =n-1-2/m

r2 = (m-1)* r1 

Звідси степенів свободи має вигляд :

r1 =10-1-2/15= 8,87

r2 = (15-1)* 8,87 = 124,18 

Похожие материалы

Информация о работе